Socjologia i psychologia pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3780
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia i psychologia pracy - strona 1

Fragment notatki:

Zakres notatki to socjologia oraz psychologia pracy. Na 11 stronach pliku doc. poruszane są takie zagadnienia jak: paradygmaty w socjologii pracy, grupy i systemy społeczne w zakładach pracy, cechy jednostek w grupie społecznej. Notatka dotyczy również problemów i konsekwencji zróżnicowania społeczno-demograficznego społeczeństw, a także stosunków władzy w zakładzie pracy (rodzaje władzy według Frencha i Ravena).

SOCJOLOGIA PRACY - dział zajmujący się opisem i wyjaśnianiem zachowań społecz­nych ludzi w procesie pracy podczas produkcji dóbr i usług. a)co ludzie robią między sobą
b)badanie skutków pracy
c)badanie czynników wpływających na motywację pracowni­ków d)badanie czynników wpływających na identyfikowanie interesów załogi z interesami za­kładu pracy
e)badanie zjawisk i procesów dezorgani­zacji systemu społecznego zakładu pracy f)stosunki pomiędzy kierownictwem a załogą cech jakie powinien posiadać kierownik i wiedzy jaką powinien posiadać na temat swoich pracowników
g)badanie biurokracji jako zracjonalizo­wanej i zdepersonalizowanej formy władzy
h)badanie wpływu pracy na tworzenie się różnych typów osobowości, typów zawodo­wych
PSYCHOLOGIA PRACY - jej przedmiotem jest psychika i zachowanie się człowieka w konkretnych warunkach aktywności zawodo­wych.
Paradygmaty:
-przystosowanie człowieka do pracy - każdy człowiek z natury przystosowany jest do określonych prac. To dopasowanie można zwiększyć poprzez odpowiedni trening; (po­znajemy kwalifikacje pracownika i wymaga­nia stanowiska pracy)
-przystosowania stosunków międzyludz­kich
-przystosowanie pracy do człowieka - w proce­sie pracy żadna jednostka nie może się re­alizować jeżeli nie zostaną uwzględnione warunki pracy (narzędzia, stanowisko pracy) PRACA - każda celowa czynność społecznie używana lub społecznie doniosła zapewniająca określoną pozycje w społeczeństwie. Cechy pracy:
-czynność społeczna - przygotowanie pracy (celów, metod, środków) i realizacja wywie­rają wpływ na zachowa­nia innych ludzi
-prowadzona w celu zaspokajania różnego ro­dzaju potrzeb lecz potrzeby te są okre­ślone przez strukturę i kulturę grup do których jed­nostka należy
-aby większość prac została zrealizowana nie­zbędna jest współpraca wielu jednostek i grup rozproszonych w czasie i przestrzeni - więzio­twórczy charakter pracy
GRUPA SPOŁECZNA - to zbiorowość o wykrystalizowanych strukturach wewnętrz­nych, systemach wartości, trwałych komponentach świadomościo­wych i specyficznej kulturze. Grupa zaczyna się od 3 osób.
c
a b a b n(n-1)/2 ilość relacji w grupie
CECHY JEDNOSTEK W GRUPIE :
-wspólne cele
-osoby oddziałują na siebie wg określo­nych wzorów
-tworzą wewnętrzne instytucje, normy i systemy kontroli, które pozwalają na postrzeganie swojej odrębności w stosunku do innych grup do których nie należą
-posiadają elementy materialne, symbole i wartości stanowiące podstawę integracji
-komunikują się między sobą
Podział grup społecznych:

(…)

… zadań: proste
Klasyczne koncepcje temperamentu - już od czasów starożytnych temperament ujmowano w określone typologie. Ojcem pierwszej takiej typologii jest Hipokrates (IV w p. n. e.). Sześćset lat później grecki lekarz, Galen wykorzystując myśl Hipokratesa o tym, że odpowiednie wymieszanie czterech soków stanowi źródło zdrowia lub choroby, stworzył pierwszą typologię temperamentu. Wyróżniając 9 temperamentów, spośród których cztery zależą bezpośrednio od przewagi jednego z czterech humorów. Są to: sangwinik (gr. sanguis - krew), - o zmiennym i żywym usposobieniu, choleryk (gr. cole - żółć) -o usposobieniu wybuchowym, melancholik (gr. melas - czarna i cole - żółć) - o usposobieniu łagodnym i flegmatyk (gr. phlegma - flegma, śluz) - odznaczający się usposobie­niem powolnym. REGULACYJNA TEORIA…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz