silnik indukcyjny trzy fazowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
silnik indukcyjny trzy fazowy - strona 1 silnik indukcyjny trzy fazowy - strona 2 silnik indukcyjny trzy fazowy - strona 3

Fragment notatki:

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 13 stron.
Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki  dla studentów WIP                              Temat:    SILNIK INDUKCYJNY 3 FAZOWY    materiały pomocnicze do laboratorium elektroniki, elektrotechniki i energoelektroniki  wyłącznie do użytku wewnętrznego przez studentów WIP PW  bez prawa kopiowania i publikowania                                  Zakład Trakcji Elektrycznej    IME PW 20 13    -  2  - 1. Budowa i zasada działania silnika asynchronicznego    Silniki asynchroniczne, zwane potocznie indukcyjnymi są maszynami na prąd przemienny.  Wyróżnia się trzy tryby pracy takiej maszyny: praca prądnicowa, praca silnikowa oraz praca  hamulcowa. Silniki indukcyjne są najpowszechniej stosowanymi silnikami w przemyśle,  zwłaszcza jako maszyny trójfazowe. Silniki indukcyjne jednofazowe stosowane w  przeważającej części sprzętu gospodarstwa domowego. Napędy specjalne wykorzystują  silniki dwufazowe.   Jak każda maszyna wirująca silnik indukcyjny składa się ze stojana i z wirnika.  Stojan  posiada p par biegunów i m faz. Na rysunku 1.1 pokazany jest sposób połączeń uzwojeń w  stojanie silnika asynchronicznego trójfazowego.    1 U 1 V 1 W 2 U 2 V 2 W R S T 1 U 1 V 1 W 2 U 2 V 2 W R S T     Rys. 1.1 Połączenia stojana silnika i sposób oznaczania: w gwiazdę i w trójkąt    W maszynach 3 fazowych osie uzwojeń przesunięte są o kąt 120 °. Są one zawinięte w  żłobkach rdzenia stojana, który wykonany jest z izolowanych wzajemnie blach krzemowych.    Wirnik silnika indukcyjnego wykonany jest podobnie jak stojan, liczba par biegunów p jest  taka sama jak w stojanie, ale liczba faz może się od niego różnić. Ze względu na rodzaj  uzwojenia wirnika wyróżnia się wirniki pierścieniowe i klatkowe (rys 1.2).        Rys.1.2 Budowa wirnika silnika indukcyjnego: a) pierścieniowego, b) klatkowego (zwartego),  c) uzwojenie wirnika klatkowego        -  3  - Uzwojenia wirnika pierścieniowego są wykonane tak samo jak stojana i połączone z  pierścieniami ślizgowymi. W ten sposób uzwojenia te mogą być zwierane lub dołączane do  nich mogą być dodatkowe rezystory. (rys 1.2a)  Konstrukcja wirnika klatkowego oparta jest na klatce - tworzą  ją pręty miedziane lub  aluminiowe (umieszczone w żłobkach), z izolacją lub bez, połączone na obu końcach do  pierścieni (rys.1.2c). Liczba faz uzwojenia wirnika klatkowego jest równa liczbie prętów w  klatce.    W wirniku indukowany jest prąd, który oddziaływuje z wirującym polem magnetycznym  stojana powodując ruch obrotowy wirnika. Prędkość obrotowa wirnika jest nieco mniejsza niż  prędkość wirowania pola magnetycznego stojana - tylko w takich warunkach w uzwojeniach  wirnika indukowane są siły elektromotoryczna (prądy wirnika), a więc wirnik obraca się 

(…)

…) wynika, że przy bardzo małych poślizgach można w mianowniku pominąć
składnik reaktancyjny i otrzymuje się wtedy równanie liniowe:
CR2 s
M= 2
(2)
R2
Przy bardzo dużych poślizgach można w mianowniku pominąć składnik rezystancyjny i
otrzymuje się wtedy zależność hiperboliczną:
CR2
M=
(3)
2
sX 20
Przyrównując pochodną momentu po poślizgu z równania (1) do zera znajdujemy ekstremum
czyli tzw poślizg…
woltomierz do pomiaru napięcia międzyfazowego Us, A - amperomierz do pomiaru prądu
fazowego silnika, W - watomierz do pomiaru mocy czynnej silnika.
a) Dane znamionowe
Na podstawie tabliczek znamionowych znajdujących się na badanych maszynach
należy wpisać do protokołu badań następujące dane znamionowe:
Silnik
Prądnica
-8-
Typ ............................
Pn ..............................
nn…
…. momentem M3, to dokonałby
rozruchu, a jego prędkość ustaliłaby się w punkcie B. Warunkiem rozruchu jest wiec, aby w
całym zakresie prędkości od zera do wartości ustalonej, określonej wartością momentu
obciążenia, moment silnika był większy od momentu obciążenia.
Przy obciążeniu silnika stałym momentem M2 prosta M2 ma z krzywa momentu silnika dwa
wspólne punkty: B i C (rys.1.7). Punkt -B jest punktem pracy
… załączyć amperomierz na właściwy zakres w celu pomiaru prądu silnika.
Zamknąć układ wzbudzenia prądnicy prądu stałego poprzez załączenie stycznika S1
(załączenie obwodu regulacji wzbudzenia prądnicy). Poprzez regulację prądu wzbudzenia
prądnicy (potencjometrem suwakowym) obciążyć silnik tak aby watomierz wskazywał moc
4500W (nominalnie).
- 10 -
Rw Iw
A
SILNIK
WATOMIERZ 3faz
U Z
R'
R
V
S'
S
A
T'
T
k…
…,
moc oddawana przez prądnicę: Pp=Ip*Up.
stosunek mocy oddawanej przez prądnicę do jej mocy znamionowej – odczytanej z tabliczki
P
znamionowej - 2.8 kW): α = pr
Pnp
Z wykresu sprawności prądnicy ηpr=f(α) (rys2.4) odczytać sprawność prądnicy w danym
punkcie pomiarowym.
Obliczyć moc użyteczną na wale dostarczoną przez silnik do prądnicy:
P
Puż = pr
ηp
Sprawność silnika w danym punkcie pomiarowym (punkcie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz