Samorząd województwa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samorząd  województwa - omówienie - strona 1 Samorząd  województwa - omówienie - strona 2 Samorząd  województwa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:


Samorząd  województwa Na podstawie ustawy o samorządzie  województwa z 5 czerwca 1998 r.  Liczba mieszkańców województw  stan na 31 XII 2009 r. mieszkańcy 6000000 5000000 4000000 3298270 3000000 2000000 1000000 mieszkańcy 0 Źródło: GUS, www.stat.gov.pl Charakterystyka  Regionalna wspólnota oraz odpowiednie  terytorium  Odrębna ustawa określa siedziby władz  samorządu województwa (ustawa o  wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego  podziału terytorialnego państwa)  Przykładowo: w województwie kujawsko- pomorskim: • wojewody - Bydgoszcz,  • sejmiku województwa - Toruń,  w województwie lubuskim: • wojewody - Gorzów Wielkopolski, • sejmiku województwa - Zielona Góra Podział kompetencji – samorząd woj.  Wykonuje zadania o znaczeniu  wojewódzkim ,  nie zastrzeżone ustawami na rzecz organów  administracji rządowej ,  Zakres działania województwa nie narusza  samodzielności powiatu i gminy (art. 4)  Ustrój województwa określa  statut  uchwalony  po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów  Przejmowanie przez samorząd woj. zadań  z zakresu administracji rządowej może się  odbywać jedynie w przypadkach określonych  ustawami szczególnymi Zakres działalności  samorządu wojewódzkiego  Tworzenie  strategii rozwoju województwa (jej elementy wymienia art. 11 pkt 1c)  realizowanej przez  regionalne programy  operacyjne  Prowadzenie polityki rozwoju województwa,  pozyskiwanie na ten cel środków z budżetu  państwa oraz z UE  Ustalanie priorytetów współpracy zagranicznej  województwa  Katalog zadań samorządu województwa  zawiera art. 14 CZYM JEST STRATEGIA  ROZWOJU WOJEWÓDZTWA? „To najważniejszy dokument przygotowywany przez samorząd województwa, określający cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie regionu. Samorząd województwa przy formułowaniu strategii rozwoju i realizacji polityki rozwoju, współpracuje w szczególności z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym, administracją rządową, szczególnie z wojewodą, innymi województwami, organizacjami pozarządowymi, szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi. Z chwilą uchwalenia strategia staje się podstawowym i nadrzędnym dokumentem formułującym politykę rozwoju województwa z perspektywy regionalnej. W systemie zarządzania regionalnego pełni kluczową rolę: • z jednej strony jako generalny plan postępowania regionalnych władz samorządowych na swoim terenie i narzędzie zarządzania tym procesem, • z drugiej strony jako dokument informacyjny i promocyjny oraz narzędzie komunikowania się i

(…)

… na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zmiana kategorii drogi
Zarządzanie ruchem na drogach wojewódzkich
Wykorzystanie dróg wojewódzkich w sposób szczególny (zezwolenia
dla imprez rozpoczynających się na drogach wojewódzkich)
Przewozy osób w transporcie drogowym
Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary…

oraz konsekwentne organizowanie wspólnego wysiłku wszystkich podmiotów
zaangażowanych w rozwój Podkarpacia.” Źródło: www.podkarpackie.pl
Sprawy „do załatwienia” w urzędzie
Marszałkowskim woj. Podkarpackiego
 Rejestracja grup producentów rolnych
 Wstępne uznawanie Grup Producentów Owoców i Warzyw
 Zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 Zmiana kategorii drogi
 Zarządzanie ruchem na drogach wojewódzkich
 Wykorzystanie dróg wojewódzkich w sposób szczególny (zezwolenia
dla imprez rozpoczynających się na drogach wojewódzkich)
 Przewozy osób w transporcie drogowym
 Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary
niebezpieczne
 Refundacja ulg w komunikacji autobusowej
 Udzielanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie

Wymagania wobec
kandydata na Wojewodę
Na stanowisko Wojewody może być
powołana osoba, która:
1. Posiada obywatelstwo polskie,
2. Posiada tytuł zawodowy magistra lub
tytuł równorzędny,
3. Posiada 3-letni staż pracy w zakresie
kierowania zespołami ludzkimi
4. Nie była skazana prawomocnym
wyrokiem sadu za umyślne Jerzy Miller
przestępstwo ścigane z oskarżenia – Wojewoda Małopolski
publicznego lub umyślne…

przestępstwo skarbowe. 2008 r.
19
Źródło: Gazeta Prawna, 6 grudnia 2007 r.
Podłoże konfliktu
 Rywalizacja o rolę gospodarza w regionie
 Zacieranie się kompetencji
 Realizacja przez urząd wojewódzki funkcji
polityczno-gospodarczych
 Rezultat: skrajne postulaty połączenia
w jeden urząd, z wojewodą na czele
sejmiku
Prawa i obowiązki
radnych
Prezentacja studencka
Zasady zaliczenia na prawach
egzaminu
 Wymóg…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz