Samorząd terytorialny III RP - wykład 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samorząd terytorialny III RP - wykład 10 - strona 1 Samorząd terytorialny III RP - wykład 10 - strona 2 Samorząd terytorialny III RP - wykład 10 - strona 3

Fragment notatki:

21.12.2010 Temat: Samorząd terytorialny III RP Korzenie samorządu tkwią w początkach XX w. II RP, choć ta idea była już znana w wiekach XVIII , także w starożytności. W wieku XIX idea była już dobrze znana. Silny rozwój nastąpił w I Wojnie Światowej. Powszechnym samorządem został tylko samorząd gminy. Po II Wojnie Światowej reaktywowano samorząd. System Rad Narodowych - po między wojnami próbowano wskrzesić formy samorządu terytorialnego na mocy ustawy z 1950r. Samorząd terytorialny : Jest powoływany przez państwo. Władza zrzeka się z wykonywania władzy publicznej na rzecz struktur samorządowych. Samorząd w pewnym zakresie jest nadzorowany przez państwo. Podlega ewolucją, funkcjonuje w Europie wiele różnych modeli samorządu. Kształtowanie się samorządności lokalnej cenzury wyznaczają : Ustawa samorządności i wybory w maju 1990
Zmiana podziały administracji
Powołanie samorządów szczebla powiatowego i wojewódzkiego w 1998
Wprowadzenie bezpośrednich wyborów wójtów i burmistrzów w 2002.
Stopniowa decentralizacja władzy publicznej w nowych gminach, powiatach, województwach.
- 1990 - reforma rolna - 1990 - ustawa o samorządzie gminnym nadała podstawy prawne do działania samorządów przy jednoczesnym istnieniu podmiotów władzy publicznej
-1990 - wybory do przywróconych struktur samorządu. Miał własne środki do działania, cechy, które charakteryzują samorząd. Należało wyposażyć samorząd w środki materialne do działania. - 1998 - reforma Jerzego Buzka
Na szczeblu województwa nastąpił podział na administracje państwową i rządową.
- 2002- przekształcono ( ustawa) formułę samorządu terytorialnego wprowadzając bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów. Wcześniej Rady wybierały kandydatów. Personalizacja władzy na szczeblu lokalnym. Samorząd w Małej konstytucji z 1992 .
Samorząd terytorialny jest podstawową formą organizacji lokalnego życia publicznego
Jednostki samorządu terytorialnego posiadają osobowość prawną jako istniejące z mocy prawa wspólnoty mieszkańców danego terytorium
Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Pozostałe rodzaje jednostek określa ustawa
Samorząd terytorialny wykonuje w ramach ustaw istotną część zdań publicznych z wyłączeniem zadań zastrzeżonych ustawami do kompetencji administracji rządowej. Wybory do samorządu są w pełni demokratyczne. Społeczności samorządowe - obywatele mogli się swobodnie wypowiadać na referendach lokalnych. Samorząd lokalny musi istnieć w całej RP. Władza jest wykonywana przez organy wybrane w wyborach. Konstytucja RP : Art. 15 ust. 1 konst.
Ustrój terytorialny RP zapewnia decentralizację władzy publicznej


(…)

… polityki rozwoju województwa, zadanie związane z rozwojem regionalnym na obszarze województwa.
Zadania Własne Gminy np. :
Ład przestrzenny, gospodarka nieruchomości, ochrona środowiska, gospodarki wodnej
Sprawy gminnych dróg, placów
Wodociągi, zaopatrzenie w wodę, kanalizacja
Utrzymanie czystości i porządku
Lokalny transport zbiorowy
Zaopatrzenie w energię, elektryczność, gaz, ciepło
Ochrona zdrowia…
… samorządowe ( gmina) nie podlega powiatowi itd.
Nadzoruje Prezes RM , Wojewoda, Regionalne Izby Obrachunkowe Organy Kontrolne - NIK, Naczelny Sąd Administracyjny, Skarb Państwa . …
…) - w gminach mogą się tworzyć tzw. Jednostki pomocnicze - sołectwa , dzielnice, osiedla Organy samorządowe gminy:
- Rada Gminy - (uchwałodawcze) stanowiący i kontrolny
- wójt - organ wykonawczy
Powiatu :
- Rada Powiatu
- Zarząd powiatu Województwa :
- Sejmik województwa
- Zarząd wojewódzki ( liczy 5 osób)
Pojęcie prawne jednostek samorządu terytorialnego :
Gmina : Wspólnota samorządowa na odpowiednim…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz