Skrypt - pojęcia ekonomiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt - pojęcia ekonomiczne - strona 1 Skrypt - pojęcia ekonomiczne - strona 2

Fragment notatki:

Podstawy ekonomii.
Ekonomia-jest to nauka o procesie gospodarowania tzn. o produkcji, podziale, wymianie i konsumpcji środków zaspokajania potrzeb. Jest również nauką, która odkrywa i opisuje związki i zależności przyczynowo-skutkowe czyli prawa ekonomiczne chociaż ich nie tworzy.
Ekonomia-jest nauką, która pokazuje jak ludzie radzą sobie z rzadkością zasobów.
Podstawowym założeniem ekonomii jest twierdzenie o ograniczoności zasobów oraz o nieograniczoności ludzkich potrzeb. Sytuacja rodzi podstawowe pytania:
*w jaki sposób wykorzystać ograniczone zasoby, aby optymalnie zaspokoić ludzkie potrzeby.
Zasoby w ekonomii dzielone są na 4 podstawowe kategorie:
a)ziemia tzn. jej powierzchnia i wszystko to co w naturze jest użyteczne (co na niej rośnie, co po niej chodzi)
b)praca tzn. ludzkie umiejętności, kwalifikacje, zdolności, doświadczenia.
c)kapitał tzn. wszystkie dobra, które zostały wyprodukowane w przeszłości a służą prowadzeniu działalności gospodarczej obecnie (budynki,maszyny, urządzenia, pieniądze)
d)technologia-wiedz o tym co w jaki sposób w procesie działalności gospodarczej wykorzystać trzy poprzednie kategorie zasobów.
Potrzeba-jest to stan braku czegoś.
Wśród wielu kwalifikacji wyróżnia się podział na dwie kategorie potrzeb:
-potrzeby podstawowe (ubrania, ciepła,dachu nad głowa, snu)
-potrzeby wyższego rzędu (kulturalne) wypoczynek, turystyka, sport, rekreacja, oświata kultura, samorealizacja, kształcenie)
Do zaspokojenia ludzkich potrzeb służą:
-dobra
-usługi
czyli środki zaspokajania ludzkich potrzeb.
Dobro-to przedmiot materialny posiadający tzw. użyteczność czyli zespół cech fizycznych i chemicznych zdolnych do zaspokojenia potrzeb ludzkich.
Usługa-zespół czynności w wyniku której następuje zaspokojenie ludzkiej potrzeby.
Podstawowe kategorie gospodarki towarowo-pieniężnej.
W procesie rozwoju gospodarczego wyróżnia się jedynie dwie formy produkcji społecznej:
gospodarka naturalna w której producenci produkują jedynie w celu zaspokojenia własnych potrzeb.
Gospodarka towarowa w której producenci przekazują produkty swojej pracy innym podmiotom w drodze ekwiwalentnej wymiany tzn. w drodze transakcji kupna-sprzedaży.
Produkt pracy ludzkiej staje się towarem. Aby gospodarka towarowa mogła zaistnieć musi nastąpić społeczny podział pracy oraz ekonomiczne wyodrębnienie się producentów.
Proste wymiany towaru na towar uległy z czasem modyfikacji. Pojawił się bowiem powszechny ekwiwalent pełniący funkcję pośrednika wymiany tzn. pieniądz. Transakcje towar za towar uległy przekształceniu w transakcje towar pieniądz towar a raczej w dwa rodzaje odrębnych transakcji czyli towar-pieniądz i pieniądz-towar.


(…)

…. Czynniki wpływające na wielkość popytu to:
-wielkość dochodów
-poziom cen
-gusty i preferencje nabywców.
Gusty i preferencje nabywców zostały w teorii uporządkowane wg pewnych rodzajów zachowań:
a)efekt owczego pędu oznacza, że popyt wzrasta dlatego, że inni konsumują to dobro.
b)efekt snobizmu w którym popyt maleje na skutek tego, że inni konsumują to dobro.
c)efekt spekulacyjny wiąże się z oczekiwaniami…
… marginalna-zmniejsza się wraz ze wzrostem ilości konsumowanego dobra.
W przypadku konsumpcji dwóch dóbr zakłada się, że konsument umie ocenić które kombinacje konsumpcji są dla niego leprze, które są gorsze a które przynoszą taki sam poziom zadowolenia. Przy takim założeniu zbudować można model zachowań konsumentów zwany krzywą obojętności.
Krzywa obojętności-przedstawia wszystkie kombinacje konsumpcji dwóch dóbr które są dla konsumenta obojętne. Każda z tych kombinacji daje bowiem konsumentowi taki sam poziom zadowolenia z konsumpcji. Oznacza to, że dana krzywa obojętności charakteryzuje się stałym poziomem zadowolenia.
Ograniczenia wyboru konsumenta.
Wybory, których dokonuje konsument napotykają na ograniczenia występujące w tzw. gospodarczej rzeczywistości, mają one charakter obiektywny…
… punkt w którym konsument maksymalizuje zadowolenie z konsumpcji znajduje się na najwyższej krzywej obojętności możliwej do osiągnięcia przy danych ograniczeniach. Jest to punkt styczności linii budżetowej z krzywą obojętności. Ekonomiczne podstawy zachowań producentów.
Przedsiębiorstwo-jest jednostka gospodarczą wyodrębnioną pod względem techniczno-organizacyjnym i ekonomicznym prowadzącą działalność…
… to:
*Wskaźnik rentowności sprzedaży zysk * 100
sprzedaż
wzrost w rentowności sprzedaży jest zjawiskiem pozytywnym ponieważ informuje, że na 1 przychodu ze sprzedaży osiągamy coraz większa kwotę zysku.
*wskaźnik rentowności majątku
zysk * 100
majątek
*wskaźnik rentowności kapitałów własnych
zysk * 100
kapitały własne
wzrost wartości wszystkich wskaźników rentowności odzwierciedla pozytywne tendencje…
… dokonywana na bazie informacji przekazywanych w liczbach bezwzględnych powinna być dokonywana w układzie dynamicznym tj. np. w formie dokonywania porównań w stosunku do wyników osiąganych w okresach poprzednich. Porównania mogą być też dokonywane w stosunku do założeń planowych lub w stosunku do innej stworzonej bazy porównań. Znacznie więcej informacji dotyczącej dział. Przeds. Przynosi wykorzystanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz