Skręcanie statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skręcanie statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne - strona 1 Skręcanie statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne - strona 2 Skręcanie statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne - strona 3

Fragment notatki:


PODSTAWY WYTRZYMAŁO Ś CI  MATERIAŁÓW   (POWYM 4) Automatyka i Robotyka, sem. 3. SKR Ę CANIE STATYCZNIE  WYZNACZALNE I  NIEWYZNACZALNE Dr in Ŝ .. Anna D ą browska-Tkaczyk (4, 11, 18, 25) X; (8, 13, 22, 29) XI; (6, 13, 20), XII; (3, 10, 17, 24) I 13 XI (wtorek) zamiast 15 XI (czwartek) – Dzień Politechniki  1. Lewiński J., Wilczyński A., Wittenberg –Perzyk D, Podstawy  Wytrzymałości Materiałów, Oficyna Wydawnicza Politechniki  Warszawskiej, Warszawa 2000, 2. Lewiński J., Wawrzyniak A., Pomoce dydaktyczne do ćwiczeń z  wytrzymałości materiałów, Warszawa 2005, 3. Bąk Roman, Burczyński Tadeusz, Wytrzymałość materiałów z  elementami ujęcia komputerowego, WNT, Warszawa 2001, 4. Niezgodziński M., E, Niezgodziński T, Wzory, wykresy i tablice  wytrzymałościowe, WNT, 1996, 5. Brzoska Zbigniew, Wytrzymałość materiałów, PWN, Warszawa  1972 6. Jastrzębski Przemysław, Mutermilch Jerzy, Orłowski Wiktor,  Wytrzymałość materiałów, Arkady, Warszawa, 1985 , 7. Zielnica Jerzy, Wytrzymałość materiałów, Wydawnictwo  Politechniki Poznańskiej, 1996 LITERATURA SKR Ę CANIE PR Ę TÓW PROSTYCH  O PRZEKROJU KOŁOWYM Przykład pr ę ta skr ę canego – wałek  przekazuj ą cy nap ę d na maszyn ę  robocz ą M s= 9554 N/n   [kW/(obr/min)] MODEL PR Ę TA SKR Ę CANEGO PODSTAWOWE  ZALE ś NO Ś CI Wg hipotezy Hubera Rozkład napr ęŜ e ń  w pr ę cie skr ę canym Przykłady J s, Ws Przekroje cienko ś cienne J s, Ws Przykład 1 Przykład 2 Przykład 3 l Przykład 4. Okre ś lic rozkład momentow skr ę cajacych i katów skr ę cenia wzdłu Ŝ  osi wału, obcia Ŝ onego jak na rys. Wał jest obustronnie utwierdzony. Sztywno ść  na skr ę canie  GIs  poszczególnych odcinków wału zaznaczono na rysunku. Przyład 5.  Wyznaczy ć  k ą t skr ę cenia swobodnego ko ń ca wału sto Ŝ kowego obci ąŜ onego momentem skr ę caj ą cym  Ms  na jednym ko ń cu i utwierdzonego na ko ń cu przeciwnym.  Długo ść  wału wynosi l,  a   ś rednice obydwu podstaw d 1  i  d2  Moduł  ś cinania to  G. Aby wykonać całkowanie, wprowadzimy nową zmienną  s Przykład  6.  Stalowy wał (patrz rys.  10.7)  o   ś rednicy  d=6cm   jest  nap ę dzany silnikiem elektrycznym na lewym ko ń cu i  przenosi moc N 1=6kW,  przy n=550obr/min.  Koła zamontowane w  przekrojach A   i   C   odbieraj ą ,  odpowiednio:  N 2=4kW  i  N3=2kW.  Wyznaczy ć maksymalne napr ęŜ enie ś cinaj ą ce  τ  i k ą t skr ę cenia 

(…)

… swobodnego końca wału stoŜkowego
obciąŜonego momentem skręcającym Ms na jednym końcu i utwierdzonego
na końcu przeciwnym. Długość wału wynosi l, a średnice obydwu podstaw
d1 i d2 Moduł ścinania to G.
Aby wykonać całkowanie, wprowadzimy nową zmienną s
Przykład 6. Stalowy wał (patrz rys. 10.7) o średnicy d=6cm jest napędzany
silnikiem elektrycznym na lewym końcu i przenosi moc N1=6kW, przy
n=550obr/min. Koła zamontowane w przekrojach A i C odbierają,
odpowiednio: N2=4kW i N3=2kW. Wyznaczyć maksymalne napręŜenie
ścinające τ i kąt skręcenia φ pomiędzy przekrojami A i C. Przyjąć G = 8
·105MPa.
Moc przekazywana pomiędzy przekrojami A i B
wynosi 6kW, dlatego moment skręcający M1 jest
równy:
a
Przykład 7. Na stalowym wale zamontowano cztery koła zębate, jak pokazuje rys. Koło A
odbiera moment skręcający M1=1100Nm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz