Skrót tematów wykładów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrót tematów wykładów - strona 1 Skrót tematów wykładów - strona 2 Skrót tematów wykładów - strona 3

Fragment notatki:


Podstawy Nauki o Przedsi ę biorstwie I. ISTOTA PRZEDSI Ę BIORSTWA I PRZEDSI Ę BIORCZO Ś CI. MODELE TEORETYCZNE 1. Ró ż nice w definiowaniu przedsi ę biorstwa - przyczyny 2. Elementy tworzące przedsiębiorstwo
3. Pojęcie przedsiębiorstwa wg obowiązujących aktów prawnych, ale nie tylko - próba znalezienia właściwej definicji
4. Atrybuty przedsiębiorstwa
5. Podstawowe zasady działania przedsiębiorstwa
II. CELE DZIAŁALNO Ś CI I IMPULSY DZIAŁA Ń PRZEDSI Ę BIORCZYCH 1. Misja i cel firmy
2. Zasady formułowania misji firmy
3. Zysk jako cel firmy
4. Cele firmy w różnych teoriach ekonomicznych
5. Społeczna odpowiedzialność biznesu
6. Źródła pomysłów na przedsiębiorstwo
III. FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE PRZEDSI Ę BIORSTW - UWARUNKOWANIA WYBORU 1. Wybrane klasyfikacje przedsiębiorstw (ze względu na wielkość, sposób zorganizowania, geograficzny obszar działania, poziom technologiczny oraz formę własności)
2. Organizacyjno-prawne formy przedsiębiorstw
3. Istota działalności gospodarczej osób fizycznych
4. Kryteria wyboru formy organizacyjno - prawnej
5. Podobieństwa i różnice - spółki osobowe i kapitałowe
IV. RELACJE PRZEDSI Ę BIORSTWA Z OTOCZENIEM 1. Definicja i rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa: bliższe (mikrootoczenie) i dalsze (makrootoczenie)
2. Kibice organizacji w otoczeniu - akcjonariusze versus interesariusze
3. Metody i sposoby analizy otoczenia: analiza makrootoczenia, branży i firmy, model 5 sił Porter'a, SWOT
4. Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna - definicje, elementy, uwarunkowania
5. Skuteczne strategie konkurencyjne wg Porter'a
V. RELACJE FIRMY Z KLIENTAMI 1. Podstawowe pojęcia: marketing i badania marketingowe
2. Marketing mix (produkt, cena, promocja i dystrybucja) 3. Strategie marketingowe 4. Segmentacja klientów
5. Zarządzanie relacjami CRM
VI. DZIAŁALNO ŚĆ PODSTAWOWA W PRZEDSI Ę BIORSTWIE 1. Definicja działalności podstawowej
2. Rodzaje działalności: sfera produkcji, usług i handlu
3. Funkcje podstawowe i pomocnicze
4. Funkcje procesu gospodarczego (TTP, ZZL, produkcja, logistyka (zaopatrzenie, dystrybucja), inwestycje, finanse,
marketing, ewidencja i sprawozdawczość)
5. Lokalizacja - determinanty, strategie i metody oceny (kryteria rozmieszczania obiektów)
6. Nowy rodzaj działalności a umowa spółki
VII. CYKL Ż YCIA FIRMY - OD REJESTRACJI DO ZAKO Ń CZENIA DZIAŁALNO Ś CI 1. Fazy działalności firmy


(…)

…, ludzkie, kapitałowe, niematerialne, patenty itp., reputacja, wiedza, kultura
organizacji
3. Majątek trwały a obrotowy (elementy, struktura, znaczenie)
4. Gospodarowanie majątkiem trwałym
 zużycie środków trwałych, gospodarka remontowa amortyzacja i umorzenie, reprodukcja majątku trwałego
5. Gospodarowanie majątkiem obrotowym
 zarządzanie zapasami, należnościami, środkami pieniężnymi
 ustalenie…
…. Źródła finansowania przedsiębiorstw - finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne, własne i obce, długo- i krótkoterminowe
2. Charakterystyka wybranych instrumentów finansowania przedsiębiorstw - kredyt, leasing, obligacje korporacyjne,
zamienne i hipoteczne, akcje zwykłe i uprzywilejowane, franchising, faktoring, weksel
3. Analiza cyklu życia firmy - finansowanie
4. Kształtowanie struktury kapitałowej firmy
5…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz