Socjologia - grupy społeczne, rodzina

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2485
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - grupy społeczne, rodzina - strona 1 Socjologia - grupy społeczne, rodzina - strona 2 Socjologia - grupy społeczne, rodzina - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 10 stron i porusza takie zagadnienia jak: grupa społeczna, rodzaje grup społecznych, grupy małe, grupy wielkie, grupy pierwotne, grupy wtórne, grupy formalne, grupy nieformalne, grupy otwarte, grupy zamknięte, grupy półotwarte, rola, prestiż, pozycja, rodzina, cechy rodziny, rodziny patriarchalne, rodziny matriarchalne, rodziny egalitarne, małżeństwo monogamiczne, małżeństwo poligamiczne, poliandria, małżeństwo endogamiczne, małżeństwo egzogamiczne, funkcje rodziny, stratyfikacja społeczna, klasa społeczna, Marks, Weber, warstwa społeczna, typy relacji społecznych, Ossowski, ruchliwość społeczna, typy ruchliwości społecznych, kategorie społeczne, status socjoekonomiczny, status społeczny, stratyfikacja etniczna, stratyfikacja płciowa, kultura, cechy społeczeństwa masowego, cechy stylu życia, zwyczaj, obyczaj, etapy procesu badawczego, problem badawczy, hipoteza, operacjonalizacja, rodzaje obserwacji, obserwacja uczestnicząca, obserwacja nieuczestnicząca, obserwacja kontrolowana, operacja niekontrolowana, rodzaje ankiet, rodzaje wywiadów, wady pytań kwestionariuszowych.

1. CZĘŚCI SKŁADOWE W OBRĘBIE KAŻDEGO SPOŁECZEŃSTWA
obiektywne warunki bytu danego społeczeństwa (położenie geograficzne i warunki ekonomiczne)
struktura społeczna (zbiorowości i grupy społeczne)
kultura (język, dobra materialne, duchowe, tradycja, prawo, normy)
2.
GRUPA SPOŁECZNA to pewna ilość osób (więcej niż 3) powiązane ze sobą wspólnymi wartościami i celami, w której stosunki są regulowane przez instytucje i osoby te mają poczucie odrębności od innych.
3.
RODZAJE GRUP SPOŁECZNYCH
Podział na grupy małe i wielkie
MAŁE - to grupy nieliczne, liczące najwyżej kilkunastu członków są one zazwyczaj połączone więzią stosunków przyjacielskich.
WIELKIE - jest zbyt liczna, aby wszyscy jej członkowie mogli się znać osobiście, aby wszystkie styczności między nimi mogły się dokonywać bezpośrednio.
Podział na grupy pierwotne i wtórne PIERWOTNA - jest nią przede wszystkim rodzina złożona z rodziców i dzieci oraz dziadków. Istnieje związek uczuciowy i osobisty, zaangażowanie w odpowiedzialności za los innych.
WTÓRNA - zorganizowana, dla realizacji określonego celu, w którym przeważa lub zasadniczą doniosłość posiadają styczności rzeczowe, najczęściej pośrednie. Oparta na zinstytualizowanym i uschematyzowanym systemie stosunków, ich działanie jest uregulowane przepisami.
Podział na grupy formalne i nieformalne
FORMALNE - to te, które rozwinęły instytucje formalne, formalny system kontroli i organizacji.
NIEFORMALNE - to grupa, których więź wewnętrzna polega tylko na organizacji instytucji i kontroli nieformalnej. Mogą to być grupy małe, pierwotne. Podział na grupy otwarte i zamknięte
OTWARTE - inkluzywna, członkostwo nieograniczone.
ZAMKNIĘTA - ekskluzywna, członkostwo ściśle ograniczone
PÓŁOTWARTE
4. ROLA - zadanie, które człowiek pełni na rzecz społeczeństwa.
PRESTIŻ - uznanie, jakim cieszy się osoba w swoim otoczeniu (autorytet).
POZYCJA - miejsce, jakie człowiek zajmuje osoba bądź zawód (w układzie innych pozycji).
5. RODZINA jest pierwotną grupą społeczną, w której uczestnictwa doświadczają prawie wszyscy ludzie, niezależnie od zróżnicowania kulturowego, terytorialnego i dziejowego, a także - od etapu życia. Rodzina stanowi, więc najbardziej uniwersalną formę społecznych i osobistych kontaktów człowieka, ponieważ obejmuje wiele stref jego życia. Jest definiowana jako naturalna i podstawowa komórka społeczeństwa, a jako taka ma prawo do „ochrony ze strony społeczeństw

(…)

… - jest to ujednolicona i ustrukturalizowana forma lub schemat zachowania powszechne akceptowanego w danej zbiorowości społecznej, opartego na obowiązującej w niej tradycji, której przestrzeganie jest regulowane przez sytuacje społeczne.
21.
ETAPY PROCESU BADAWCZEGO
Sformułowanie problemu
Konstrukcja modelu teoretycznego
selekcja zmienna ZMIENNA NIEZALEŻNA - zjawisko, które kształtuje inne zjawisko, wpływa…
… z jakiegoś pośrednika (ankieta pocztowa, prasowa, radiowa).
Ankieta audytoryjna - jest to szczególny przypadek ankiety rozprowadzanej bezpośrednio. Wyróżnia ją to, że przeprowadzana jest w jednym miejscu o jednym czasie wśród grupy ludzi, która wchodzi w skład interesującej nas zbiorowości.
Ankieta telefoniczna - właściwie wywiad prowadzony przez telefon. Jednak ze względu na charakter zdobywanych tą drogą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz