Skład i organizacja rząduu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skład i organizacja rząduu - strona 1 Skład i organizacja rząduu - strona 2

Fragment notatki:

SKŁAD I ORGANIZACJA RZĄDU RM jest organem kolegialnym , a jej skład ma charakter wieloosobowy → rezygnacja w Konstytucji ze stwierdzenia że „działa kolegialnie” (dopiero w ustawie jest to stwierdzenie); Skład ma charakter zamknięty (art. 147): prezes RM ; ministrowie (art. 149 ust. 1);
kierujący określonymi działami gospodarki;
wypełniający zadania wyznaczone przez premiera (w drodze rozporządzenia - art. 33 ust. 1 uRM); wiceprezesi RM (może być ministrem, tak samo premier - art. 147 ust. 3); kierownicy komitetów określonych w ustawie - ustawa musi zaznaczać, że jest to naczelny organ państwa → Komitet Badań Naukowych, Komitet Integracji Europejskiej; Poza składem RM: kierownicy tzw. urzędów centralnych - tworzone przez ustawę, wyodrębnione resortowo, ale ustawa na ich czele nie postawiła ministra ani nie nadała im formy komitetu z art. 147 ust. 4 → nie ponoszą odpowiedzialności przed sejmem i TS, ale przed premierem lub ministrem; pełnomocnicy rządu (art. 10 uRM) - stanowisko tworzone przez rozporządzenie RM, obsada personalna przez premiera; kancelaria prezesa RM (art. 26-31 uRM) - obsługa premiera, wicepremierów oraz innych ciał w strukturze rządu. Na czele stoi Szef, powoływany i odwoływany przez premiera (z reguły również jako minister-członek RM) Rządowe Centrum Legislacji (art. 14a-i uRM) - koordynacja działalności legislacyjnej RM, premiera i innych organów administracji rządowej oraz obsługa prawna RM, w tym wydawanie Monitora Polskiego i wydawanie Dziennika Ustaw; Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (art. 14j-o uRM) - prowadzenie prac służących prezesowi RM do programowania strategicznego i prognozowania rozwoju gospodarczego i społecznego. Struktura RM pracami kieruje premier , zwołuje posiedzenia i im przewodniczy (terminy od Mazowieckiego przyjęły się we wtorki); brak listy spraw , które muszą być przedmiotem posiedzenia. Przyjmuje się, że muszą to być sprawy należące do zakresu działania rządu, ale to premier ma swobodę działania; obowiązek uczestniczenia wszystkich osób w posiedzeniach, choć mogą być reprezentowane przez inne osoby z kierownictwa danego ministerstwa, ale podczas głosowania zastąpione mogą być tylko przez inne ministra, wyznaczonego przez premiera; uczestnictwo innych osób może wynikać z ustawy - do 2001 r. prezes NIK i prezes NBP, obecnie wg. art. 18 uRM sekretarz RM;
z decyzji premiera , który może zapraszać, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka RM, inne osoby, w szczególności kierowników urzędów centralnych, wojewodów i inne osoby;
ze zwyczaju - od rządu Jana Bieleckiego w posiedzeniach RM bierze udział przedstawiciel prezydenta, choć niektóre posiedzenia zwoływane są tylko w konstytucyjnym składzie;

(…)

… ich przebiegu i protokoły ustaleń;
też korespondencyjne uzgadnianie stanowisk (droga obiegowa) - wg Regulaminu RM jest to procedura przyjmowania dokumentów, jeśli nie zgłoszą zastrzeżeń uważa się dokument za przyjęty;
szczególna forma - Rada Gabinetowa pod przewodnictwem Prezydenta (art.141).
organy wewnętrzne i pomocnicze RM:
stałe komitety RM - tworzone w drodze zarządzenia premiera; inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć lub stanowisk RM; z reguły składały się z członków rządu;
komitety do określonych spraw - tworzone przez zarządzenie RM;
komisje do opracowania kodyfikacji - tworzone przez zarządzenie RM;
Kolegium do Spraw Służb Specjalnych - organ opiniodawczo-doradczy w sprawach dot. ABW, AW, WSI, ochrony bezpieczeństwa państwa działań Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz