Skały osadowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skały osadowe - strona 1 Skały osadowe - strona 2 Skały osadowe - strona 3

Fragment notatki:


SKAŁY OSADOWE      Skały  osadowe   stanowi ą   5%  wagowych  skorupy  ziemskiej   (do  głębokości  16  km).   Pozostałe 95% przypada na skały magmowe i metamorficzne.   Skały  osadowe   pokrywaj ą   75%  powierzchni  Ziemi   –  dzięki  temu  wydają  się  powszechniejsze niŜ są rzeczywiście.    Skały osadowe powstają w wyniku sedymentacji.     SEDYMENTACJA –   to proces gromadzenia się materiału okruchowego, organicznego lub  chemicznego w zbiornikach wodnych lub rzadziej w środowisku lądowym.   Osady  te  podlegają  następnie  procesowi   diagenezy ,  podczas  której  okruchy  skał  ulegają  cementacji    Ś rodowiska sedymentacji  Ś rodowisko l ą dowe  to środowisko rzeczne, limniczne (jeziorne), glacjalne, pustynne,  bagienne.  Ś rodowisko morskie  – oceaniczne jest bardziej zróŜnicowane głównie z uwagi na głębokość  morza i odległość od brzegu: środowisko lagunowe, litoralne, nerytyczne, batialne i abisalne.     Facje osadowe  W zaleŜności od środowiska sedymentacji w tym samym czasie powstają osady róŜnej genezy  i o róŜnym składzie mineralnym.   Zmienność osadów powstających w tym samym czasie określa pojęcie  facji.  FACJA  to   zespół cech litologicznych, paleontologicznych i ekologicznych osadu. Facja  odzwierciedla warunki, w jakich nastąpiła sedymentacja osadu.     Facje osadowe  powstałe w określonych środowiskach sedymentacyjnych mają identyczne jak  ś rodowisko nazwy: facja lądowa, morska, pustynna, litoralna, rafowa, okruchowa itp.                Litofacja  – facja wyróŜniona na podstawie cech litologicznych (skład mineralny, struktura i  tekstura) np. osady piaszczyste i węglanowe, wapienie rafowe i iły wapienne.    Biofacja  – facja wyróŜniona na podstawie zawartych w osadach szczątków organicznych.                                                       Rodzaj skamieniałości znajdujących się w danym osadzie świadczy o środowisku  sedymentacji, tzn. o głębokości zbiornika, oddaleniu od brzegu, temperaturze i zasoleniu  wody .       Zmienno ść  facjalna osadów w oceanie – Ryc. z podr. W. Mizerskiego „Geologia dynamiczna dla geografów”    W  pewnych  warunkach  geologicznych  na  duŜych  obszarach  mogą  tworzyć  się  grube  osady  podobnego rodzaju. Takie osady wyodrębniane są jako  formacja osadowa .     Formacja solono ś na  – w jej skład wchodzą sole, ale równieŜ gipsy oraz osady węglanowe i  okruchowe, które powstały w wysychającym zbiorniku morskim.     Formacja  fliszowa

(…)

… zwałowa (lodowcowa, morenowa) – produkt akumulacji glacjalnej
Glina zwietrzelinowa – produkt procesów wietrzeniowych
GLINA ZWAŁOWA
SKAŁY REZYDUALNE (regolity)
Tworzą pokrywy zwietrzelinowe, zalegające na skale macierzystej, w ich powstaniu nie brał
udziału transport i selekcja ziaren.
Największe rozprzestrzenienie mają skały alitowe. Są produktem wietrzenia chemicznego w
klimacie gorącym i wilgotnym…
… składnikiem skał ilastych są minerały ilaste:illit, kaolinit, montmorillonit.
Obok nich moŜe występować materiał okruchowy, głównie kwarc.
Iły to ogólna nazwa nadawana róŜnym typom skał zbudowanym z minerałów ilastych i
materiału pelitowego.
Iły (glinki) ogniotrwałe - składają się głównie z kaolinitu z domieszką min allogenicznych.
Są „tłuste” w dotyku. Powstają w wyniku wietrzenia kwaśnych skał…
… mineralnych.
4. Cementacja - w wyniku procesów diagenezy zmniejsza się odległość pomiędzy
poszczególnymi składnikami osadu, a ziarna osadu zlepiają się ze sobą – ulegają
cementacji. Substancjami cementującymi - SPOIWEM są zwykle węglan wapnia,
krzemionka, związki Ŝelaza, dolomit, gips czy minerały ilaste.
W zaleŜności od składu i genezy skały osadowe dzielimy na:
• skały okruchowe (klastyczne, detrytyczne…
… i boksyty powstają z wietrzenia skał bogatych w skalenie (granitów, arkoz,
gnejsów)
Lateryty (zabarwienie czerwonawe, brunatne) obok związków Ŝelaza i glinu zawierają teŜ
materiał detrytyczny. Mogą zawierać minerały ilaste.
Boksyty (o barwie brunatnej, kremowej, szarej) składają się głównie z wodorotlenków glinu.
LATERYT
BOKSYT
SKAŁY ORGANOGENICZNE I CHEMICZNE
chemiczne (chemogeniczne) - powstają w wyniku…
… fosylizacji ulegają tylko części twarde organizmu (szkielety, muszle, skorupki) w
wyniku zastąpienia pierwotnej substancji budującej innymi związkami mineralnymi
(najczęściej węglanem wapnia lub krzemionką)
AMONITY
BELEMNITY
TRYLOBIT
Skały krzemionkowe
Powstają na skutek chemicznego wytrącania krzemionki lub w wyniku nagromadzenia
krzemionkowych elementów organizmów (okrzemek, radiolarii, gąbek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz