Selektywne i nieselektywne zbieranie odpadów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Selektywne i nieselektywne zbieranie odpadów-opracowanie - strona 1 Selektywne i nieselektywne zbieranie odpadów-opracowanie - strona 2 Selektywne i nieselektywne zbieranie odpadów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

SELEKTYWNE I NIESELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW
Selektywny system zbierania odpadów - sortowanie odpadów u źródła, tj. oddzielaniu poszczególnych asortymentów i składowaniu ich w odrębnych pojemnikach lub workach. W zależności od przyjętego w danej miejscowości sposobu odbioru odpadów, mogą być stosowane następujące systemy: dwupojemnikowy, w którym oddzielnie składa się odpady organiczne i pozostałe odpady, wielopojemnikowy (, w którym segreguje się odpady na: organiczne, makulaturę i szmaty oraz szkło, tworzywa sztuczne i metale, workowy , gdy w foliowych kolorowych workach segreguje się odpady podobnie jak w systemie wielopojemnikowym. Jednopojemnikowy,, w którym wszystkie rodzaje odpadów składowane są do jednego pojemnika. Selektywny sposób sortowania odpadów u źródła ich powstawania obniża koszty sortowania przez przedsiębiorstwo oczyszczania, a tym samym opłaty dla ludności za wywóz i utylizację. Poza tym dzięki niemu odzyskuje się surowce wtórne i kieruje do dalszego wykorzystania. Niestety, w większości miast i miejscowości w Polsce zbiórka odpadów odbywa się poprzez gromadzenie różnych odpadów w pojemnikach lub kontenerach i ich wywóz na wysypiska, bez odzyskiwania surowców wtórnych.  SKŁAD I WŁAŚCIWOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura nieopakowaniowe
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania wielomateriałowe
Tworzywa sztucznie nieopakowaniowe
Pakowania z tworzyw sztucznych
Tekstylia
Szkło nieopakowaniowe
Opakowania ze szkła
Opakowania z aluminium
Opakowania z blachy stalowej
Metale
Drewno i materiały drewnopochodne
Opakowania z drewna
Do najważniejszych, niekorzystnych cech odpadów komunalnych zalicza się: - Znaczną zmienność ilościowo-jakościową w cyklu wieloletnim, rocznym i w poszczególnych porach roku. - Dużą niejednorodność składu surowcowego i chemicznego, zarówno w postaci mieszanej (bez selektywnej zbiórki), jak i pozostałości po selektywnej zbiórce lub mechanicznym sortowaniu. - Potencjalne zagrożenie zakażeniem (higieniczno-sanitarne) związane z obecnością drobnoustrojów chorobotwórczych w : a)mieszanych odpadach komunalnych, b)selektywnie gromadzonej frakcji mokrej lub w odpadach kuchennych, c)ciekłych odpadach komunalnych (z osadników gnilnych, w osadach ściekowych i innych odpadach z oczyszczalni ścieków). - Niestabilność, podatność na zagniwanie i wydzielanie uciążliwych odorów frakcji organicznej (mokrej) zawartej w odpadach, zarówno w miejscu powstawania, gromadzenia, jak i podczas utylizacji lub unieszkodliwiania.

(…)

… (mokrej) zawartej w odpadach, zarówno w miejscu powstawania, gromadzenia, jak i podczas utylizacji lub unieszkodliwiania. - Obecność odpadów niebezpiecznych, tj. chemikaliów domowych, przeterminowanych leków, zużytych świetlówek, baterii etc. - Zanieczyszczenia poszczególnych składników odpadów komunalnych (frakcji, surowców, materiałów) substancjami niebezpiecznymi organicznymi i nieorganicznymi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz