Notatki(piotr kusio)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2149
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Notatki(piotr kusio) - strona 1 Notatki(piotr kusio) - strona 2 Notatki(piotr kusio) - strona 3

Fragment notatki:

Powa_owski. Notatka składa się z 55 stron.
                        Publiczne   prawo gospodarcze  Dr Andrzej  Powałows ki      Notatki spis ał  Piotr K usio  2008              Uwag i r eda kc yjne   Autor  n in iejszych  notatek  n ie  r ośc i  do  nich  p raw   autorskich.  Kop iowa nie,  powiel an ie  i  r o z - powsz echnian ie  jest  dozw olone  jedynie  w  celach  edukac y jn ych.  Autor  n ie  ponos i  od powi e- dz ia lności za ew entualne błędy me r ytor yczne.         P u b l i c z n e     p r a w o   g o s p o d a r c z e    Nota tk i   spi sa ne   pr z e z   P i otr a   K u si o      2    SPIS TREŚCI:    P rz e g l ą d  z a g a dni e ń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3    Ry s   hi s to ry cz ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4    M e r k a nty l i z m  g ospod a r c z y   (XVI I I   w .) ................................ ................................ ........... 4   L i be r a l i z m  g ospod a r c z y   (Wi osna   L u d ów   –   XI X  w .) ................................ ....................... 4   I nte r w e nc j oni z m  g ospod a r c z y ................................ ................................ ........................ 5   S połe c z na   g osp od a r k a   r y nk ow a ................................ ................................ ...................... 6   P rz e s ł a nki   o ddz i ał y w a ni a   pa ńs tw a   na   g os po da rkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7    P r z y c zy ny   społe c z ne ................................ ................................ ................................ ...... 7   P r z e sła nk i   pr a w ne ................................ ................................ ................................ ......... 8   Ś r od k i   od d z i a ły w a ni a   na   g ospod a r k ę ................................ ................................ ............. 9   ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz