Rzeczywista struktura metali - wady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2919
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzeczywista struktura metali - wady - strona 1 Rzeczywista struktura metali - wady - strona 2 Rzeczywista struktura metali - wady - strona 3

Fragment notatki:

1. Wady budowy krystalicznej i ich wpływ na własności metali.
Klasyfikacja wad budowy krystalicznej. W rzeczywistości metale i kryształy innych pierwiastków wykazują skończone wymiary i liczne wady budowy krystalicznej. Najogólniej wady te ze względu na ich cechy geometryczne można podzielić na:
• punktowe,
• liniowe,
• powierzchniowe.
Wpływ wad budowy krystalicznej na własności metalu. Wady budowy krystali­cznej w istotny sposób wpływają na własności wytrzymałościowe i plastyczne metali. Obliczenia teore­tyczne wykazują, że najlepszymi własnościami wytrzymałościowymi powinny cechować się metale o idealnej budowie krystalicznej, a ich wytrzymałość powinna przewyższać około 1000-krotnie wytrzymałość metali technicz­nych. Potwierdza to fakt, że bardzo duże włas­ności uzyskują kryształy włoskowate, tak zwa­ne wiskery, tj. monokryształy o jednej tylko dyslokacji śrubowej. Dążenie do ograniczenia wad budowy krystalicznej jest jednak technicz­nie bardzo trudne. Natomiast praktyczna me­toda umacniania metali polega na znacznym zwiększeniu gęstości wad budowy krystalicznej, co można osiągnąć przez stosowanie stopów metali o strukturze polikrystalicznej, w wyniku rozdrobnienia ziarn, wydzielenia faz o dużej dyspersji, a także przez zgniot wskutek odkształcenia plastycznego na zimno. Osiągnięciu tego celu sprzyjają więc procesy technologiczne odlewania, obróbki plastycznej i obróbki cieplnej, omówione w kolej­nych częściach podręcznika.
2. Wady punktowe budowy krystalicznej.
Wakanse i atomy międzywęzłowe. Do wad punktowych, cechujących się niewielkimi wymiarami we wszystkich kierunkach, należą wakanse, tj. wolne węzły w sieci krystalicznej, oraz atomy międzywęzłowe, które zajęły pozycje w lukach, opuszczając węzły sieci na skutek drgań ciepl­nych. Obecność zarówno wakansów, jak i atomów międzywęzłowych, powoduje wokół nich lokal­ne odkształcenie sieci przestrzennej kryształu, zwane odpowiednio kontrakcja lub ekspansja.
Mechanizmy tworzenia wad punktowych. Liczba wad punktowych budowy krystalicznej jest funkcja temperatury. Podwyższeniu tempe­ratury towarzyszy wzrost amplitudy drgań cieplnych, co ułatwia opusz­czenie przez rdzenie atomowe pozy­cji w węźle sieci krystalicznej. Po­nieważ nasilenie tych zjawisk nastę­puje wraz ze wzrostem temperatury, dlatego są nazywane procesami aktywowanymi cieplnie. Wyróżnia się dwa mechanizmy:
• defekt Schottky'ego,
• defekt Frenkla.
Defekt Schottky'ego. Pierwszy mechanizm zwany defektem Schottky'ego, polega na przemieszczaniu się atomu w miejsce są­siadującego wakansu, v, wyniku czego powstaje wakans w innym miejscu sieci
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz