Ryzyko bankowe - pojęcie i rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko bankowe - pojęcie i rodzaje - strona 1 Ryzyko bankowe - pojęcie i rodzaje - strona 2 Ryzyko bankowe - pojęcie i rodzaje - strona 3

Fragment notatki:


7. Ryzyko bankowe - pojęcie i rodzaje.
Ryzyka nie można wyeliminować, ale można je skutecznie ograniczyć stosując odpowiednie metody zarządzania ryzykiem.
Ryzyko bankowe - to negatywne odchylenie od założonego celu; mogą również występować pozytywne odchylenia od założonego celu (mogą się przyczynić do poprawy sytuacji banku).
Zapobieganie ryzyku wiąże się z utratą szans związanych z dodatkowymi dochodami i z dodatkowymi kosztami.
Konsekwencje zbyt wysokiego ryzyka bankowego
- zmniejszenie lub utrata płynności;
- zmniejszenie zysku;
- spadek rentowności;
- mniejsza wiarygodność;
- mniejsze bezpieczeństwo. UPADŁOŚĆ
Skutki upadłości ponoszą:
- klienci;
- akcjonariusze;
- sektor bankowy;
- gospodarka.
Jakie ryzyko wzrasta?:
Ryzyko kredytowe - pogarsza się jakość portfeli kredytowych banków, ponieważ duże i wiarygodne firmy finansują się bezpośrednio na rynku pieniężnym i kapitałowym;
Ryzyko rynkowe - wahania kursów walutowych i zmiany stóp procentowych są coraz większe i coraz trudniejsze do przewidzenia;
• Ryzyko systemowe - wzrasta współzależność systemów finansowych na świecie i niebezpieczeństwo przenoszenia się kryzysu z jednego kraju do drugiego.
Skąd bierze się ryzyko bankowe?:
• Czynniki zewnętrzne - związane z otoczeniem:
- makroekonomiczne - zmiany wartości parametrów rynkowych stopy procentowe i kursy walut;
- produktowe - rozwój pochodnych instrumentów finansowych;
- popytowe - wzrasta świadomość finansowa klientów.
• Czynniki wewnętrzne - w banku:
- ludzkie - niskie kwalifikacje i brak przestrzegania procedur;
- techniczne - uzależnienie banków od systemów elektronicznego przetwarzania danych.
Wpływ inflacji na kapitał własny w banku:
 wartość majątku trwałego to użyteczność, a inflacja nie powoduje zmniejszenia tego waloru. Użyteczność majątku wyrażona jest co najwyżej w coraz gorszym pieniądzu - nominalnie rośnie. W przypadku banków kapitał własny traci swoją wartość (ulega deprecjacji) o procent wynikający z inflacji. Należy nadmienić, że ta utrata wartości nie znajduje odzwierciedlenia w bilansie banku.
 w korporacjach przemysłowych kapitały własne są zaangażowane przede wszystkim w majątek rzeczowy. W bankach tylko część kapitału jest zainwestowana w środki trwałe. Pozostałe kapitały są utrzymywane w formie instrumentów finansowych o najwyższej płynności (głównie w postaci pieniądza). Jest to tzw. kapitał wolny, który pozostaje po odjęciu kwot zainwestowanych w środki trwałe i stanowi w bankach źródło funduszy pożyczkowych.


(…)

… trzeba zwrócić uwagę na związek między efektywnością i ryzykiem.
Dwa rodzaje strategii:
- aktywna - przedsięwzięcia oddziałujące na przyczyny występowania ryzyka;
- pasywna - przedsięwzięcia oddziaływujące na skutki ryzyka
Strategia aktywna - jakie działania:
 unikanie ryzyka - nieangażowanie się w transakcje, przy których ryzyko wydaje się szczególnie duże;
dywersyfikacja ryzyka;
 hedging - operacja…
…;
• funkcjonowanie systemu informowania kierownictwa dla potrzeb zarządzania ryzykiem.
Przegląd wybranych regulacji ostrożnościowych:
- fundusze własne banku;
- współczynnik wypłacalności banku;
- limity koncentracji: wierzytelności, inwestycji kapitałowych, kapitałowych pozycji walutowych;
- rezerwy: ogólne, celowe.
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego:
 odpowiednim grupom aktywów i zobowiązań…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz