Ściąga z zarządzania - Projekty biznesowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ściąga z zarządzania -  Projekty biznesowe - strona 1 Ściąga z zarządzania -  Projekty biznesowe - strona 2 Ściąga z zarządzania -  Projekty biznesowe - strona 3

Fragment notatki:

Projekty biznesowe, w tym projekty informatyczne, służą wprowadzaniu zmian w firmie. Z  tego powodu ich realizacja wymaga należytego traktowania w przedsiębiorstwie i jest zagadnieniem szczególnie ważnym - oddziałuje bowiem na zasoby firmy przeznaczone d o projektu i  ma wpływ na późniejsze działanie firmy po zakończeniu projektu (wprowadzeniu zmiany). Rola projektów winna być w odpowiedni sposób umiejscowiona w strategii przedsiębiorstwa, tak, aby wychodząc z tej strategii, planować, organizować i realizować projekty biznesowe, czyli skutecznie wprowadzać zmiany w przedsiębiorstwie. PROJEKT (definicja wg British Standards 6079): niepowtarzalny zestaw skoordynowanych działań o określonych punktach początkowym i końcowym, podejmowanych przez jednostkę lub organizację dla zrealizowania określonych celów, przy określonych parametrach, odnoszących się do czasu, kosztów i efektów. Projekt powinien mieć ściśle określone : cele do osiągnięcia, zakres (produkty i usługi), czas realizacji wraz harmonogramem, budże t, inne zasoby (m.in. ludzkie), niezbędne do realizacji, jakość, analizę ryzyka. Klasyczne standardy zarządzania obejmujące: planowanie, organizowanie, delegowanie, kontrolę, motywowanie i szkolenie, nie spełniają wprost wymogów projektów. ZARZĄDZANIE P ROJEKTEM (definicja wg British Standards 6079): jest to planowanie, monitorowanie i nadzorowanie wszelkich aspektów projektu oraz motywowanie wszystkich osób, zaangażowanych w przedsięwzięcie, z wykorzystaniem wiedzy odpowiednich narzędzi i technik w celu osiągnięcia założonych celów projektu terminowo i zgodnie z założonymi kosztami, jakością i skutecznością. Projekt informatyczny ma dwa wymiary: zarządczy (procesy kierownicze), produkcyjny (procesy wytwórcze). Za pierwszy odpowiadają kierownicy projektu, za drugi kierownicy zespołów informatyków. Procesy kierownicze : Planowanie projektu Kosztorysowanie projektu Tworzenie harmonogramu Organizowanie zespołów Przygotowanie kontraktu Zarządzanie zmianami Zarządzanie jakością Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie komunikacją Procesy produkcyjne : Specyfikacja wymagań Specyfikacja architektury Analiza wymagań

(…)

…, nie spełniają wprost wymogów projektów.
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
(definicja wg British Standards 6079):
jest to planowanie, monitorowanie i nadzorowanie wszelkich aspektów projektu oraz motywowanie wszystkich osób, zaangażowanych w przedsięwzięcie, z wykorzystaniem wiedzy odpowiednich narzędzi i technik w celu osiągnięcia założonych celów projektu terminowo i zgodnie z założonymi kosztami, jakością…
….
W projektach mniejszych, nie wymagających licznej obsady kadrowej, należy dążyć do maksymalnego uproszczenia struktury organizacyjnej. W dużych projektach koszty zarządzania projektem mogą osiągać nawet 20-50% łącznego budżetu projektu.
Komitet Sterujący Projektu: - przewodniczący Ktoś z zarządu, - sponsor Ktoś z zarządu (odpowiedzialny za budżet projektu), - członkowie Dyrektorzy najważniejszych…
… czasu, zasobów, funduszy i akceptacji. Jest to określenie zasobów projektu, do których nie może on sięgnąć. Uzupełnienie ograniczeń i wyłączeń, szczególnie odnośnie sfery biznesowej. Wszelkie inne założenia przyjęte w związku z realizacją projektu.
8. Organizacja projektu Wskazanie osób tworzących Zespół Zarządzania Projektem - Szefa Projektu, Komitetu Sterującego, Audytora-Szefa Jakości, Szefów…
… od przyjętego planu. Zalecane jest też przygotowanie szczegółowej procedury Kontroli Zmian. 14. Plany awaryjne. Określenie planów awaryjnych, jakie zostały przewidziane w planach projektu. Powinny one być uzupełnione Analizą Ryzyka. Tutaj: Podpis Szefa Projektu: .... Podpis Klienta/Użytkownika: ... Podpis Przewodniczącego Komitetu Sterującego ....... Data: ...
PLANOWANIE. Bywa, że zarządzanie projektem…

- modyfikowalność
- możliwość ponownego użycia
Normy jakości oprogramowania Norma międzynarodowa ISO 9000-3: „The Application of ISO 9001 to Software”
Wytyczne do stosowania normy ISO-9001 podczas opracowywania, dostarczania i obsługiwania oprogramowania
(PN-ISO 9000-3: 1994)
Plan Jakości
za jego realizację odpowiedzialni są WSZYSCY członkowie zespołu projektowego - zarówno po stronie klienta,jak i dostawcy.
Zgodnie z teorią TQM (kompleksowe zarządzanie jakością, ang. Total Quality Management) jakość dotyczy kultury CAŁEJ organizacji.
Jednym z elementów tej metody jest ciągłe usprawnianie procesów - na pierwszym planie znajdują się nie stanowiska zajmowane przez pracowników, lecz realizowane przez nich działania. W. Edwards Deming zaproponował, żeby wprowadzać ciągłe zmiany w firmie, nakierowane na jakość…
… co najmniej: - określenie celu biznesowego projektu wraz z uzasadnieniem, - opis organizacji zespołu projektowego, - definicję zakresu przedsięwzięcia (produkty i usługi), - dokumentację koncepcji technicznej, - plan projektu, - plan zapewnienia jakości, - procedury kontroli i raportowania przebiegu prac, - ocenę ryzyka. Dokumentacja musi objąć cztery główne wymiary projektu: zakres, czas, budżet i jakość…
… uwagę na „miękkie” aspekty zarządzania informatykami, podkreślając, że produktywność zespołów może różnić się o rzędy wielkości, nie z powodu różnic w wyszkoleniu, czy stosowaniu odmiennych technik, ale właśnie z powodu sposobu, w jakim członkowie zespołu informatyków komunikują się ze sobą i ze światem użytkownika na poziomie wymiany informacji, a zwłaszcza emocji.
„Peopleware: Productive Projects and…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz