Ściaga na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ściaga na egzamin - strona 1 Ściaga na egzamin - strona 2 Ściaga na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdawczość i analiza finansowa banku 1 Pojęcie i klasyfikacja aktywów banku. (Aktywa banku pojęcie, klasyfikacja i wycena )2 Rezerwy banku: pojęcie, rodzaje i znaczenie.3 Koszty banku i ich klasyfikacja. (Charakterystyka kosztów banku )4 Przychody banku i ich klasyfikacja. (Charakterystyka przychodów banku )5 Analiza rentowności banku.6 Analiza płynności banku.7 Analiza wypłacalności banku.8 Sprawozdanie finansowe banku i jego charakterystyka. (Charakterystyka rocznego sprawozdania banku )9 Fundusze własne banku a regulacje ostrożnościowe.10 Międzynarodowa standaryzacja sprawozdawczości finansowej banków 1 Pojęcie i klasyfikacja aktywów banku. (Aktywa banku pojęcie, klasyfikacja i wycena )Aktywa banku to zasoby majątkowe: kontrolowane przez bank (ale nie muszą być jego własnością), o wiarygodnie określonej wartości, powstałe na skutek przeszłych zdarzeń, generujące w przyszłości korzyści ekonomiczne.Klasyfikację aktywów można przeprowadzić biorąc pod uwagę ich wpływ na przychody i koszty banku. I tak są to:1.aktywa przychodowe, których celem jest generowanie przychodów pieniężnych (należności od instytucji finansowych, podmiotów niefinansowych i sektora budżetowego, dłużne papiery wartościowe, akcje i udziały w innych jednostkach).Ze względu na ryzyko utraty zdolności do przynoszenia przychodów lub zmniejszenia wartości tych aktywów dzielimy je na : Aktywa pracujące przynoszące dochody zgodnie z wcześniej zawartymi umowami (kredyty normalne) Aktywa niepracujące nieprzynoszące dochodów (wbrew zapisom umów) lub/i powodujące powstanie kosztów i strat w wyniku zmniejszenia wartości (np. kredyty, w odniesieniu do których nastąpiło opóźnienie w spłacie kapitału i odsetek).2.Aktywa nieprzychodowe, które z założenia nie przynoszą przychodu, ale są niezbędne do funkcjonowania banku. Należą do nich: środki pieniężne w kasie i nieoprocentowane należności od banku centralnego (rezerwy obowiązkowe), rzeczowy majątek trwały, rzeczowy majątek trwałyW aktywach banku znacząca grupę stanowią ekspozycje kredytowe-należności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek, skupionych wierzytelności, weksli i czeków, zrealizowanych gwarancji i innych wierzytelności oraz zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym z wyłączeniem odsetek odsetek prowizji Są one klasyfikowane przez bank z punktu widzenia ponoszonego ryzyka ustalonego przy zastosowaniu określonych dwóch kryteriów: Terminowość spłaty kapitału i odsetek; Sytuacji ekonomiczni-finansowej dłużnika(bez Skarbu Państwa i kredytów detalicznych)Na tej podstawie wyróżnia się następujące ekspozycje kredytowe1.normalne-opóźnienie w spłacie kapitału i odsetek nie przekracza 1 miesiąca (6-miesięcy detaliści, 1 rok Skarb Państwa), a sytuacja ekonomiczno finansowa dłużnika nie budzi obaw;2.pod obserwacją ta kategoria nie dotyczy ekspozycji kredytowych wobec Skarbu Państwa oraz wynikających z pożyczek i kredytów detalicznych . Opóźnienie w spłacie kapitału i odsetek zawiera się w przedziale 1-3 miesiące, a sytuacja ek.-fin. Dłużnika nie budzi obaw, lub które wymagają szczególnego nadzoru ze względu na ryzyko regionu, kraju, branży, grupy klientów ;3.poniżej standardu opóźnienie w spłacie kapitału i odsetek zawiera się w przedziale od 3-6 miesięcy miesięcy sytuacja ekon.-fin. dłużnika może stanowić zagrożenie dla terminowej spłaty należności (brak ekspozycji wobec Skarbu Państwa i detalistów);4.wątpliwe opóźnienie w przedziale 6-12 miesięcy ( Skarb Państwa 1-2 lata ), a sytuacja ekon.- fin. d

(…)

… o charakterze uniwersalnym, ale dla banku jest specyficzne)4.ryzyko rynkowe (cenowe- związane ze zmianą cen instrumentów finansowych)5.ryzyko operacyjne (ma charakter uniwersalny, dotyczy banków i innych podmiotów)Bank jest podmiotem, który jest poddany szczególnemu nadzorowi ze strony państwa.Nadzór bankowy sprawowany jest przez Komisję Nadzoru Bankowego oraz Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (komórka…
… lub udziałów przekracza 60% funduszy własnych bankuCałkowity wymóg kapitałowy dotyczy wszystkich ryzyk poniesionych przez bank, które powinny być pokryte funduszami własnymi banku:1. Ryzyko kredytowe2. Ryzyko rynkowe- ryzyka walutowego- ryzyka cenowego- ryzyka stóp procentowych3. Ryzyko gwarantowania emisji papierów wartościowych4. Ryzyka przekraczania limitu koncentracji wierzytelności (jedna z regulacji…
…, uprawniających do wykonywania czynności bankowych, obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.Bank jest osobą prawną:- może być bankiem państwowym (rozpatrzenie rady ministrów)- może działać w formie spółki akcyjnej (założenia prawa spółka akcyjna)- może działać jako bank spółdzielczy (prawo spółdzielcze)Bank działa na podstawie zezwoleń udziela Komisja Nadzoru Bankowego do końca…
… rodzajowym (koszty energii, usługi obce) Składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny - zapewnienie bezpieczeństwa wkładów, depozytów w bankach- na każdy rok kalendarzowy ustala Rada BFG w roku 2007 wynosi: 0,05% aktywów ważonych ryzykiem i 0,025% dla zobowiązań pozabilansowychXIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnychAmortyzacja zużywanie się składników majątkowych- budynki- prawo…
… wielkość funduszów własnych (odpowiednia wartość rynkowa aktywów banku, pozwalającą na pokrycie wszystkich zobowiązań). Wypłacalność jest elementem oceny banku w aspekcie bezpieczeństwa jego działania. Odzwierciedla efekty zarządzania ryzykiem banku. Analiza wypłacalności bazuje na współczynniku wypłacalności, uzupełniającą rolę pełni tu analiza wielkość funduszów własnych oraz struktury majątkowo…
… min EUR(wkłady niepieniężne nie mogą przekraczać 15% funduszy zasadniczych banku(bank spółka akcyjna) .Wielkość funduszy własnych jest podstawą do określenia granic zaangażowania się banku w poszczególne operacje stosowane do limitów określonych w regulacjach ostrożnościowych.Suma wierzytelności banku udzielonych jednemu lub grupie podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz