Siedlisko ekologii dynamicznej(wykład)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3654
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Siedlisko ekologii dynamicznej(wykład) - strona 1 Siedlisko ekologii dynamicznej(wykład) - strona 2 Siedlisko ekologii dynamicznej(wykład) - strona 3

Fragment notatki:

Wykład, z którego jest niniejsza notatka, prowadził dr Ryszard Markowski. Dotyczył on przedmiotu funkcjonowanie biotopów lądowych, a jego tematem było siedlisko ekologii dynamicznej. Cała notatka składa się z 3 stron, zapisanych w formacie doc. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: zasobność a żyzność gleby, wpływ biocenoz na przekształcanie się siedlisk w biotopy, zastępcze ekosystemy, warunki siedliskowe na polach wydmowych, dynamiczny krąg zbiorowisk roślinnych, klimaks, potencjalne zbiorowiska ( ekosystemy) naturalne, stadia sukcesyjne bażynowego boru nadmorskiego, sedentacja, sedymentacja, siedliska przyrodnicze w ochronie przyrody

Pojęcie siedliska w ekologii dynamicznej i ekologii roślin.
Zespół fizyczno- geograficznych warunków środowiska abiotycznego niezależnego od biocenozy, poprzedzających ją w porządku logicznym i zasadniczo nie zmieniających się w trakcie sukcesji ekologicznej.
Zasobność gleby ( nie równa się) żyzność!!!
- zasobność- ilość składników pokarmowych, substancji biogennych
- żyzność gleby- zdolność gleby do zaopatrywania organizmów (rośliny, zwierzęta itp.) w substancje odżywcze
Gleba może być zasobna, ale nie żyzna.
Wpływ biocenoz na przekształcanie się siedlisk w biotopy.
W każdym stadium sukcesji ekologicznej warunki abiotyczne są w swoisty sposób przekształcane w biocenozę, w wyniku tego tworzy się biotop = cały układ warunków w jakich biocenoza „ żyje”.
Na jednym typie siedliska ( warunków abiotycznych), możliwa jest różna, ale ograniczona liczba zastępczych ekosystemów, które w dużej mierze mogą występować równocześnie.
Zastępcze ekosystemy:
- wszelkie stadia pierwotnej i wtórnej sukcesji
- postacie degeneracyjne.
W ekosystemach zastępczych, gdyby usunąć czynnik ograniczający, one wszystkie dążyłyby do klimaksu, czyli jednego wielkiego ekosystemu, w naszym klimacie potencjalnie las (wpływ: wilgotność, parowanie, temperatura)
Dla każdego typu siedliska istnieje jedno trwałe zbiorowisko naturalne= ekosystem.
Zmiany, które powodują biocenozy, na różnych etapach sukcesji mają charakter modyfikujący.
Biocenoza+ warunki fizyko- chemiczne- ścisłe sprzężenie zwrotne
Nadmorskie wydmy i pola eoliczne jako przykład siedliska.
-pola wydmowe- przemieszczenie się mas piasku w głąb lądu- rozpoczyna się sukcesja roślinności.
Warunki siedliskowe na polach wydmowych:
- klimat dla strefy przymorskiej- duża wilgotność powietrza, klimat łagodniejszy niż w głębi lądu, mniejsze amplitudy.
- piasek morski- substrat ubogi pod względem geologicznym, gleby bardzo ubogie
- w obniżeniach terenu woda może występować bardzo płytko, a w wyniesieniach bardzo głęboko i niedostępna dla roślin-> istotne dla rozwoju warunki, stosunki wodne poziom występowania lustra wód gruntowych.
- ekosystem psammofilny- występuje tylko kilka gatunków: wydmuchrzyca piaskowa, piaskownica zwyczajna, intensywna akumulacja i deflacja, podłoże bardzo niestabilne.
- zstępujący prąd wody z góry w dół, przenosi jednocześnie minerały i pierwiastki.
Dynamiczny krąg zbiorowisk roślinnych:
Zestaw zbiorowisk homologicznych ( które mają podobne pochodzenie, różny wygląd) dla okresowego typu siedliska:
Obejmuje:
- trwałe zbiorowisko naturalne ( klimaksowe)
- wszystkie zbiorowisko zastępcze ( naturalne i antropogeniczne) połączone z nim związkami dynamiczno- sukcesyjnymi.


(…)

…, fiołek leśny
Obszary siedliskowe lasu łęgowego:
Jesionowo- olszowego
Naturalne użytki zielone
W łęgach woda przepływa także poziomo!!!!! Decydując o wysokiej trofii
Pojęcie siedliska przyrodniczego w ochronie przyrody:
- Siedlisko przyrodnicze- obszar lądowy lub wodny, wyróżniany w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne, biotyczne, całkowicie naturalny i pół naturalny (Dyrektywa Siedliskowa, art. 1 b…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz