Ścieki miejskie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ścieki miejskie - wykład - strona 1 Ścieki miejskie - wykład - strona 2 Ścieki miejskie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ŚCIEKI  MIEJSKIE    Ścieki miejskie  są mieszaniną wód zużytych w gospodarstwach  domowych, w drobnych zakładach przemysłowych, w zakładach usług  komunalnych z wodami infiltrującymi do kanalizacji przez nieszczelności  sieci. W kanalizacji ogólnospławnej ścieki miejskie zawierają także wody  opadowe.    1. Rodzaje ścieków miejskich  - bytowo-gospodarcze  - fekalia  - przemysłu miejskiego  - opadowe  - infiltracyjne, drenażowe (przypadkowe)  - nielegalne zrzuty ścieków.  Ścieki bytowo-gospodarcze  pochodzą z naszych domostw. Zawierają  około 60% składników organicznych, można w nich wykryć bakterie  chorobotwórcze oraz jaja pasożytów. Oczyszczanie ich nie jest kłopotliwe.  Ścieki przemysłowe  powstają w procesach produkcyjnych, są one  głównym zagrożeniem dla odbiorników wodnych. Wielka różnorodność  zanieczyszczeń w tych ściekach sprawia, że nie ma standardowych  metod ich oczyszczania. Ogólne zasady gospodarki ściekowej w  zakładzie obejmują: odzyskiwanie cennych substancji, osobne  pozbywanie się odpadów bardzo szkodliwych, uśrednianie składu  ścieków, oczyszczanie metodami biologicznymi.  Ścieki miejskie  to te zanieczyszczone wody, które płyną siecią  kanalizacyjną. W kanalizacji ogólnospławnej będzie to mieszanina  ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych i wód opadowych.  Ścieki opadowe  powstają z wód deszczowych i śniegu, cechują się  znaczną zmiennością składu i ilości.  Wody dołowe z kopalń  charakteryzują się różnym zasoleniem.    2. Rodzaje kanalizacji  - ogólnospławna  - rozdzielcza  - półrozdzielcza  Sieci  – sanitarna, deszczowa, ścieki dowożone do oczyszczalni.    3. Ilość ścieków miejskich  Objętość ścieków miejskich dopływających do oczyszczalni w czasie  pogody bezdeszczowej w przybliżeniu powinna odpowiadać sumie  objętości wody zużytej na cele bytowo-gospodarcze i objętości wody  zużytej przez przemysł a także muszą być zwiększone o wody  infiltracyjne. W rzeczywistości często stwierdza się znaczne różnice  między tymi wartościami.  Objętość ścieków bytowo-gospodarczych określa się iloczynem  dobowego zużycia wody przez jednego mieszkańca i liczby mieszkańców.  W państwach uprzemysłowionych jednostkowe zużycie wody przez  mieszkańca Q = 120-175 l/Mxd. Z tego 15% przypada na WC, 45% na  mycie i kąpiel, 25% na pranie i mycie naczyń, 15% na inne cele. W  polskich miastach w latach 1991-92 jednostkowe zużycie wody wynosiło  około 200 l/Mxd oraz wykazywało malejącą tendencję. Straty wody w sieci  wodociągowej ocenia się na około 30% i więcej, zatem rzeczywiste 

(…)


w organizmach roślinnych, zwierzęcych i u człowieka zaburzenia
fizjologiczne, uszkodzenia a nawet śmierć. Do groźnych trucizn należą:
metale ciężkie: Cd, Hg, Pb, Zn, Cr; pestycydy, WWA, aminy aromatyczne,
nitrozoaminy, PCB, dioksyny, THM, substancje promieniotwórcze. Każda
z nich ma przynajmniej jedną z cech: rakotwórcze, mutagenne,
teratogenne, ulegają bioakumulacji w łańcuchu pokarmowym zwierząt i
ludzi…
… pokarmowym człowieka i zwierząt. Wśród nich są
gatunki chorobotwórcze wywołujące: dur brzuszny, czerwonkę, cholerę,
zakażenie żołądkowo - jelitowe, żółtaczkę, gruźlicę, chorobę HeinegoMedina, schorzenia skóry i inne.
Postępująca urbanizacja i szybki rozwój przemysłu towarzyszą wzrostowi
zapotrzebowania na wodę i zwiększeniu ładunku zanieczyszczeń, co
sprawiło, że zaczyna brakować wody czystej w niektórych…

potrzebna na utlenienie składników zawartych w ściekach w ściśle
określonych warunkach – przeliczona na równoważną ilość tlenu
wyrażona w mgO2/l. Utleniaczami do oznaczania ChZT są:
nadmanganian potasu (utlenialność), dichromian potasu i jodan potasu.
Ogólny węgiel organiczny jest najważniejszym wskaźnikiem
zawartości składników organicznych w ściekach. W rutynowej analizie zawartość związków
organicznych…
… z nich mają przykry zapach, są szkodliwe a nawet trujące. W
zależności od stopnia zanieczyszczenia odbiornika ściekami występują
odmienne zespoły organizmów wodnych tzw. organizmy wskaźnikowe saprobionty. Rozkład substancji organicznych zachodzi również w
glebie. Najszybciej rozkładowi ulegają węglowodany a następnie białka,
znacznie wolniej: pektyny, ligniny, celuloza, woski, węglowodory o ile nie
są glebami…

w organizmach roślinnych, zwierzęcych i u człowieka zaburzenia
fizjologiczne, uszkodzenia a nawet śmierć. Do groźnych trucizn należą:
metale ciężkie: Cd, Hg, Pb, Zn, Cr; pestycydy, WWA, aminy aromatyczne,
nitrozoaminy, PCB, dioksyny, THM, substancje promieniotwórcze. Każda
z nich ma przynajmniej jedną z cech: rakotwórcze, mutagenne,
teratogenne, ulegają bioakumulacji w łańcuchu pokarmowym zwierząt i
ludzi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz