Społeczność lokalna, kultura

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczność lokalna, kultura - strona 1 Społeczność lokalna, kultura - strona 2 Społeczność lokalna, kultura - strona 3

Fragment notatki:

Społeczność lokalna Jest to zbiorowość terytorialna, w ramach której członkowie mogą zaspokajać swoje podstawowe potrzeby i wskutek ego zbiorowości tego typu mogą być względnie samowystarczalne, a czasem nawet względnie odizolowane. Społeczności są zwykle stosunkowo niewielkie i wytwarza się w nich poczucie wspólności podstawowych wartości, poczucie związania z terytorium oraz własnej odrębności w stosunku do innych zbiorowości terytorialnych. Powstaje w nich więź sąsiedzka wytworzona przez bliskość zamieszkania, podobieństwo codziennych spraw życiowych. Środowiska społeczne Termin ten jest używany w kilku znaczeniach: 1. Ogół jednostek kręgów społecznych, grup i innych zbiorowości, z którymi osobnik styka się w ciągu swego życia i które wywierają wpływ na jego zachowania. Zbiór ludzi otaczających jakiegoś człowieka. 2. Pewna zborowość (np. środowisko literatów, profesorów) kręgi i grupy pewnej kategorii zawodowej, pozostające w stałych kontaktach, posiadające wspólne instytucje i wytwarzające wspólne lub podobne postawy, interesy, styl życia itp. Zachowania zbiorowe Zachowania zbiorowe są to w pewnym stopniu spontaniczne i krótkotrwałe działania społeczne stosunkowo dużej liczby ludzi znajdujących się w niejasnej sytuacji. Inne cechy zachowań zbiorowych to: • ograniczona pod względem zasięgu i czasu trwania interakcja • niepewna identyfikacja Granice między uczestnikami zach. zbiorowego nie są wyraźne • słabe lub nowo wytworzone normy społeczne Rodzaje zachowań zbiorowych: 1. Tłum, zbiegowisko, publiczność 2. Plotka 3. Zachowania masowe: - opinia publiczna - chwilowe wzory zachowania • szał • moda - panika i histeria masowa Ruchy społeczne są również pewną formą zachowań zbiorowych, ale trwają nieco dłużej, są lepiej zorganizowane, mają szerszy zasięg. Wg Snelsera zachowania zbiorowe są to epizody życia społecznego, które przebiegają w 6 etapach: 1. Rodzące się napiecie strukturalne 2. Kształtowanie się wspólnoty przeżywania podzielonych przekonań 3. Wydarzenia wyzwalające zachowania zbiorowe 4. Mobilizacja uczestników 5. Załamanie się tymczasowej kontroli społecznej/ 6. Zbiorowe działania. Zbiorowiska i tłumy Zbiegowisko jest to przelotne skupienie pewnej liczby osób zainteresowanych pewnym zdarzeniem. Przyczyny to: • ludzka ciekawość, • nakaz uczestniczenia w pewnym istotnym wydarzeniu, • styczność przestrzenna i społeczna, • podobne reakcje emocjonalne, • zainteresowanie tą samą podnietą. Tłum powstaje ze zbiegowiska bądź przekształca się z publiczności. Tłum jest to czasowe i niezorganizowane zgromadzenie jednostek, które znajdują się w bezpośredniej bliskości fizycznej i mają wspólny obiekt zainteresowania. Uczestnicy tłumu połączeni są bardzo silną łącznością psychiczną, która identyfikuje jednocześnie z innymi, następuje

(…)

… w obrębie tej samej grupy. Bordeaux - teoria reprodukcji kulturalnej: - Zróżnicowanie społeczne reprodukuje się w danym społeczeństwie dzięki odmiennej kompetencji kulturalnej. …
… się lub nie z procesem socjalizacji • Wg Znanieckiego socjologia zajmuje się głównie kulturą , jest nauką o kulturze , systemach wartości . • Kultura to historia religii , moralności , obyczaju , nauki , sztuki . • Istnieje podejście wartościujące i opisowe . Wartościujące : na kulturę składają się te przedmioty , które są wyższe w życiu człowieka . Wyznacznikiem wyższych czynności jest bezinteresowność. Opisowe…
… znaczeniowych : - System znaków - Ogół wszystkich rezultatów społecznych działalności człowieka. - Ogół specyficznych wartości wzorów zachowań, - Ogół idei jako twórczości umysłowej i jej przejawów, - Kod ( zbiór reguł ) - Specyficzne tylko dla człowieka twórcze podejście do rzeczywistości. Kultura materialna, społeczna i niematerialna Istnieje kilka poziomów , sfer , kategorii kultury: • Robert McIver…
… ) • Kazimierz Dobrowolski : - Kultura materialna - Kultura społeczna ( wzory zachowań w stosunku do innych ludzi ) - Kultura niematerialna ( sztuka , religia , idee ) • Alfred Weber : - Cywilizacja zewnętrzna ( technika , technologia i wiedza stosowana ) - Cywilizacja wewnętrzna ( moralność , prawo , państwo ) - Kultura w wąskim znaczeniu ( sztuka , religia , idee ) • - Technologia - Społeczeństwo - Geologia…
… (Kłoskowska) Nie symboliczne - Symboliczne Instrumentalne Autoteliczne Kulturowy - materialny (konsumpcyjne) Kulturalny - symboliczny Kompetencja kulturalna Kompetencja kulturalna , jest rezultatem procesu akulturacji i asymilacji kulturowej . Jest to całokształt zdolności i umiejętności obejmujących zachowania człowieka zdeterminowane przez kulturę . Inaczej mówiąc są to wykształcone dyspozycje, dzięki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz