Słowianie wschodni i narody bałkańskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słowianie wschodni i narody bałkańskie - strona 1 Słowianie wschodni i narody bałkańskie - strona 2 Słowianie wschodni i narody bałkańskie - strona 3

Fragment notatki:


Słowianie wschodni i narody bałkańskie Słowianie wschodni - indoeuropejska grupa ludnościowa Europy , zamieszkująca wschodnią i część środkowej partii tego kontynentu , licząca około 210 mln ludzi.
Do Słowian wschodnich zalicza się obecnie: Białorusinów , Rosjan , Ukraińców i Rusinów . Białorusini ( Беларусы ) - naród zamieszkujący w Europie Środkowej i Wschodniej , głównie na terenach dzisiejszej Republiki Białorusi , a także sąsiednich państw: Polski , Litwy , Rosji i Ukrainy . Grupy emigrantów zamieszkują również w USA i Kanadzie .
Rys historyczny [ edytuj ] Białorusini, podobnie jak Rosjanie i Ukraińcy , należą do grupy narodów wschodniosłowiańskich. Plemiona wschodniosłowiańskie od VI wieku rozprzestrzeniały się na wielkim obszarze Europy Wschodniej. Od VI do X wieku w basenie Dźwiny , górnego Dniepru i Wołgi osiedlało się plemię Krywiczów , które podzieliło się później na dwie grupy: zachodnią i wschodnią. Obszary na północ od rzeki Prypeć były zaś obszarem zamieszkania Dregowiczów . Oba te plemiona uważane są za protoplastów dzisiejszego narodu białoruskiego, chociaż należy pamiętać, że jeszcze w X wieku nie można mówić o znacznych różnicach pomiędzy poszczególnymi plemionami wschodniosłowiańskimi, również jeśli chodzi o język, jakiego używały. Różnicowaniu narodowościowemu zacznie sprzyjał rozwój zależności feudalnych i podział Rusi Kijowskiej na poszczególne księstwa. Niektóre z nich ( Połockie , Smoleńskie , Turowskie , Pińskie ) uważane są przez Białorusinów za pierwsze białoruskie organizmy państwowe.
Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII w. (na tle dzisiejszej mapy)      1 - Korona      2 - Prusy - Lenno Królestwa Polskiego
     3 - Wielkie Księstwo Litewskie      4 - Liwlandia - posiadłość Korony i Litwy
     5 - Kurlandia - Lenno Rzeczpospolitej
W XIII wieku ziemie zamieszkane przez przodków dzisiejszych Białorusinów, nazywane od XIV wieku Rusią Białą, stały się celem ekspansji Wielkiego Księstwa Litewskiego . Inne obszary osadnictwa Słowian wschodnich dostały się pod panowanie takich państw jak Królestwo Polskie ( Galicja ) czy Węgry ( Ruś Zakarpacka ). W nowych warunkach politycznych wzmógł się proces różnicowania języków i narodowości wschodniosłowiańskich. Historia Wielkiego Księstwa Litewskiego jest uważana za znaczącą część historii Białorusinów, albowiem to ludy ruskie stanowiły większość mieszkańców księstwa, a bezpośredni poprzednik języka białoruskiego , język starobiałoruski , był w nim językiem urzędowym. Okres XV-XVII w. uważany jest za złoty okres białoruskiej kultury.


(…)

… mniejsza (Grecja właściwa) i Wielka Grecja (kolonie greckie w starożytności).
Rusini (lub Rusowie) - nazwa hipotetycznego plemienia o skandynawskim pochodzeniu.
Wołocho-Rusini - tak nazywano w przeszłości Mołdawian
Rusini Panońscy - ludność ruska zamieszkująca Nizinę Panońską na Węgrzech, również określenie całości ludności ruskiej zamieszkującej Królestwo Węgier
Rusini Szlachtowscy - ludność ruska…
… się na dwa województwa: Kijowskie i Bracławskie i dalej Analizując teksty źródłowe, w których występuje interesujący nas wyraz, a zwłaszcza tereny, z którymi był on wiązany, widać więc, że w języku słowiańskim "ukraina" oznaczała ziemię pograniczną, kresową, poszczególnych państw. Podobnie i Kijów, i Halicz, i Psków, i Połock, i Moskwa, i inne księstwa miały swoją "ukrainę", czyli, że był to rzeczownik pospolity, nie zaś własny. Zygmunt Gloger w swojej Encyklopedii podaje: każda ziemia na kraju czyli na krańcu, u granicy, u kraju państwa położona. W Encyklopedii Orgelbranda (t. 15, 1903) natomiast napisano: Pierwotnie Ukraina jest rzeczownikiem pospolitym i oznacza ziemię leżącą na pograniczu państwa, u jego brzegu, u kraju. Niegdyś więc było w Polsce takich Ukrain kilka. Najważniejsza z nich Ukraina kijowska, tj…
…, z uwzględnieniem emigracji, głównie do Stanów Zjednoczonych.
W Polsce Litwini zamieszkują Suwalszczyznę, zwłaszcza rejon miejscowości Puńsk i Sejny.
Łotysze (łot. Latvieši) - naród bałtycki, stanowiący większość (60%) ludności Łotwy.
Współczesny naród łotewski powstał z połączenia ugrofińskiego plemienia Liwów z bałtyckimi plemionami Zemgalów, Zelów, Kurów i Łatgalów, od których pochodzi nazwa Łotwy.
Łotysze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz