słówka - szkoła

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
słówka - szkoła - strona 1 słówka - szkoła - strona 2 słówka - szkoła - strona 3

Fragment notatki:

Przedmioty szkolne ĆWICZENIA DO GÓRY Przedmioty humanistyczne - Arts /arts/ język polski - Polish /połlysz/ język angielski - English /ynglysz/ jezyk niemiecki - German /dżermn/ język francuski - French /frencz/ język włoski - Italian /yTalijen/ język hiszpański - Spanish /spanysz/ język rosyjski - Russian /raszen/ łacina - Latin /latyn/ greka - Greek /griik/ historia - History /hysteri/ geografia - Geography /dżiOgrefi/ Przedmioty ścisłe - Sciences /sajensyz/ matematyka - Mathematics (Maths) /mafs/ fizyka - Physics /fyzyks/ chemia - Chemistry /kemystri/ biologia - Biology /baJoledżi/ Inne wychowanie fizyczne - Physical Education (PE) /fyzykl edżuKejszn/ (pi ii) wiedza o społeczeństwie - Social studies /sołszl stadiz/ informatyka - Computer studies /kemPjuter stadiz/ wychowanie muzyczne - Music /mjuzyk/ roboty ręczne - Crafts /krafts/ religia - Religious Instruction /ryLydżys ynStrakszn/ Typy szkół ĆWICZENIA DO GÓRY Edukacja podstawowa / wczesnoszkolna - primary education /prajmeri edźuKejszn/ nursery school / kindergarten - przedszkole /nerseri skułl/ play-school - szkoła dla 4 i 5 latków (system oparty na elemencie zabawy) /plej skułl/ primary / elementary school - szkoła podstawowa /prajmeri, elementri skułl/ Edukacja szkół średnich - secondary education /sekenderi edźukejszyn/ comprehensive school - liceum ogólnokształcące /komryHensyw skułl/ grammar school -rodzaj liceum /gramer skułl/ vocational school - odpowiednik 'zawodówki' /wokejszynl skułl/ high school -amerykańska szkoła średnia /haj skułl/ Edukacja wyższa - higher education /hajer edźukejszyn/ a university - uniwersytet /junewerseti/ evening class - studia wieczorowe /iwnin klas/ extramural courses - studia zaoczne /ekstramjurel stadiz/ Kto znajduje się w szkole ĆWICZENIA DO GÓRY Kadra pracowników szkoły headmaster - dyrektor /hedmaster/ headmistress - dyrektorka /hedmystrys/ form master - wychowawca klasy /form mastr/ professor - profesor /profesr/ teacher - nauczyciel / nauczycielka /ticzr/ substitute teacher - nauczyciel zastępca /sabstitjut ticzr/ biblarian - bibliotekarz /bajbLerjen/ cleaning lady - sprzątaczka /klinin lejdi/ Uczniowie pupil - uczeń niższej klasy /pjupyl/ schoolboy/schoolgirl uczeń / uczennica /skułlboj,skułlgerl/ student - uczeń wyższej klasy (także student) /stjudnt/ classmate - kolega/koleżanka z klasy /klasmejt/ schoolchildren - dzieci w wieku szkolnym /skułlczyldrn/ Cechy nauczycieli i uczniów ĆWICZENIA DO GÓRY Cechy pozytywne nauczycieli just - sprawiedliwy /dżast/ demanding - wymagający /dyMendiń/ strict - wymagający (ostry) /strykt/ friendly - przyjaźnie nastawiony /frendli/ tolerant - tolerancyjny /tolerent/

(…)

… /tajmtejbl/ notice board - tablica ogłoszeń /nołtysbord/ school bag - tornister /skułl bag/ pencil case - piórnik /pensylkejs/ pencil - ołówek /pensyl/ pencil sharpener - temperówka /szarpner/ pen - pióro /pen/ ballpen - długopis /bolpen/ ink - atrament /ynk/ a sheet of paper - kartka papieru /e sziit ew pejper/ rubber - gumka /rabr/ ruler - linijka /ruler/ compasses - cyrkiel /kompasyz/ book - książka /buk…
… zabarwieniu to do homework - robić / odrabiać pracę domową /du hołmłerk/ to take an exam - podchodzić do egzaminu /tejk en ygZem/ to pass an exam - zdać egzamin /pas en ygZem/ to revise for a test / an exam - powtarzać na klasówke / egzamin /riWajz/ to get a schoolarship - otrzymać stypendium /get e skulerszyp/ to go to a university - "pójść" na uniwersytet /goł tu juneWerseti/ to graduate from a university…
… ci es ii/ SAT - amerykańska matura school report - swiadectwo szkolne /skułl rePort/ a bully -szkolny sadysta /buli/ form - klasa (np. czwarta klasa) exercise - ćwiczenie /ekserSajz/ homework (US- home assignment) - praca domowa /hołm łerk, eSajment/ playground - boisko szkolne /plejgrałnd/ lunch-break - przerwa na lunch /lanczbrejk/ holidays- wakacje /holydejz/ vocabulary - słownictwo /weKebjuleri…
… państwowa /stejt skułl/ independent school - szkoła niepaństwowa /yndePendent skułl/ church affiliated school - prowadzona przez duchownych /czercz efiliJejtyd skułl/ entrance exams - egzaminy wstępne /entrens skułl/ final exams - egzaminy końcowe /fajnal igZems/ assembly - apel szkolny /eSembli/ library - biblioteka /lajbreri/ gym - sala gimnastyczna /dżym/ locker - szafka ucznia /lokr/ copycat - uczeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz