Sędzia- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sędzia- opracowanie - strona 1 Sędzia- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

SĘDZIA S POW
Powoł Prezydent na wniosek KRS; sedzia s r ,s o, s a;
Prezyd wyznacza siedzibę sędziego; wypełnić kartę zgłoszenia kandydata+ inf z Kraj Rej Karnego+ zaśw-zdolny ze wzgl na stan zdrowia; kandydature zgl się prezesowi s okr- gdy zgl dot- s r lub s o; prezesowi s a gdy dot s a; prezes przedst kand właściwemu kolegium sądu z oceną kwalifik oraz okr termin zgr ogólnego sędziów na kt prezentowana kandydatura z opinia kolegium; o zgłosz kandydata na wolne stanowiska właściwy prezez zawiadamia Min Spraw; jeżeli wiecej niż jeden zo glosowanie; ocenione kandyd prezes przekazuje KRS za pośred min spraw; WYMOGI:
1 Obywat pol, 2 pelnia pr cyw i obyw; 3 nieskaz char; 4stan zdrowia; 5 29 lat; 6egzamin sędz lub prokur; 7praca w char asesora s lub prok co najmn 3 lata lub refer s 5 lat;
-nie dot os kt- zajm stanow prokuratora lub pracowały w pol szk wyższej. PAN, inst, nauk-bad, inn placówce nauk mając tyt naukowy prof. albo stopień naukowy dr hab. nauk prawnych; lub wyk zawód adwokata lub radcy, notariusza 3 lata; (prof. lub dr powoł niepełnym wym godz); na sędziego s o może być pow- s s r, s woj. s garnizon 4 na tym stanow lub prokur; na stanow s so tez ten kto procz wymogow 1-4 w okr 3 lat przed powołaniem wyk zawod adwokata, radcy, notariusza przez 6 lat; pracował na stanowisku dydakt, nauk-dydakt lub nauk w pol szk wyższ, PAN, instyt nauk-bad lub inn placowce nauk- tyt prof. albo stopień dr hab. nauk prawnych; zajm stan sedz woj. s okr; na sędziego s a tez ten kto 1-4+w okr 3 przed powoł- adwokat, radca notariusz przez 8; stanow dyd, nauk-dyd, nauk w pol wyz szk, PAN inst nauk-bad-majac tyt prof. Lub stopin dr hab.; SAD NAJW
Kon 173-175; 178-181; 183; 20.09.1984; sprawowanie nadzoru nad dział s powsz i woj. w zakr orzekania; zapewnic prawidłowość i jednolitość wykł prawa oraz praktyki sądowej w dziedz poddanych jego właściwości; rozpatruje środki odwoławcze od orz sądowych- rozp kasację od orz s powsz; w II odwołania od orz s woj.; podejmuje uchwały mające wyjasnic wątpl prawne, na podst przedłożenia s orzekajacego w konkr sprawie bądź na wniosek 1 prezesa kub jedn z prezesów SN, Min Spraw albo RPO; uchwały te- wiążące dla skł orzekających SN, dla pozost sądów- znaczenie precedensu wspieranego autorytetem SN; inne zadania: orzekanie o ważności wyborów i referendów; naczelny org sadowy w RP; rozpoznaje spr w zakr przek szcz przepisami; może opiniowac proj odnosnych ustaw; IZBY: (nadzór nad orz) 1. Adm, Pracy i Ubezp Społ 2 Cyw- cyw i gosp 3 Karna 4 Wojsk; SN wydaje zbiór swoich orz zawierajacych rozstrz ważniejszych zagadnień prawnych orza uchwał wpisanych do ks zasad pr; Wykon f przez: 1. rozpoznawanie środków odwoławczych od orz sądowych stosownie do przepisów pr procesowego; 2 rozp na mocy przep szcz rewizji nadzwyczajnych od orz org okr w tych przepisach; 3 podejm uchwał- celem wyjaśnienia przep pr budzących wątpliwości w praktyce lub kt stosowanie wywołało rozbierzność w orz; 4 podejm uchwał zaw rozstrz zagadnien pr budzących poważne wątpl w konkr spr; Uchwały SN podejmuje w skł: 7 sędzió, całej izby, połączonych izb lub w pełnym skł SN, na wniosek 1 prezesa, prezesa SN, RPO; ponad to w spr z zakr pr pracy i ubezp spol- min pracy i polit socj; pr adm- prezesa NSA; pr własności przemysłowej- prezesa urz patentowego;


(…)

… stanowiska; tajemnica służbowa; stan spoczynku 70, 65 na swój wniosek;
ORGANIZACJA NSA
Jedyny sąd adm; 11.05.95; działa w Wie i ośr zamiejsc tworzonych dla 1 lub kilku wojew; prezyd po zasięgnięciu opinii min spraw w rozporz tworzy i znosi ośr zam nsa, okr ich siedziby i właściwość miejscową i rzeczową; SKŁAD: prezes, wiceprezesi sądu, prezesi izb, prezesi ośr zamiejsc, sędziowie; prez i wiceprez pow i odw…
…, ostat decyzji lub innego ostat rozstrz- termin o char zawitym- po jego upływie nie ma już możłiw wniesienia skargi; przymus adwokacki;
KRRiTV
29.12.92; Skład: 9 członków( 4 powoł Sejm, 2- Senat, 3 prezydent; z os wyróżniających się wiedzą i dośw w zakr środków masowego przekazu);kadencja 6 lat; co 2 lata powoływana jest 1/3 składu rady- zapewnienie ciągłości funkcjonowania; nie można powołać na 2…
… marsz sejm, marsz senatu, gr co najmn 35 posłów lub 15 senatorów; kadencja 5 lat; nie więcej niż 2 kolejne kadencje; niezal od innyhch org państwowych; odpowiada jedynie przed sejmem na zas okr w ustawie; działa z własnej inicjatywy;
GENERALNY INSP OCHR DANYCH OSOBOWYCH
29.08.97 (art.8-22); org kontroli przestrz prawa w zakr ochr danych osob; pow i odw sejm za zgodą senatu na 4 lata; inspekt
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz