Socjologia - Rzeczywistość społeczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2730
Wyświetleń: 8407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - Rzeczywistość społeczna - strona 1 Socjologia - Rzeczywistość społeczna - strona 2 Socjologia - Rzeczywistość społeczna - strona 3

Fragment notatki:

Są to: socjologia jako nauka o zbiorowościach, socjologia jako nauka empiryczna ? metody, techniki i narzędzia badawcze, jednostka ludzka w społeczeństwie i organizacji, struktury społeczne, więź społeczna, kultura, społeczeństwo i obyczaje, socjologiczna koncepcja osobowości człowieka, interakcja społeczna. W kontekście tych zagadnień w notatkach są wytłumaczone takie kwestie jak: przedmiotowy etap dziejów myśli socjologicznej, powstanie socjologii jako dyscypliny naukowej ? kryteria naukowości, rozwój i interdyscyplinarny charakter socjologii, istota procesu badawczego, pojęcie, metody, techniki i narzędzia badawcze, życie społeczne jednostki. Ponadto notatka porusza pojęcia związane z takimi tematami jak: praca i życie gospodarcze, społeczeństwo i struktura społeczna, zbiory i zbiorowości społeczne, rodzaje grup społecznych, funkcjonowanie zespołów zadaniowych jako podstawa synergii, rodzina. Dodatkowo tłumaczy takie terminy jak: społeczność lokalna, komponenty więzi społecznej, elementy kultury społecznej, opinia publiczna. Prezentuje również pojęcia związane z takimi zagadnieniami jak: osobowość i jej elementy, makro i makrospołeczne uwarunkowania osobowości, pojęcie i istota procesu komunikowania.

Literatura
Walczak - Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010
Janusz H, Sikora J., Podstawy socjologii, Wyd. AE, Poznań 2000
Zaliczenie
Egzamin pisemny na ostatnich zajęciach (29.05.2011r.)
Zaliczenie od 51% + obecność na lekcjach
+ aktywność i zaangażowanie w dyskusji na wykładzie (plusy)
20.02.2011
Temat 1: Socjologia jako nauka o zbiorowościach
Przedmiotowy etap dziejów myśli socjologicznej
Etapy rozwoju socjologii
Etap przednaukowy
Etap naukowy
Źródło myśli socjologicznej
1837 rok
Wiedza ludowa August socjologia jako nauka
Comte
Refleksje mędrców
PRZEDNAUKOWY ETAP NAUKOWY
August Comte:
Był myślicielem, który stworzył samą nazwę „socjologia” - sformułował też wyraźnie pozytywistyczną teorię nauki
Comte określił dość precyzyjniej niż jego poprzednicy zakres przedmiotu socjologii
Zaoferował powstającej nauce metody badawcze, jakie można w tej dziedzinie zastosować: obserwacja czysta - obserwacja tego co się dzieje wokół
eksperyment - stwarzanie pewnych sytuacji i badanie jak ludzie się zachowują
metoda porównawcza - porówn. pewnych sytuacji, co było podstawą ich wytworzenia
metoda historyczna - doświadczenia, to co wydarzyło się w przeszłości
Empiria - badania, charakter empiryczny - badawczy
Pojęcie socjologii
Etymologicznie - socjeta i logos - nauka o społeczeństwie
Socjologia - nauka empiryczna, która należy do zbioru dyscyplin naukowych badających naturę ludzkiego zachowania i związków międzyludzkich oraz ich rezultaty
Socjologia - to nauka o zbiorowościach, interakcjach, stosunkach społecznych, strukturach grupowych, procesach społecznych, zachowaniach (działaniach) społecznych, życiu społecznym, zjawiskach społeczno - kulturowych
Współczesne ujęcie przedmiotu socjologii ogólnej
Wg Jana Szczepańskiego przedmiotem badań socjologii są:
Zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi
Struktury tych zbiorowości
Zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach
Siły skupiające (wspólne cele) i rozbijające (nadmierna rywalizacja, konkurencja) te zbiorowości
Zmiany i przekształcenia w nich zachodzące
Co to jest rzeczywistość społeczna?
Rzeczywistość społeczna - to jest to, co stanowi otoczenie danej jednostki, grupy społecznej itd., które na nas oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio. Jest istotnym

(…)

… - to zbiorowość ludzi funkcjonujących na danym obszarze na określonym szczeblu rozwoju i strukturze - to rodzaj zbiorowości terytorialnej
Struktura społeczna - oznacza ułożenie i przyporządkowanie sobie jednostek, instytucji, grup i podgrup oraz innych elementów tej grupy takich jak: materialne, symbole i wartości, wzory zachowań i stosunków, role i pozycje społeczne w funkcjonującą całość
Zbiory i zbiorowości społeczne
ZBIÓR LUDZI
Proste zbiory społeczne Zbiorowości społeczne (grupy)
Zbiorowiska społeczne: zbiorowisko Grupa społeczna: formalna, nieformalna,
Terytorialne np. mieszkańcy Siedlec pierwotna, wtórna, mała, duża
Kategorie społeczne: społeczno - Zbiorowości o podobnych
demograficzne (płci, wieku, zachowaniach: zbiegowisko, stanu cywilnego, pokrewieństwa) tłum, publiczność
społeczno - zawodowe (zawodu…
… publiczności:
Publiczność zebrana
Publiczność rozproszona
Zbiegowisko - gapiowie - to przelotne skupienie od kilku o kilkudziesięciu osób zainteresowanych jednym zdarzeniem
Tłum - jest przelotnym zgromadzeniem większej liczby osób na przestrzeni dopuszczającej bezpośredni kontakt, reagujący spontanicznie na te same podniety w podobny lub identyczny sposób Kategoria społeczna - to zbiór ludzi wydzielonych…
… będące wyrazicielami tych interesów.
Naród i państwo
Państwo jest to grupa na pograniczu grupy celowej i terytorialnej. Jest to zbiorowość obywateli podporządkowana władzy suwerennej mieszkająca na określonym terytorium, do którego ogranicza się władza. Państwo jest polityczną organizacją zbiorowości terytorialnej, w której na gruncie tradycji kulturalnej lub etnicznej istnieje władza polityczna. Cechy…
… - czyli mowa ciała poprzez ruchy ciała, mimikę twarzy, gestykulację - ruchu dłoni i rąk, nóg i stóp, spojrzenie i kontakt wzrokowy, postawa i oddech.
Parajęzyk - cechy wokalne głosu, interferencja wokalna, wysokość dźwięku, rezonans, artykulacja, tempo, siła głosu, rytm. Samoprezentacja - wygląd fizyczny, budowa ciała, ubranie, fryzura, makijaż
Dotyk - uścisk dłoni, poklepywanie, obejmowanie drugiej osoby…
… poligamiczna
Wielomałżeństwo, więcej niż dwoje partnerów. W odróżnieniu od monogamii, oznacza związek małżeński z wieloma osobami.
Wśród form poligamii wyróżniamy:
poligynię - (wielożeństwo); związek jednego mężczyzny z wieloma kobietami.
poliandrię - (wielomęstwo) związek jednej kobiety z wieloma mężczyznami.
Zakres wyboru małżonka
Rodzina endogamiczna
Wybór współmałżonka w ramach własnej zbiorowości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz