Sądy-opracowanie, V sem.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sądy-opracowanie, V sem. - strona 1 Sądy-opracowanie, V sem. - strona 2 Sądy-opracowanie, V sem. - strona 3

Fragment notatki:

SĄDY
Sądy powszechne:
- rejonowe- dla 1 lub więcej gmin
- okręgowe- dla okręgu co najmniej 2 sądów rejonowych
- apelacyjne- Sąd Najwyższy w pionie sądownictwa powszechnego, co najmniej 2 sądy okręgowe
(TS- sąd typu karnego)
Sądy wojskowe, sądy szczególne:
- wojskowe sądy garnizonowe
- wojskowe sądy okręgowe
(sądy wyjątkowe- tylko na czas wojny)
SN, naczelny sąd.
Organ nadzoru judykacyjnego, nie jest to sąd powszechny!!
W SN: izba karna i izba wojskowa.
Skład SN: Pierwszy Prezes- kadencyjny, 6 lat, powołuje Prezydent z kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne sędziów SN
Prezesi
Sędziowie SN
ZASADA NIEZALEŻNOŚCI SĄDÓW
Warunkuje zasadę niezawisłości sądów, czyni ją pełniejszą, bardziej realną. To zasada ustrojowa, dotycząca usytuowania sądów w systemie i relacji: sądy i inne organy.
ZASADA NIEZAWISŁOŚCI SĄDZIOWSKIEJ
Dotyczy statusu sędziego, jego funkcjonowania w tej sferze orzeczniczej.
Status sędziego- niezależny, uwolniony od nacisków zewnętrznych i uwolniony od obawy przed konsekwencjami związanymi z wydanym orzeczeniem. Niekiedy ta zasada jest uważana za zasadę procesu karnego, mimo że to zasada ustrojowa. Ta zasada ma szczególną rolę
Art. 351. § 1. Sędziego albo sędziów powołanych do orzekania w sprawie wyznacza się w kolejności według wpływu sprawy oraz jawnej dla stron listy sędziów danego sądu lub wydziału. Odstępstwo od tej kolejności jest dopuszczalne tylko z powodu choroby sędziego lub z innej ważnej przyczyny, co należy zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu rozprawy.
Art. 351 § 1 kpk- dodatkowa gwarancja niezawisłości sędziowskiej.
Znaczenie tej zasady wykracza poza proces karny, charakter ustrojowy.
Z Konstytucji:
Art. 173.
Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz
Art. 180.
1. Sędziowie są nieusuwalni.
2. Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie.
3. Sędzia może być przeniesiony w stan spoczynku na skutek uniemożliwiających mu sprawowanie jego urzędu choroby lub utraty sił. Tryb postępowania oraz sposób odwołania się do sądu określa ustawa.
4. Ustawa określa granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan spoczynku.
5. W razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych wolno sędziego przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku z pozostawieniem mu pełnego uposażenia.


(…)

…, że nie ma obowiązku wypełniania….
Działalnością administracyjną sądów kierują prezesi sądów. A zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjna sprawuje Minister Sprawiedliwości.
Pion sądownictwa wojskowego- zwierzchni nadzór Ministra Sprawiedliwości, przez departament…
ŁAWNIK
Prawa identyczne jak sędziowie. Ich udział został ostatnio ograniczony:
- w sądach rejonowych nie występują!! - w sądach okręgowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz