Socjologia wsi - wykład 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia wsi - wykład 9 - strona 1 Socjologia wsi - wykład 9 - strona 2 Socjologia wsi - wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 9. Przedsiębiorczość wiejska
Socjolog może badać przedsiębiorczość jako „zmienną zależną”, zastanawiając się nad jej uwarunkowaniami czy też przyczynami. Może również zajmować go opis konsekwencji przedsiębiorczości dla szerszego systemu społecznego - wtedy zainteresowany będzie przedsiębiorczością jako zmienną niezależną”. Przedsiębiorczość jest przedmiotem zainteresowań zarówno jako zmienna zależna, gdy analizuje się uwarunkowania społeczne działań przedsiębiorczych rolników, jak i jako zmienna niezależna, gdy bada się znaczenie działań przedsiębiorczych dla procesów restrukturyzacji rolnictwa w Polsce. Restrukturyzacja rolnictwa w UE:
-dezagraryzacja gospodarki wiejskiej,
-rozwój aktywności ekonomicznej nie związanej z rolnictwem. Wieś w Unii Europejskiej uniezależnia się od rolnictwa jako źródła utrzymania. Zamiast z produkcji rolniczej dochody jej mieszkańców pochodzą w coraz większym stopniu z turystyki, ochrony krajobrazu wiejskiego, ochrony środowiska naturalnego i usług opiekuńczych, na które popyt gwałtownie wzrósł, wraz z procesami starzenia się społeczeństw. Zmiany te są akceptowane i mocno wspierane przez Wspólną Politykę Rolną. Polska: odmiennie niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w UE, co wiąże się w dużym stopniu z przetrwaniem rolnictwa rodzinnego i innym typem struktury agrarnej, występującym w Polsce w okresie realnego socjalizmu. Bardzo ważną rolę w restrukturyzacji rolnictwa mogą odegrać mechanizmy endogenne, kreujące rozwój przedsiębiorczości na wsi i inicjujące zmiany dostosowawcze w wymiarze mikrostrukturalnym, w skali gospodarstwa, które musi w jakiś sposób przystosować się do sytuacji społeczno-ekonomicznej. Badacze życia gospodarczego i politycy przypisują duże znaczenie rozwojowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, dostrzegając w tym sposób przezwyciężenia głównych współczesnych problemów wsi i rolnictwa. W UE szanse rozwojowe, jakie kreuje rozwój przedsiębiorczości mieszkańców wsi zostały dostrzeżone wcześniej i znalazło to wyraz w zmianach przedmiotu zainteresowań i celów polityki wobec obszarów wiejskich, z rozwoju produkcji rolnej i wydajności na rzecz aspektów nierolniczych rozwoju wiejskiego i problemów ochrony środowiska. Od roku 1988 na pierwszy plan wysunęły się problemy planowania regionalnego i wspieranie procesów rozwoju lokalnego. Zmiana ta była spowodowana rosnącymi nadwyżkami żywności i kosztami jej przechowywania, rosnącą presją interesów regionalnych i promocją nierolniczych aspektów rozwoju wiejskiego oraz wpływami lobby ochrony środowiska naturalnego, które domaga się ograniczania i kontrolowania praktyk intensywnej produkcji rolnej, dostrzegając w niej źródło zagrożeń dla środowiska naturalnego.
Pojęcie przedsiębiorczości wiejskiej


(…)

… własnej działalności gospodarczej ograniczającej się do rolnictwa, gdy przestaje ono zapewniać odpowiedni poziom dochodów rodzinie.
Gdyby próbować wyjaśnić czynniki sprzyjające podejmowaniu działalności pozarolniczej, to nie dostarczają ich charakterystyki społeczne przedsiębiorców takie jak poziom wykształcenia - prawie wszyscy legitymowali się wykształceniem średnim lub zawodowym rolniczym…
… rozwojem przedsiębiorstw. W każdych warunkach, także w okresie realnego socjalizmu, dążyli do rozwoju i modernizacji gospodarstwa, podporządkowując temu celowi potrzeby konsumpcyjne rodziny, co podkreślane było w wielu wywiadach. Rozwój obu grup przedsiębiorców można także wiązać z zamknięciem kanałów ruchliwości społecznej i ograniczeniem możliwości awansu społecznego poza rolnictwem. W wielu z nich dorosłe dzieci, które założyły własne rodziny mieszkają i pracują wspólnie z rodzicami. Poziom ich wykształcenia nie wykracza poza wykształcenie średnie. Jedynie w trzech rodzinach były dzieci, które skończyły bądź kontynuowały studia wyższe. Zważywszy na stosunkowo wysoki poziom zamożności, jaki rodziny te osiągnęły już w latach osiemdziesiątych, uderza brak aspiracji i dążeń w kierunku innych dróg…
… lokalnych oraz przetrwania wsi jako odrębnego środowiska społecznego. Podobnie strategie rozwoju lokalnego podkreślają znaczenie kreowania i wspierania przedsiębiorczości wiejskiej jako ważnego źródła procesów rozwojowych.
Jak rozumiana bywa przedsiębiorczość wiejska w literaturze ekonomicznej i socjologicznej? Najczęściej w literaturze ekonomicznej analizuje się ją w perspektywie rozwoju „small businessu
…, tradycji rękodzielniczych, co wiąże się z rozwojem agroturystyki, usług hotelarskich, itp. nowe sposoby produkcji rolniczej, które polegają na wykorzystywaniu nowych technologii, produkowaniu zdrowej żywności lub produkowaniu w sposób mniej uciążliwy dla środowiska naturalnego,
poszukiwanie nowych rynków zbytu dla produktów rolniczych, dodawanie nowej wartości do produktów rolniczych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz