Schemat obciążenia mostów drogowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 595
Wyświetleń: 8953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Schemat obciążenia mostów drogowych - wykład - strona 1 Schemat obciążenia mostów drogowych - wykład - strona 2 Schemat obciążenia mostów drogowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Schemat obciążenia mostów drogowych
W normie PN-85/S-10030 [33] wprowadzono pięć klas obciążenia oznaczonych du­żymi literami alfabetu: A, B; C D i E. Każdej klasie obciążenia przyporządkowano pojazd o maksymalnym ciężarze, który może poruszać się po obiekcie bez ograni­czeń. Odpowiednie ciężary pojazdów zestawiono w tablicy 7.6.
Klasę obciążenia, na którą należy projektować obiekty określa administrator obiektu. Jako zasadę przyjęto, że nowo projektowane obiekty projektuje się na klasy od A do C, natomiast klasy obciążenia D i E służą jedynie do ustalenia nośności istniejących obiektów, projektowanych wg innych norm obciążenia. Klasy obciążeń taborem samochodowym obiektów inżynierskich zależnie od klasy drogi poda­no w tablicy 7.7 (oznaczenie klas dróg - patrz rozdział l).
Ponadto obiekty usytuowane w ciągach dróg krajowych, stanowiących część europejskiej infrastruktury lub dróg o znaczeniu obronnym powinny być zaprojek­towane na:
- nowo budowane - klasę A,
- odbudowywane, rozbudowywane i przebudowywane - co najmniej klasę B, natomiast pomosty wymienionych obiektów powinny być projektowane na klasę A
- w obiektach nowo budowanych i odbudowywanych, rozbudowywanych i przebu­dowywanych oraz sprawdzone na obciążenie pojazdem specjalnym wg Stanag 2021 (klasy 150 - nowo budowane, klasy 100 pozostałe).
Dodatkowo obiekty mostowe należy sprawdzać na obciążenie pojazdem spe­cjalnym wg umowy standaryzacyjnej NATO (Stanag 2021). Ponadto rozporządze­nie dotyczące wymagań, które muszą spełniać obiekty inżynierskie [42] nakłada warunek, by mosty o rozpiętościach większych lub równych 50 m były projektowa ne na obciążenie o jedną klasę wyższą niż przewidziano dla wszystkich innych obiek­tów na danej drodze.
Dla wszystkich klas przyjęto taki sam schemat obciążenia. W poszczególnych klasach zróżnicowano natomiast wartości obciążenia q i K (tabl. 7.8). Schemat ob­ciążenia mostów drogowych składa się z obciążenia powierzchniowego, równomier­nie rozłożonego q oraz układu ośmiu sił skupionych, nazwanych w normie obciąże­niem K, nałożonego na obciążenie q w miejscu najniekorzystniejszym dla oblicza­nej wielkości (rys. 7.17). Schemat obciążenia K pokazano na rysunku 7.18. Obcią­żenie K może składać się z dowolnie wybranych sił skupionych, jeśli jest to nieko­rzystne dla obliczanej wielkości. Przy obliczaniu elementów o długości Z 5= 4,80 m obciążenie K może być zastąpione przez obciążenie równomiernie rozłożone na dłu­gości 4,80 m. Elementy główne mniejszych długości należy sprawdzać na obciąże­nie samochodami S. Schemat obciążenia samochodami S pokazano na rysunku 7.19, a wartości obciążenia zestawiono w tablicy 7.9. W przypadku gdy siły wewnętrzne, obliczone przy przyjęciu dwóch samochodów

(…)

… wartości odpowiednie do klasy obciążenia obiektu Miarodajne jest obciążenie dające większe wartości sił wewnętrznych. Obciążenie K i S mnoży się przez współczynnik dynamiczny. W obliczeniach współczynnika dynamicznego zaL należy przyjmować długość obliczanego elementu (płyty pomo­stowej, podłużnicy czy poprzecznicy), ewentualnie należy uwzględnić również re­dukcję jego wartości, gdy na pomoście znajduje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz