Sieć internetowa - protokół IP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sieć internetowa - protokół IP - strona 1 Sieć internetowa - protokół IP - strona 2

Fragment notatki:

Sie ć internetowa Internet jest dzi ś wa ż nym narz ę dziem wymiany prawnej, przede wszystkim dlatego, ż e nadaje si ę do szybkiego nawi ą zywania komunikacji oraz szerokiego publikowania informacji. Fazy rozwoju Internetu obejmuj ą okresy jego wykorzystania: militarnego, naukowego, komercyjnego i obecnie równie ż urz ę dowego. Dzi ś rozwija si ę on dzi ę ki infosttradom o przepustowo ś ci pozwalaj ą cej na przesyłanie dokumentów audio-video o wysokiej jako ś ci. Internet jest sieci ą komputerow ą zło ż on ą z wielu sieci przystosowanych do siebie za pomoc ą ujednoliconego sposobu ł ą czenia si ę sieci niejednorodnych oraz ustalonego zbioru zasad komunikowania si ę . Internet jest sieci ą pracuj ą c ą w oparciu o zasady zwane protokółami i komputery pełni ą ce rol ę w ę złów, zwane hostami. Internet składa si ę z: komputerów naprowadzaj ą cych (routers computers) , których zadaniem jest ł ą czenie ze sob ą poszczególnych segmentów sieci (podsieci), wchodz ą cych w skład systemu, komputerów hostingowych (hosts computers) , na których przechowywane s ą wszelkie informacje dost ę pne w sieci, w tym na stronach WWW i w skrzynkach pocztowych, ł ą czy telekomunikacyjnych (pipes) , zapewniaj ą cych komunikacj ę pomi ę dzy komputerami naprowadzaj ą cymi i serwerami, za pomoc ą linii rozło ż onych w topografii sieciowej. Komunikacja elektroniczna, w tym wiadomo ść e-mail i strona WWW, obejmuje 7 warstw: aplikacyjn ą , prezentacji, sesyjn ą , transportow ą , sieciow ą , ł ą cza, fizyczn ą . Internet wi ę c ma budow ę warstwow ą , gdy ż protokoły komunikacyjne s ą podzielone na warstwy. Ka ż da warstwa zapewnia funkcjonalno ść wymagan ą przez warstw ę wy ż sz ą . Komputery w sieci komputerowej komunikuj ą si ę za pomoc ą protokołów TCP oraz IP. Inne protokoły, takie jak HTTP (Hypertext Transfer Protocol), który jest wykorzystywany przez WWW, działaj ą na wierzchu warstwy komunikacyjnej (IP) i kontroli transmisji (TCP). HTTP jest zatem protokołem warstwy aplikacji. Warstwy sieci TCP/IP to: warstwa sieciowa, korzystaj ą ca z protokołów: IP (Internet protocol) - protokół Internetu protokołów zarz ą dzaj ą cych prac ą sieci, warstwa transportowa, przenosz ą ca podstawowe jednostki transportowe zwana datagramami, zło ż one z adresu nadawcy i odbiorcy oraz z pola danych, wykorzystuj ą ca protokoły: TCP (Transmision Control Protocol) - protokół kontroli transmisji UDP (User Datagram Protocol) - protokół datagramu u ż ytkownika,

(…)

… której można do niego dotrzeć.
Najbardziej liczącą się na świecie organizacją zajmującą się opracowywaniem standardów dla wymiany
informacji poprzez Internet jest W3C. (World Wide Web Consortium). Ustanawia ona standardy pisania i przesyłu
stron WWW. Została założona 1 października 1994 roku przez Tima Berners-Lee, twórcę WWW oraz autora
pierwszej przeglądarki internetowej i serwera WWW. W3C jest obecnie zrzeszeniem ponad 400…
… transferu plików,
TelNet - do obsługi zdalnego terminala,
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - prosty protokół przesyłania poczty,
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) - protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych,
Ponadto warstwa użytkowa obejmuje programy użytkowe. Komputery zapewniające usługi sieciowe zwane są
serwerami, na których zainstalowane są programy serwera:
serwer plików - służący do magazynowania plików,
serwer sieciowy - zarządzający ruchem w sieci,
serwer bazy danych - przetwarzający zapytania do bazy,
serwer WWW - obsługujący dokumenty sformatowane w języku HTML (Hyper Text Markup
Language).
Internet jest więc zespołem protokołów sieciowych, stosowanych do wymiany kodów elektronicznych. Pozwala
użytkownikom komputerów osobistych (terminali) na przekazywanie sobie nawzajem wiadomości przez juŜ
istniejące i nowotworzone sieci komunikacyjne. Wykorzystywane w nim protokoły, to przede wszystkim
wspomniany juŜ:
protokół IP (Internet Protocol) jako podprotokół komunikacyjny odpowiedzialny za przesyłanie
datagramów (pakietów danych zaopatrzonych w adres), które mają za zadanie odnaleźć adresata
wiadomości elektronicznej,
protokół TCP (Transmission Control Protocol) jako podprotokół…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz