schemat blokowy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
schemat blokowy - omówienie - strona 1 schemat blokowy - omówienie - strona 2 schemat blokowy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Schemat blokowy
Schemat blokowy jest to sieć dział czyli graficzna reprezentacja procedury lub programu sporządzana
ań,
w celach poglądowych lub jako przedstawienie algorytmu do zapisania w ję zyku programowania.
Czę ściami skł
adowymi schemató w blokowych są podstawowe figury geometryczne (np. prostokąt, romb,
koł ró wnoległ
o,
obok). W blokach umieszczane są proste instrukcje oraz warunki, przy czym
- moż na stosować notację bardziej symboliczną lub
- mogą być one związane z konkretnym ję zykiem programowania np.:
X=2
XÜ2
X := 2
Elementy schematu blokowego
START
Blok START
Blok START wskazuje początek algorytmu.
Z bloku wychodzi tylko jedna droga (strzał
ka).
STOP
Blok STOP
Blok STOP wskazuje koniec algorytmu.
Do bloku wchodzi tylko jedno poł
ączenie.
Blok PROCES
W jego obrę bie umieszczamy wszelkie instrukcje (obliczenia). Proces ma
dokł
adnie jedną strzał wchodzącą i dokł

adnie jedną strzał wychodzącą

Blok WEJŚ CIA
W bloku umieszcza się wprowadzane dane (odczyt danych).
Do/z bloku wchodzi/wychodzi tylko jedno poł
ączenie.
Blok WYJŚ CIA
W bloku umieszcza się wyprowadzane wyniki (zapis danych).
Do/z bloku wchodzi/wychodzi tylko jedno poł
ączenie.
NIE
TAK
Blok DECYZYJNY
W bloku umieszcza się warunek, któ ry decyduje o wyborze dalszej drogi
postę powania.
Blok ma dokł
adnie jedną strzał wchodzącą a wychodzą dwa poł

ączenia.
Z dwó ch wybranych wierzchoł w rombu wyprowadza się dwie moż liwe

drogi:
- gdy warunek jest speł
niony (etykieta "Tak") oraz
- gdy warunek nie jest speł
niony (etykieta "Nie").
Blok PROCES UPRZEDNIO ZDEFINIOWANY
Symbolizuje proces, któ ry zostałjuż wcześniej zdefiniowany (opisany).
Odpowiednik procedury, któ rą definiuje się raz, by nastę pnie mó c ją
wielokrotnie wywoł
ywać .
Podobnie jak w przypadku bloku proces i ten blok ma jedno wejście i jedno
wyjście.
Blok ŁĄ CZNIK STRONICOWY
Umoż liwia ł
ączenie dwó ch miejsc by uniknąć krzyż owania strzał ek

teleportacja”
.
Łączniki wystę pują w parach (takie same etykiety).
E
Blok ŁĄ CZNIK MIĘ DZYSTRONICOWY
Znaczenie podobnie jak ł
ącznik stronicowy, lecz w obrę bie co najmniej
dwó ch stron.
3/5
Uwaga: jeśli w schemacie stosujemy oba typy ł
ącznikó w, to
- najlepiej jest stosować liczby do identyfikowania jednych i litery do drugich
- lub podwó jną numerację „
strona / nr_ł
ącznika” np. „
3/5”
W każ dym algorytmie musi się znaleźć dokł
adnie jeden blok START i STOP.
PAU – Schemat blokowy
1/3
Przykł 1.
ad
Sprawdzić , czy klient banku przekroczyłdopuszczalny limit debetu na swoim koncie bankowym.
Schemat blokowy algorytmu
Zapis słowny algorytmu
(Zał enie: dopuszczalny limit debetu na koncie bankowym wynosi 500)

START
1. Początek algorytmu
Wprowdź
stan konta S
2. Wprowadź stan konta i przypisz wartość za zmienną S.
3. Dodaj do stanu konta S wartość 500.
S = S + 500
4. Sprawdzić czy wartość zmiennej S jest mniejsza od zera.
TAK
S ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz