Samorząd terytorialny - gmina, powiat i województwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samorząd terytorialny - gmina, powiat i województwo - strona 1 Samorząd terytorialny - gmina, powiat i województwo - strona 2 Samorząd terytorialny - gmina, powiat i województwo - strona 3

Fragment notatki:

SAMORZĄD TERYTORIALNY Źródła prawa Przywrócenie samorządu terytorialnego wymagało uregulowania prawnego ustroju terenowej administracji rządowej. Do najważniejszych aktów prawnych zaliczamy:
ustawa o samorządzie gminnym
ustawę z 1998r o samorządzie powiatowym
ustawę o samorządzie województwa
ordynację wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
ustawę z 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
ustawę z 1998 o finansach publicznych
26 kwietnia 1993 Polska ratyfikowała Europejska Kartę Samorządu Terytorialnego.
Pojęcie samorządu terytorialnego Samorząd terytorialny to wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powołany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej, wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych nań zadań .
Związek samorządowy posiada względną niezależność od organów administracji rządowej, ma możliwość samodzielnego kształtowania własne organizacji, wyboru organów, uprawnień do stanowienia prawa miejscowego. Trzy cechy samorządu - terytorium, mieszkańcy tworzący korporacje, władztwo polegające na tworzeniu prawa i wykonywaniu administracji. Pojęcie gminy, powiatu i województwa Gmina stanowi wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium; mieszkańcy tworzą wspólnotę samorządową z mocy prawa. W miastach zamiast wójta działa burmistrz, a w miastach powyżej 100.000 mieszkańców prezydent. Gmina posiada osobowość prawną. Wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własna odpowiedzialność. Samodzielność gminy podlega ochronie sadowej. Powiat stanowi lokalna wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Także posiada osobowość prawna, wykonuje zadania określone ustawami.
Województwo stanowi regionalną wspólnotę samorządową. Wykonuje zdania niezastrzeżone ustawami na rzecz organów administracji rządowej
Samodzielność samorządu obejmuje:
samodzielność kształtowania ustroju wewnętrznego
samodzielność finansową. Samodzielność podatkowa
Samodzielność majątkową ( jednostki posiadają osobowość prawną, w związku z tym przysługuje im prawo własności i inne prawa majątkowe.)
Samodzielność publicznoprawna, oznaczająca samodzielne wykonywania zadań publicznych
Spory między organami jednostek samorządu terytorialnego, a organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny. Zadania samorządu Wyróżnia się zadania własne i zlecone.
Zadaniami własnymi są zadania służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Zaś zadania zlecone wynikają z uzasadnionych potrzeb państwa. Wszystkie zadania maja charakter publiczny z tym, że zadania własne dotyczą potrzeb społeczności lokalnych bądź regionalnych a zadania zlecone całego społeczeństwa. Wszystkie zadania zgodnie z zasada państwa prawa realizowane są na podstawie i w granicach prawa.


(…)

… zadań publicznych niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Do samorządu województwa należy określanie strategii rozwoju. Kontrakt wojewódzki określa zakres i tryb oraz warunki realizacji działań wynikających z regionalnych programów operacyjnych służących do realizacji Narodowego Planu Rozwoju. O przynależności danego zadania do zadań należących do samorządu województwa decyduje wojewódzki charakter oraz przepisy ustawowe. Organy samorządu województwa nie mogą stanowić organów nadzoru i kontroli wobec organów powiatu i gmin. Województwa mogą zawierać porozumienia, umowy z innymi podmiotami, stowarzyszenia. Może tworzyć spółki zoo i akcyjne. Gospodarka komunalna (samorządowa)
Zasady i formy gospodarki komunalnej reguluje ustawa z 1996r o gospodarce komunalnej. Zadaniami o charakterze użyteczności publicznej są zadania, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności. Do takich zadań należy np. zaopatrzenie w wodę, utrzymanie czystości, porządku, lokalny transport zbiorowy, zaopatrzenie w energię. Jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić gospodarkę komunalną w formie zakładu budżetowego lub spółek handlowych. Jednostki mogą także powierzyć wykonywanie zadań z zakresu gosp. komunalnej innym podmiotom. Rada gminy, powiatu lub sejmik woj. Decydują o formie gosp. komunalnej, o wysokości cen i opłat za usługi, za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Gmina może tworzyć spółki handlowe i przystępować do nich poza sferą użyteczności publicznej, jeżeli istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej…
… jak: edukacja publiczna, promocja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, gospodarka nieruchomościami, gospodarka wodna, ochrona środowiska, porządek publiczny, ochrona przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa. Do zadań powiatu należy także zapewnienie wykonywania zadań i kompetencji kierowników powiatowych służ inspekcji i straży. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin. Do zadań gminy i powiaty należą…
… i wydawniczych, służących rozwojowi województwa.
Referendum lokalne
Zgodnie z konstytucja członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum o sprawach dotyczących tej wspólnoty. Przedmiotem referendum lokalnego mogą być - sprawy o charakterze merytorycznym dotyczące danej wspólnoty oraz sprawy odwołania organu samorządu, który pochodzi z wyborów.
Referendum polega na udzieleniu na urzędowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz