Sądownictwo międzynarodowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sądownictwo międzynarodowe  - strona 1 Sądownictwo międzynarodowe  - strona 2 Sądownictwo międzynarodowe  - strona 3

Fragment notatki:

SĄDOWNICTWO MIĘDZYNARODOWE -pierwszą próbą powołania stałego sądu m-dowego był działający w latach 1908-1918 Środkowoamerykański
Trybunał Sprawiedliwości (rozpatrzył tylko 10 spraw)
-pierwszym sądem m-dowym o znaczeniu światowym był Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej
-został on powołany w okresie Ligii Narodów
-zastąpił go po II wojnie światowej Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
-sądy m-dowe działają na podstawie prawa m-dowego
-sądy m-dowe są kompetentne do rozstrzygania sporów między państwami tylko wówczas, gdy państwa wyraziły na
to zgodę I. STAŁY TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej  został powołany na podstawie Paktu Ligii Narodów, który
przewidywał, że STSM będzie posiadał podwójną kompetencję:
1) rozpatrywanie wszystkich sporów m-dowych przedstawionych przez strony
2) wydawanie na życzenie Rady lub Zgromadzenia opinii doradczych w każdym sporze lub innej sprawie
-powołany przez Radę komitet rzeczoznawców opracował statut STSM, który został przyjęty przez Zgromadzenie LN
w 1920r. (wszedł on w życie w 1921r.)
-sprawy wewnętrzne STSM normował regulamin
-STSM działał w okresie od 1922r. do 1940r. i wydał 30 wyroków oraz 27 opinii doradczych
-jego działalność kontynuuje obecnie Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości II. MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS)  rozpoczął działalność w 1946r.
-jest jednym z głównych organów ONZ, jest głównym organem sądowym ONZ
-podstawami jego ustroju i działalności są:
a) Statut oparty ściśle na statucie STSM, który stanowi integralną część KNZ
b) Regulamin (1946r.), kilkakrotnie zmieniany
-stronami statusu są ipso facto wszyscy członkowie ONZ (art. 93 ust. 1 KNZ)
-stronami mogą być także państwa nienależące do ONZ 1) Funkcje MTS  spełnia on 2 funkcje:
a) sądzenia
b) wydawania opinii doradczych
-MTS pełni następujące funkcje szczególne:
a) sądu o kompetencji fakultatywnej
b) sądu o kompetencji obligatoryjnej
40
art. 2 Statutu
MTS
art. 16 St. MTS
art. 17 St. MTS
art. 31 St. MTS
c) doradcy prawnego ONZ (ZO, RB, organizacji wyspecjalizowanych ONZ)
d) sądu polubownego - jeżeli orzeka ex aequo et bono (czyli wg tego co słuszne i dobre )
Opinie doradcze  MTS wydaje je:
a) na żądanie ZO i RB, które mają prawo do zwracania się o nie we wszelkich sprawach prawnych
b) na żądanie Rady Gospodarczej i Społecznej, Rady Powierniczej i organizacji wyspecjalizowanych, ale tylko


(…)

… wyznaczonych przez tzw. grupy narodowe w STA
-w przypadku członków ONZ, którzy nie są stronami I Konwencji Haskiej (1907r.) kandydatów wyznaczają
grupy narodowe ad hoc, powołane w tym samym trybie, jaki przewidziano w I KH
-oba organy mają jednakowe uprawnienia
-ZO i RB dokonują wyboru niezależnie od siebie
-na sędziego zostaje wybrany kandydat, który otrzymał bezwzględną większość głosów w Zo i RB (bez
rozróżnienia na członków stałych i niestałych)
-przy wyborze sędziów bierze się pod uwagę również to, żeby w składzie MTS zapewnić reprezentację głównych form
cywilizacyjnych i zasadniczych systemów prawnych świata
-obok sędziów stałych w składzie sądzącym mogą zasiadać również sędziowie narodowi (sędziowie ad hoc)
-sędziowie korzystają z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz