Grupy społeczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupy społeczne-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zbiór ludzi
Proste zbiory społeczne
Zbiorowości społeczne
- Zbiorowiska społeczne
- Grupa społeczna
- Typy psychospołeczne
- Zbiorowości o podobnych zachowaniach
- Kategorie społeczne
- Zbiorowości oparte na wspólnej kulturze
Zbiór społeczny to inaczej zbiór ludzi.
Proste zbiory społeczne są to zbiory ludzi wydzielone w praktyce życia społecznego ze względu na jakąś
cechę lub cechy, niezależnie od ludzi ani od tego, czy sobie to uświadamiają, czy nie (np. wiek, poziom
wykształcenia, wykonywany zawód).
Zbiorowiska społeczne- zbiór ludzi przebywających mniej lub bardziej stale w pewnych ramach
przestrzennych (terytorium), np. zbiorowisko miast (Zielona Góra itd.).
Kategorie społeczne (społeczno demograficzne, społeczno zawodowe)
Kategorie społeczne to zbiór ludzi wydzielonych w praktyce życia codziennego w obrębie danej grupy
ze względu na cechy demograficzne i zawodowe. Wyznaczają one określone prawa i obowiązki.
Występują w każdej grupie i zbiorowości społecznej. Nie zawsze można je uznawad za niezbędne do
istnienia grupy, chod często na nią wpływają i mogą ją modyfikowad.
Typy społeczne- inaczej indywidualne typy psychospołeczne- cechy charakteru danej jednostki (np.
porywczośd, ambicja).
Zbiorowości społeczne- Wszelkie zbiory ludzi, wśród których zachodzą jakieś więzi społeczne i
wzajemne oddziaływania.
Zbiorowości o podobnych zachowaniach:
-tłum
- publicznośd
- zbiorowisko/zbiegowisko
Zbiegowisko- przelotne skupienie od kilku do kilkudziesięciu osób zainteresowanych jednym
zdarzeniem, np. wypadkiem na ulicy. Występuje skłonnośd do podobnych zachowao, wymiany porad
itd.
Tłum- przelotne zgromadzenie co najmniej kilkuset osób na przestrzeni dopuszczającej bezpośredni
kontakt. W tłumie mogą występowad więzi społeczne a jednostki reagują podobnie na ten sam
bodziec. Może zachodzid nawet silna identyfikacja jednostki z całym tłumem. Tłum nie posiada
żadnych form kontroli społecznej, ani organizacji formalnej. Czynnikiem kształtującym tłum są silne
bodźce emocjonalne. Tłum daje poczucie odwagi, zmniejsza odpowiedzialnośd jednostki za swoje
czyny, osłabieniu ulega lęk. Występuje zjawisko dezindywidualizacji- częściowego zaniku cech
indywidualnych danego człowieka.
Rodzaje tłumu:

Tłum agresywny:
- w stosunku do jednej osoby- linczujący
- w stosunku do instytucji społecznej lub politycznej- walczący
- w stosunku do grupy społecznej- terroryzującyTłum uciekający
Tłum rabujący
Tłum demonstrujący/ekspresyjny
Jeden rodzaj tłumu może się przerodzid w inny.
Publicznośd- społeczna całośd nieograniczona w swoim składzie, która przez stosunek do jakiejś wartości jest
powiązana więzami emocjonalnymi, psychicznymi. Przykład- publicznośd intencjonalna, skupiona wobec tego
samego przedmiotu. Publicznośd może przerodzid się w tłum terroryzujący (np. kibole).
Cechy:
- bezpośrednia stycznośd przestrzenna
- łatwośd nawiązywania więzi psychicznej
- gotowośd do wspólnych działao
Przeciwieostwo- publicznośd rozproszona, niezebrana (np. słuchacze tej samej audycji radiowej).
Małe zbiorowości społeczne
Rodzina- grupa pierwotna, nuklearna/mała- mocne więzi emocjonalne, grupa nieformalna, stycznośd twarzą w
twarz, poczucie odrębności od innych grup
Grupa formalna- np. grupa wykładowa (studenci)
Istota grupy społecznej (3 definicje) (uwaga, nudy gorsze od tych powyżej- nazwiska mogą byd źle napisane
(zapis fonetyczny))
- Robert Menton
Grupa społeczna- grupa ludzi między którymi zachodzą interakcje wg. Ustalonych wzorów LUB określona liczba
osób pozostających w określonych stosunkach społecznych.
Warunki:
- trwałe, normatywnie ustalone formy interakcji, samookreślenie się osobnika jako jednostka grupy,
postrzeganie innych w ten sam sposób.
- Szczepaoski
Grupa społeczna- pewna ilośd osób (więcej niż dwie), powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez
instytucje, posiadających pewne wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości wyrażną zasadą
odrębności.
Cechy konstytutywne grupy społecznej (konieczne do jej istnienia)
- liczebnośd grupy (min. 3 osoby), wzór społeczny, role społeczne członka grupy (każda grupa ustala własne)
Szczurkiewicz (czyli jakiś inny gościu od tego powyżej) wyróżnia następujące wzory:
- ogólne (obowiązujące wszystkich członków grupy, niezależnie od wieku, płci itd.)
- szczegółowe (obowiązujące pewne kategorie członków, np. tylko lekarzy, tylko młodzież
Wzór przeciętny- zespół norm określający minimum aktywności danego członka grupy. Zwykle nie zdajemy
sobie z niego sprawy.
Wzór idealny- wyraźnie wyartykułowany zespół norm niezbędny do tego, by byd honorowym członkiem grupy.
Wzór negatywny- obejmuje zespół norm określających właściwości, które traktowane są jako te naganne.
Wzór fizyczny, np. ubiór- służy identyfikacji jednostki z grupą.
Wzór moralny- cechy moralne, którymi powinni się kierowad członkowie grupy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz