SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE  SPOŁECZNE W DZIAŁALNOŚCI  PRZEDSIĘBIORCY - strona 1 SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE  SPOŁECZNE W DZIAŁALNOŚCI  PRZEDSIĘBIORCY - strona 2 SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE  SPOŁECZNE W DZIAŁALNOŚCI  PRZEDSIĘBIORCY - strona 3

Fragment notatki:


SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE  SPOŁECZNE W DZIAŁALNOŚCI  PRZEDSIĘBIORCY 22 maja 2012 r. Student (uczeń) zleceniobiorca  Art. 6 ust. 4 stanowi, że…..  Osoba, która spełni łącznie 3 warunki:  jest studentem (uczniem)  pracuje na podstawie umowy zlecenia  do ukończenia 26 roku życia  Uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół  ponadpodstawowych oraz studenci do ukończenia 26 lat,  wykonujący pracę na podstawie umowy-zlecenia, nie  podlegają ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu.  Osoby te do ukończenia 26 roku życia nie są obejmowane  ubezpieczeniami z tytułu umowy-zlecenia – ani  obowiązkowo, ani dobrowolnie.  „Przedsiębiorca” w ustawie o systemie  ub. społecznych (art. 8)  Za osoby prowadzące działalność gospodarczą uznaje  się: - osoby prowadzące pozarolniczą działalność  gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące; - twórców i artystów; - część osób prowadzących działalność w zakresie  wolnego zawodu; - wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej,  komandytowej lub partnerskiej; - osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub  ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty. Osoba prowadząca pozarolniczą  działalność - charakterystyka  „W myśl ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm. ) - jest przedsiębiorca, czyli  osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą  prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we  własnym imieniu działalność gospodarczą.   Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana,  handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin  ze złóż, a także działalność zawodowa (np. adwokaci, lekarze) - wykonywana  w sposób zorganizowany i ciągły.   W rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  nie jest  działalnością gospodarczą: działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie  upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa,  leśnictwa i rybactwa śródlądowego , a także wynajmowanie przez rolników  pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwie innych  usług związanych z pobytem turystów.” Źródło: Poradnik ZUS, Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób  prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących,  wersja z 9 lutego 2012, www.zus.pl Rozpoczęcie działalności  Przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną podejmuje działalność 

(…)

… kwietnia 2012 r.
Statystyki
Źródło: „Gazeta Prawna”, 02.07.2008
W 2008 r. ok. 26% przedsiębiorców skorzystało z preferencyjnych warunków
Wg obliczeń Gazety Prawnej, przez 2 lata przedsiębiorca może mieć
o 11,4 tys. zł niższe koszty
Propozycja zaliczenia? ………….
Przed następnymi zajęciami
proszę o sprawdzenie ile trwa w 2012 r.
Urlop macierzyński
 Urlop ojcowski
SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE
SPOŁECZNE…
…% przedsiębiorców skorzystało z preferencyjnych warunków
Wg obliczeń Gazety Prawnej, przez 2 lata przedsiębiorca może mieć
o 11,4 tys. zł niższe koszty
Propozycja zaliczenia? ………….
Przed następnymi zajęciami
proszę o sprawdzenie ile trwa w 2012 r.
 Urlop macierzyński
 Urlop ojcowski

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz