Ryzyko kredytowe - Asymetria informacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2485
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko kredytowe - Asymetria informacji - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka w formie referatu na temat Zarządzanie ryzykiem kredytowym: bank a firma, zawiera szczegółowe informacje dotyczące omawianego zagadnienia.

Notatka pozwoli na uzupełnienie i poszerzenie wiadomości z przedmiotu ryzyko kredytowe.

Banki są nieodłącznym składnikiem krajobrazu gospodarczego praktycznie każdej firmy. Kontakty z nimi często są naznaczone emocjami, które wynikają z niezrozumienia specyfiki działalności banków przez przedsiębiorców. Bank po prostu inaczej podchodzi do kredytów. Dla przedsiębiorców kredyt jest wsparciem podstawowego profilu działalności, który polega na produkcji towarów lub świadczeniu usług. W związku z tym straty związane z kredytem, choć mogą poważnie odbić się na sytuacji finansowej firmy, nie mają większego wpływu na podstawową działalność zarobkową firmy (oprócz sytuacji, w których kredyt nie zostaje udzielony, a jest potrzebny np. na zakup materiałów do produkcji). Dopóki firma będzie produkować i sprzedawać swoje produkty, dopóty ma szansę wyjść z kłopotów finansowych.
Natomiast w przypadku banków, operacje udzielania kredytów są dla banku podstawową działalnością zarobkową. Kredyty stanowią zdecydowaną większość aktywów bankowych zarówno w krajach, w których klienci mają szeroki dostęp do rynków kapitałowych, jak i w systemach finansowych zorientowanych bankowo. Dochody odsetkowe są głównym źródłem zysku banków komercyjnych, pomimo relatywnej stagnacji marży odsetkowej i wzrostu konkurencji ze strony niebankowych instytucji kredytowych. W dłuższej perspektywie wysoki udział strat związanych z kredytami (należności zagrożone brakiem spłaty i stracone) musi zagrozić jego wypłacalności i dalszemu istnieniu. Dlatego też przedsiębiorca nie przykłada do kredytu takiej wagi jak bank. Dlatego też banki tak bacznie przyglądają się kredytobiorcom i tak dużo uwagi poświęcają działaniom zmniejszającym ryzyko związane z kredytami.
Możliwość niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę kontraktu jest pierwszym typem ryzyka kredytowego w banku. To ryzyko polega na tym, iż bank może nie otrzymać w oczekiwanym terminie płatności określonej warunkami kontraktu. Niemożność wywiązania się kontrahenta w całości lub części ze swoich zobowiązań wobec banku dotyczy nie tylko tradycyjnych produktów kredytowych, ale także gwarancji, poręczeń, akredytyw, transakcji faktoringowych, transakcji instrumentami pochodnymi i udzielonych zobowiązań pozabilansowych o charakterze warunkowym, w których struktura spłat jest losowa.
Drugi typ ryzyka kredytowego w banku polega na tym, że portfel udzielonych kredytów może zmniejszyć lub zwiększyć swoją wartość w wyniku fluktuacji cen rynkowych oraz zmian parametrów cenowych wskutek zachowań drugiej strony kontraktu np. odmowy zapłaty przyrzeczonej płatności (strata) lub zmiany ratingu (pogorszenie ratingu powoduje stratę, poprawa ratingu — wzrost wartości rynkowej portfela). W praktyce bankowej ryzyko kredytowe mierzy się udziałem należności zagrożonych w całym portfelu kredytowym (łącznie z należnościami zagrożonymi utratą wartości w bankach stosujących MSSF — Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej).


(…)

… zdolności dłużnika do wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Prawdopodobieństwo spłaty całe­go kredytu równe jest zero.
Bezpośrednią przyczyną powstawania ryzyka kredytowego jest asymetria informacji o sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy — bank nie do końca jest pewny, czy dostanie z powrotem swoje pieniądze. Dlatego też stara się przed tym zabezpieczyć poprzez negatywną selekcję wniosków…
… na produkty wytwarzane przez te firmy
Asymetria informacji może zaistnieć także już po przyznaniu kredytu przez bank. Kredytobiorca może nie odczuwać motywacji do gospodarności w wykorzystaniu kredytu, co grozi niewykonaniem zobowiązania, a zatem stratą banku (nawet jeśli w końcu kredyt zostanie spłacony, to termin spłaty zostanie przesunięty w czasie, a to może spowodować negatywne skutki dla płynności banku). Dlatego też banki powinny monitorować kondycję finansowo-ekonomiczną kredytobiorców, ponieważ nadal są narażone na negatywne skutki asymetrii informacji o kredytobiorcy. Z tego też względy umowy kredytowe zawierają takie elementy jak warunki, zabezpieczenia i klauzule, które choć w części redukują ryzyko strat spowodowanych niepożądanym zachowaniem klienta
Nieodłącznym elementem każdej…
… oszczędnościowo-pożyczkowych w USA w latach 80-tych ubiegłego wieku została spowodowana m.in. słabą dywersyfikacją sektorową portfeli kredytowych tych instytucji. Większość kredytów została udzielona spółkom naftowym w Luizjanie, Teksasie i Oklahomie i choć ogromny obszar lokalizacji kredytobiorców sprawiał wrażenie dobrej dywersyfikacji geograficznej, to w istocie banki były narażone na ryzyko kredytowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz