Sentencje prawa rzeczowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sentencje prawa rzeczowego - strona 1 Sentencje prawa rzeczowego - strona 2 Sentencje prawa rzeczowego - strona 3

Fragment notatki:

Ulpianus libro vicensimo ad Sabinum (D.34,2,19,13): Accessio c edit princip a li (art. 193 § 2 kc) Art. 193.  § 1.  Jeżeli rzeczy ruchome zostały połączone lub pomieszane w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, dotychczasowi właściciele stają się współwłaścicielami całości. Udziały we współwłasności oznacza się według stosunku wartości rzeczy połączonych lub pomieszanych.
§ 2 . Jednakże gdy jedna z rzeczy połączonych ma wartość znacznie większą aniżeli pozostałe, rzeczy mniejszej wartości stają się jej częściami składowymi.
W prawie włoskim reguła: accessorium sequitur principale = accessorium n a turam congruit principalis, tj. posiadacz rzeczy lub prawa staje się także posiadaczem tego wszystkiego, co z rzeczą jest bezpośrednio powiązane - art. 817, 934, 2811 włoskiego k.c., np. właściciel plantacji, bez konicznieczności składania oświadczenia woli, jest jednocześnie właścicielem tego, co na ziemi oraz pod nią; hipoteka jedynie w ściśle przewidzianych przypadkach rozciąga się na przynależności nieruchomości. Paremie porzymskie , średniowieczne: Genus perire non censetur = genus numquam perit = genus perire non p o test. Species perire ei cui debetur .
Istotne w zobowiązaniach, których przedmiotem jest rzecz określona jedynie co do gatunku (nie ginie, nie przepada), a nie określona co do tożsamości (przypadkowa utrata zwalnia dłużnika z zobowiązania).
Art. 479 kc:  Jeżeli przedmiotem świadczenia jest określona ilość rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, wierzyciel może w razie zwłoki dłużnika nabyć na jego koszt taką samą ilość rzeczy tego samego gatunku albo żądać od dłużnika zapłaty ich wartości, zachowując w obu wypadkach roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki.
Art. 478 kc:  Jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz oznaczona co do tożsamości, dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za utratę lub uszkodzenie przedmiotu świadczenia, chyba że utrata lub uszkodzenie nastąpiłoby także wtedy, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym.
Paulus libro nono decimo ad edictum (D. 50,17,128 pr.): In pari causa po s sessor potior haberi debet. W prawie włoskim zasada: In pari causa turpitudinis melior est conditio poss i dentis , np. art. 2035 wł. kc: kto, także we własnym imieniu, wykonał świadczenie w pewnym celu, sprzeczne z dobrym obyczajem, nie może żądać zwrotu, jeśli zapłacił. Jeśli obie strony stosunku obligacyjnego działają niegodziwie, to nie przysługuje żądanie zwrotu świadczenia niegodziwego. Art. 412 kc .   Sąd może orzec przepadek świadczenia na rzecz Skarbu Państwa, jeżeli świadczenie to zostało świadomie spełnione w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub w celu niegodziwym. Jeżeli przedmiot świadczenia został zużyty lub utracony, przepadkowi może ulec jego wartość.


(…)

… z prawem głównym i wraz z prawem tym wygasające, np. hipoteka - art. 79 i 94 ustawy o księgach wieczysych i hipotece, art. 306 kc - zastaw, art. 876 § 1, 879 § 1 kc - poręczenie) i związane (dotyczy to sytuacji, w której podmiotem jednego prawa może być tylko podmiot związany jednocześnie innym prawem - art. 285 kc - służebność gruntowa przysługuje każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości władającej; art. 235 § 2 kc - własność budynku na gruncie użytkowanym wieczyście, art. 3 ustawy o własności lokali - odrębna własność lokalu mieszkalnego jest związania ze współwłasnością w nieruchomości).
Paulus libro quinto decimo ad Sabinum (D. 8,2,26): Nulli res sua servit.
Art. 247 kc: Ograniczone prawo rzeczowe wygasa, jeżeli przejdzie na właściciela rzeczy obciążonej albo jeżeli ten, komu prawo…
… zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).
§ 2. Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.
Ulpianus libro vincesimo octavo ad edictum (D. 13,7,9,2): Proprie pignus dicimus, quod ad creditorem transit, hypothecam, cum non transit nec possessio ad creditorem.
Art. 307 § 1 kc:  Do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa między właścicielem a wierzycielem…
…), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Pomponius libro trigensimo tertio ad Sabinum (D. 8,1,15,1): Servitutium non ea natura est ut aliquis facias quis …sed ut aliqiud patiatur aut non faciat = Servitus in faciendo consistere nequit.
Cfr. art. 289 § 1 kc.
Celsus libro quinto digestorum…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz