Ryzyko kredytowe banku - Ryzyko strategiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko kredytowe banku - Ryzyko strategiczne  - strona 1 Ryzyko kredytowe banku - Ryzyko strategiczne  - strona 2 Ryzyko kredytowe banku - Ryzyko strategiczne  - strona 3

Fragment notatki:

Istota ryzyka kredytowego banku i jego konsekwencje Ryzyko towarzyszące działalności gospodarczej utożsamiane jest z niepewnością, zagrożeniem nie osiągnięcia zamierzonych celów. Według V. Joga i C. Suczyńskiego „Ryzyko czy też niepewność charakteryzuje sytuację, w której przychody z tytułu danej inwestycji nie są z góry przewidziane z absolutną pewnością, tym niemniej można określić zestaw alternatywnych wielkości tych przychodów oraz odpowiadające im prawdopodobieństwo ich uzyskania”. Wynika to z faktu, iż w działalności ekonomicznej nie można uniknąć ryzyka, gdyż w momencie podejmowania decyzji nie dysponuje się całkowitą, kompletną informacją oraz nie zawsze trafnie można przewidzieć dalszy rozwój wydarzeń. Nie można również wykluczyć celowych bądź nieświadomych zafałszowań w informacjach oraz ich interpretacji.
Specyfika działalności banków jako pośredników finansowych, łączących podmioty dysponujące nadwyżkami środków finansowych, z podmiotami odczuwającymi niedobory finansowe, jest obarczona szczególnym ryzykiem. Sam fakt obrotu cudzymi środkami pieniężnymi powoduje ryzyko i nakłada na bank dużą odpowiedzialność. Odbicie ryzyka banku, obrazuje między innymi struktura jego bilansu. Bank bowiem angażuje środki własne akcjonariuszy i udziałowców oraz przyjęte depozyty i lokaty od klientów oraz innych banków i instytucji (pasywa)- w działalność kredytową, inwestuje w papiery wartościowe (aktywa). Rozmiar ryzyka występującego w działalności bankowej zależny jest od wielu oddziałujących na siebie czynników, wśród których można wyróżnić dwie grupy. Pierwsze z nich tkwią w samej instytucji bankowej - wewnętrzne (endogeniczne); można do nich zaliczyć poziom organizacji i zarządzania, technologii, kwalifikacje kadry, kondycję ekonomiczną banku.
Drugie zaś mają charakter zewnętrznych czynników (egzogeniczne), spośród których należałoby wyróżnić takie jak: uwarunkowania polityczno-prawne, ekonomiczne, technologiczne oraz socjo- kulturalne determinujące ogół działalności gospodarczej, a także procesy dokonujące się na współczesnych rynkach finansowych, takie jak: Procesy koncentracji polegającej na fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw oraz tworzeniu wielkich międzynarodowych korporacji;
Procesy internalizacji polegającej na umiędzynarodawianiu stosunków gospodarczych w tym stosunków finansowych poprzez umiędzynarodowienie własności bądź transakcji;
Procesy globalizacji rozumianej w sensie ekonomicznym jako przenoszenie zjawisk i skutków działań gospodarczych podejmowanych w jednym państwie bądź regionie świata na inne państwa bądź regiony świata.
Umiędzynarodowienie rynków finansowych, rozwój procesów koncentracji, internalizacji oraz globalizacji były możliwe dzięki liberalizacji rynków finansowych, czyli znoszeniu barier w ich funkcjonowaniu, integracji ekonomicznej gospodarek, postępowi informatyki i telekomunikacji, zmianom struktury klientów oraz rozwojowi nowych transakcji bankowych.

(…)

…. Natomiast ryzyka cenowe obejmują:
ryzyka zmiany stopy procentowej, czyli niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację banku;
ryzyka związane z wymianą walut , to niebezpieczeństwo niekorzystnych zmian kursu waluty krajowej do kursu walut zagranicznych;
inne ryzyka cenowe związane z ryzykiem spadku kursu akcji, pogorszeniem się indeksu giełdowego, spadku cen metali szlachetnych
…, że realna wartość zwróconego kredytu zmniejszy się wskutek inflacji,
ryzyko kursu walutowego- uwzględnia niebezpieczeństwo, że wartość spłaconego kredytu zmniejszy się z powodu zmian kursu walutowego (dotyczy kredytów dewizowych),
ryzyko płynności wiąże się z niebezpieczeństwem spłaty kredytu niezgodnie z przewidywanym w umowie terminem tzn. niedopasowania terminów zapadalności i wymagalności aktywów…
… się do krótkiego okresu.
Kolejną płaszczyzną klasyfikacji ryzyka bankowego jest płaszczyzna skutków, która obejmuje ryzyka wynikowe oraz płynności. Ryzyka wyniku to niebezpieczeństwo nieosiągnięcia planowanego wyniku finansowego. Jest ono następstwem wystąpienia wcześniej omówionych ryzyk, które mogą być spowodowane np. niewypłacalnością dłużnika, niekorzystną stopą procentową czy kursem walutowym.
Ryzyko…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz