Uczestnicy procesu-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uczestnicy procesu-wykład  - strona 1 Uczestnicy procesu-wykład  - strona 2 Uczestnicy procesu-wykład  - strona 3

Fragment notatki:

UCZESTNICY PROCESU
To podmioty biorące udział w prowadzonym postępowaniu, w rolach określonych przez prawo procesowe.
- organy procesowe - prowadzące postępowanie
- strony - pozostali uczestnicy :
- przedstawiciele procesowi (obrońcy, pełnomocnicy)
- rzecznicy interesu społecznego
- pomocnicy procesowi
- inni uczestnicy (np. osobowe źródła dowodowe)
Organy procesowe: Różne role różnych organów.
Przejście procesu z 1 stadium do 2 oznacza zmianę ról procesowych.
Podział ostry: np. przejście ze stadium przygotowawczego do jurysdykcyjnego:
Prokurator - oskarżyciel publiczny (strona)
(prowadzi post.) (sąd prowadzi post.)
Rola pewnych organów kończy się wraz z pewnym stadium, np. policja (koniec w stadium przygotowawczym), w wypadku innych dochodzi do zmiany roli, np. prokurator.
Organy prowadzące postępowanie karne- to organy państwowe , inne nie mogą go prowadzić.
- organ kierowniczy- organ, który wszczyna postępowanie, kieruje przebiegiem, dokonuje innych czynności w ramach prowadzonego postępowania. Rozstrzyga o przedmiocie procesu. Kontroluje prawidłowość rozstrzygnięcia. Kieruje wykonaniem orzeczeń w postępowaniu wykonawczym
- organy ścigania
- organy wymiaru sprawiedliwości
Kryterium ważności podmiotu
- organy wymiaru sprawiedliwości- wymiar sprawiedliwości * jest to stosowanie prawa- pobieżna definicja
* rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów przez podmiot nieuczestniczący w sporze, na postawie prawa i w trybie przewidzianym przez prawo. Dodaje się niekiedy: przymus…
(organy jurysdykcyjne)
* gdy stykamy się z działalnością sądów w ich podstawowym wymiarze
* koncepcja przedmiotowa (materialna)- wymiar sprawiedliwości może być sądowy i pozasądowy i sprawowany przez inne organy niż orzekające
* Konstytucja '97 r.- wymiar sprawiedliwości sprawują wyłącznie sądy (SN, sądy powszechne, administracyjne, wojskowe, sądy wyjątkowe- na czas wojny); do 2001 też kolegia.
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, w których przepisy szczególne nie wskażą innych organów.
Z Konstytucji: Art. 175. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny. Art. 177. Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.

(…)

…, nie musi go mieć policja
- są silnie zróżnicowane, wynika to z faktu różnorodności zadań, które przed nimi stoją
Organy ścigania:
- organy prowadzące postępowanie (prokuratorzy, policja, straż graniczna, żandarmeria wojskowa, organizacje finansowe i inne na podstawie ustaw szczególnych)
- organy nadzorujące
- organy pomocnicze
SĄDY
Sądy powszechne:
- rejonowe- dla 1 lub więcej gmin
- okręgowe- dla okręgu co najmniej 2 sądów rejonowych
- apelacyjne- Sąd Najwyższy w pionie sądownictwa powszechnego, co najmniej 2 sądy okręgowe
(TS- sąd typu karnego)
Sądy wojskowe, sądy szczególne:
- wojskowe sądy garnizonowe
- wojskowe sądy okręgowe
(sądy wyjątkowe- tylko na czas wojny)
SN, naczelny sąd.
Organ nadzoru judykacyjnego, nie jest to sąd powszechny!!
W SN: izba karna i izba wojskowa.
Skład SN: Pierwszy Prezes…
… prezesi sądów. A zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjna sprawuje Minister Sprawiedliwości.
Pion sądownictwa wojskowego- zwierzchni nadzór Ministra Sprawiedliwości, przez departament…
ŁAWNIK
Prawa identyczne jak sędziowie. Ich udział został ostatnio ograniczony:
- w sądach rejonowych nie występują!! - w sądach okręgowych- mogą występować:
2s. + 2ł. - w sprawach o zbrodnie
2s. + 3ł…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz