silnik klatkowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
silnik klatkowy - strona 1 silnik klatkowy - strona 2 silnik klatkowy - strona 3

Fragment notatki:

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 18 stron.
Zakład Nap ę dów Wielo ź ródłowych  Instytut Maszyn Roboczych Ci ęŜ kich PW  Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki  Ć wiczenie M2 - instrukcja    Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych:   silnik klatkowy, silnik pier ś cieniowy   Data wykonania ćwiczenia................................................................................  Data oddania sprawozdania...............................................................................    Zespół wykonuj ą cy  ć wiczenie:  Nazwisko i imi ę                                  ocena ko ń cowa  1.   .............................................................    .........................  2.   .............................................................    .........................  3.   .............................................................    .........................  4.   .............................................................    ….....................  5.   .............................................................    .........................  6.   .............................................................    .........................  7.   .............................................................    .........................   8.   .............................................................    .........................   9.   .............................................................    .........................   10. .............................................................    .........................   Wydział SiMR PW  Rok ak. 20.../20...  Semestr...............  Grupa.................    Warszawa 2007r.    2    SPIS TRE Ś CI      1.  WIADOMO Ś CI TEORETYCZNE                 1.1. Budowa silników indukcyjnych                        3   1.2. Zasada działania trójfazowego silnika indukcyjnego        4  1.3.   Moment obrotowy silnika indukcyjnego i jego charakterystyki w ró Ŝ nych            warunkach pracy                  8   1.4. Rozruch silników indukcyjnych                         1.4.1. Rozruch bezpośredni silnika klatkowego                  10  1.4.2. Rozruch silnika klatkowego przy zastosowaniu przełącznika gwiazda -                     trójkąt                            11  1.4.3. Sposoby rozruchu silników budowy pierścieniowej                13  1.5. Regulacja pr ę dko ś ci obrotowej silników indukcyjnych                  1.5.1. Regulacja prędkości obrotowej silnika klatkowego 

(…)

…’
n1
Rys. 11. Charakterystyki związane z regulacją prędkości obrotowej silnika obciąŜonego
stałym momentem, przez zmianę napięcia zasilającego.
15
Ad. b) Zmiana napięcia zasilania stojana
Zmiana napięcia zasilania stojana powoduje zmianę charakterystyki momentu silnika.
Z rys. 12 wynika, Ŝe zmiana napięcia „w dół” od napięcia znamionowego zasilania pozwala
na regulację prędkości w wąskim zakresie tj. od n=nn do n=nk silnika obciąŜonego. Ponadto
przy obniŜonym napięciu zasilania silnikowi grozi utknięcie na skutek zmniejszenia się jego
przeciąŜalności λ. Napięcie zasilania niŜsze od znamionowego przy obciąŜeniu silnika
równym obciąŜeniu znamionowym (Mobc=Mn=const), a więc przy stałej mocy uŜytecznej
powoduje wzrost prądów w obwodzie wirnika oraz obwodzie stojana. Tym samym następuje
wtedy wzrost strat mocy w uzwojeniach, silnik zaczyna się nagrzewać, a izolacja jego
uzwojeń po pewnym czasie ulega uszkodzeniu. Z tych względów niedopuszczalna jest praca
ciągła przy obciąŜeniu znamionowym silnika zasilanego napięciem mniejszym od
znamionowego. Wymienione wady zdecydowały, Ŝe sposób regulacji prędkości obrotowej
silnika asynchronicznego polegający na zamianie wartości napięcia zasilającego…
… określonej
wzorem:
E1 = 4,44 f1 z1kq1φ ,
(2)
gdzie:
z1 – liczba zwojów jednej fazy stojana,
kq1- współczynnik uzwojenia stojana,
φ - strumień magnetyczny.
Siła elektromotoryczna E1 róŜni się od napięcia zasilającego o wielkość spadku
napięcia na impedancji uzwojenia stojana.
Jednocześnie w przecinanym przez strumień wirującego pola magnetycznego
zwojeniu nieruchomego wirnika, indukuje się siła…
… wirujące w przestrzeni z prędkością
obrotową n1, podczas gdy wirnik obraca się z prędkością n.
3.
Moment obrotowy silnika indukcyjnego i jego charakterystyki w róŜnych
warunkach pracy
Moc czynna P przeniesiona za pomocą pola wirującego z obwodu stojana do obwodu
elektrycznego wirnika wyraŜa się wzorem:
P = 3 ⋅ E 2 ⋅ I 2 ⋅ cos ϕ 2
(14)
gdzie:
E2 – Sem indukowana w jednej fazie uzwojenia nieruchomego…

na dwie prędkości nazywa się dwubiegunowym. Przy regulacji prędkości obrotowej za
pomocą zmiany rezystancji w obwodzie wirnika (rys.13), uŜyte rezystancje muszą być
przystosowane do pracy ciągłej (muszą mieć większe przekroje niŜ oporniki uŜyte do
rozruchu).
kr
1
Rys.13. Charakterystyki mechaniczne silnika pierścieniowego przy róŜnych
rezystancjach w obwodzie wirnika
Na rys.13 przedstawiono charakterystyki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz