Socjologia - Kultura

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - Kultura - strona 1 Socjologia - Kultura - strona 2 Socjologia - Kultura - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiot i zakres socjologii. Socjologia a wiedza potoczna
Socjologia - termin ten został wprowadzony do języka naukowego przez francuskiego filozofa Augusta Comte'a. Termin socjologia oznacza dosłownie naukę o społeczeństwie. Przedmiotem tej nauki są a nawet jest: przyczyny, charakter, następstwa relacji międzyludzkich oraz mniej lub bardziej trwałych form, w jakich te relacje występują
instytucje rozmaitego typu, które powołują ludzi dla zaspokajania swoich potrzeb
dynamika i proces rozwoju
zachowania, działania i losy ludzi, które zależą od ich powiązań z innymi ludźmi socjologia w odróżnieniu od innych nauk operuje w sferze zjawisk, będących w większości przedmiotem codziennego wszystkich ludzi
Zakres socjologii: Socjologię ogólną - bada ona podstawowe zjawiska i procesy społeczne odnoszące się do wszystkich dziedzin życia społecznego, przybiera ona postać różnych teorii wyjaśniających te zjawiska na podstawie badań empirycznych. Można wyróżnić tu dwa kierunki: teorię struktur społecznych - które zajmują się różnymi typami i formami życia zbiorowego, zbiorami i zbiorowościami społecznymi oraz więziami je łączącymi te zbiorowości
teorię zmian społecznych - które dążą do wyjaśnienia źródeł, form i następstw rozwoju społecznego - postępu a także rozkładu i upadku zbiorowości
Socjologię szczegółową - zwaną empiryczną, która polega na tym, że z jednej strony analizuje się oddziaływanie na relacje międzyludzkie, a z drugiej - wpływ różnych form owych relacji na funkcjonowanie instytucji i przebieg procesów społecznych np. bada się socjologię kultury, socjologie prawa, socjologię rodziny. Socjologia, a wiedza potoczna
Wiedza potoczna - jest to wiedza wynikająca z jednakowych doświadczeń, to właśnie przez nią postrzegamy świat poprzez własne stereotypy. 2) Główne orientacje metodologiczne w rozwoju myśli socjologicznej
Orientacja scjentystyczna - którą reprezentuje przede wszystkim neopozytywizm - kierunek teoretyczno - metodologiczny nawiązujący do poglądów Comte'a. Podobną koncepcję socjologii prezentuje behawioryzm - orientacja ta dała o sobie znać przede wszystkim w psychologii głosząc, że przedmiotem badań psychologicznych może być tylko dostrzegalne zachowanie człowieka. Orientacja humanistyczna - wśród kierunków zaliczanych do tej orientacji szczególne miejsce funkcjonalizm - rozpatruje społeczeństwo jako system powiązanych ze sobą i wzajemnie uzupełniających się części składowych. Jego najwybitniejsi przedstawiciele to Merton i Parsons. Orientacje instytucjonalne: teoria konfliktu - wspólnym założeniem tych teorii jest twierdzenie, że konflikt stanowi wspólną cechę społeczeństwa, a w pewnych warunkach spełnia w nim pozytywną funkcję


(…)

… rówieśnicza, grupa przyjacielska, grupa sąsiedzka. grupy wtórne - np. szkoła, zakład pracy, wojsko, stowarzyszenie, partia polityczna wielkie grupy społeczne - np. grupy etniczne, grupy wyznaniowe
społeczeństwo jako całość - np. mas media, gazety, telewizja Fazy socjalizacji
Pierwotna - obejmuje okres dzieciństwa, dotyczy dzieci i młodzieży, faza ta trwa do 15-16 roku życia człowieka, jest to najważniejszy etap formowania się życia u człowieka Wtórna - dokonuje się w wieku dorosłym przez samą jednostkę i jej własne akty, proces osobowości wtórnej jest mało stabilny, jest to faza mało intensywna
8) Pojęcie i struktura osobowości społecznej osobowość społeczna - to wynik procesu socjalizacji, to zespół trwałych cech jednostki, wpływających na jej postępowanie, wyrastających na podbudowie cech biologicznych i psychicznych, a pochodzących z wpływu kultury i struktury zbiorowości, w których jednostka została wychowana i w których uczestniczy. Struktura osobowości społecznej: Wyróżniamy 3 elementy osobowości społecznej: a) elementy biogenne - to genetyka, np. wzrost b) elementy psychogenne - jest to psychologiczne wyposażenie tj. inteligencja, pamięć, wola, wyobrażenia, temperament, spostrzegawczość c…
… się w społeczeństwie jako pierwsze
zaspokajane są tu podstawowe, psychiczne i ekonomiczne potrzeby ludzkie
jednostki utrzymują stały kontakt z innymi - kontakty „twarzą w twarz”
więź społeczna ma tu zabarwienie emocjonalne, stąd występuje duży stopień identyfikacji z grupą
np. rodzina, grupa przyjaciół, rodzina Grupy wtórne pojawiły się w późniejszych fazach rozwoju społeczeństwa, pojawiają się w ramach umowy…
… - w pojedynkę jest to zrobić trudniej grupa społeczna wzmacnia i dodaje sił innym jednostkom 15) Organizacja jako postać grupy celowej. Cechy organizacji Organizacja - jest to grupa wtórna formalna, powołana do realizacji jakiegoś wyraźnie określonego celu Podział organizacji
zrzeszeniowe - powstają w wyniku porozumiewania się ludzi, którzy łączą się w określonym celu np. partia polityczna
stanowione…
… rolę odgrywa młodzież. W biologicznym rozwoju człowieka można łatwo ustalić kiedy kończy się okres dzieciństwa oraz zaczyna się dojrzewanie płciowe ma to miejsce wtedy gdy: 12-14 rok życia pokwitanie 16-19 rok dojrzewanie 19- ponad dorosłość 26) Młodzież jako kategoria społeczna młodzież - to kategoria socjologiczna w rozwoju biologicznym człowieka 12-14 młodością - nazywamy przejście od dzieciństwa…
…. Poszczególne kraje tworzą własny system klasyfikacyjny ogólne - agregacja ról zawodowych 14 kategorii społeczno zawodowych : najwyższa kadra państwowa inteligencja nietechniczna inżynierowie oraz inni specjaliści techniczni technicy i mistrzowie pracownicy umysłowi średniego szczebla pracownicy biurowi prywatni przedsiębiorcy brygadziści robotnicy wykorzystujący prace kwalifikowane robotnicy prac pomocniczych…
… totalitarnych, przy jej pomocy tworzono terror. Była wykorzystywana w nikczemnych celach politycznych, zapisała się ona na trwałe w socjologii. Weberowska koncepcja jest mniej znana, ale również odegrała w socjologii ważną rolę. 30) Pojęcie, rodzaje i czynniki ruchliwości społecznej ruchliwość społeczna- to zmiana pozycji społecznej w tej samej lub też zmiana polegająca na przeniesieniu się do innej…
… różnice psychiczne i biologiczne korespondują w pewnym stopniu z podziałem ról Podział ról społecznych w zależności od klimatu: w krajach o zimowym klimacie - kobieta związana była z domem i dziećmi w krajach o ciepłym klimacie - kobieta związana była z pracą w polu Kwestia nierówności między kobietami i mężczyznami: w większości społeczeństwa przez długi czas umorzono rolę mężczyzn następował seksizm
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz