Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 3 - strona 1 Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 3 - strona 2 Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 3
KONSTYTUCJA BANKOWOŚCI EUROPEJSKIEJ
Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe z 20 marca 2000 r. zastąpiona Dyrektywą 2006/48/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe - określa zasady licencjonowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe na terenie Unii Europejskiej, w tym m.in..:
warunki uzyskania licencji
rodzaje działalności podlegającej zasadzie wzajemnego uznawania
zasady sprawowania nadzoru ostrożnościowego
najważniejsze normy ostrożnościowe
Instytucja kredytowa (credit institution) to podmiot gospodarczy, którego przedmiotem działalności jest gromadzenie depozytów i innych środków finansowych powierzonych przez klientów pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym oraz udzielanie kredytów na własny rachunek. Instytucją kredytową jest również instytucja pieniądza elektronicznego (electronic money institution)
Zasady licencjonowania banków
Licencja na założenie i.k. - wydają władze kraju macierzystego (kraju siedziby).
Warunki udzielenia licencji:
min. kapitał założycielski - 5 mln euro
odpowiednie kompetencje osób będących w zarządzie banku
przedłożenie programu działalności określającego m.in. rodzaje działalności i strukturę organizacyjną banku
dostarczenie informacji n.t. założycieli i akcjonariuszy mających znaczne udziały w banku
3. Zasada jednolitej licencji - możliwość prowadzenia działalności przez i.k. na terenie całej UE
Rodzaje działalności instytucji kredytowych podlegające zasadzie wzajemnego uznania
Przyjmowanie od ludności depozytów i innych środków podlegających zwrotowi.
Udzielanie kredytów, w tym m.in.. k. konsumenckich, hipotecznych, oferowania faktoringu.
Leasing finansowy.
Rozliczenia pieniężne oraz usługi związane z transferem środków pieniężnych.
Emisja i administrowanie środkami płatności (np. kartami płatniczymi, czekami).
Gwarancje i zobowiązania.
Obrót na własny rachunek lub na rachunek klienta:
instrumentami rynku pieniężnego,
wartościami dewizowymi,
opcjami i terminowymi kontraktami giełdowymi na instrumenty finansowe typu financial futures)
instrumentami stopy procentowej i wymiany walutowej,
zbywalnymi papierami wartościowymi.
Uczestniczenie w emisji akcji i świadczenie usług związanych z taką emisją.


(…)

… z premią emisyjną, ale bez akcji uprzywilejowanych)
Niepodzielony zysk/niepodzielona strata z lat ubiegłych
Fundusze ogólnego ryzyka bankowego
Różnice z aktualizacji wyceny majątku trwałego
2. Pozycje pomniejszające fundusze własne:
Akcje własne posiadane przez i.k. wg ich wartości księgowej
Wartości niematerialne i prawne
Straty o istotnym znaczeniu poniesione w bieżącym roku obrotowym
Akcje, udziały oraz należności podporządkowane w innych i.k. i finansowych
Najważniejsze normy ostrożnościowe
1. Współczynnik wypłacalności - relacja funduszy własnych do sumy aktywów i pozycji pozabilansowych ważonych ryzykiem (0%, 10%, 20%, 50% i 100%); minimalny poziom współczynnika - 8%.
2. Współczynnik koncentracji zaangażowań:
-górna granica zaangażowania i.k. dla jednej operacji bankowej, w stosunku do pojedynczego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz