Ryzyko a underwriting w ubezpieczeniach - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko a underwriting w ubezpieczeniach - wykład - strona 1 Ryzyko a underwriting w ubezpieczeniach - wykład - strona 2 Ryzyko a underwriting w ubezpieczeniach - wykład - strona 3

Fragment notatki:

l. Ryzyko
Zdarzenie, które zgodnie z doświadczeniem może powodować szkodę to niebezpieczeństwo. Gdy niebezpieczeństwo za­graża szkodą konkretnemu podmiotowi, staje się ono ryzykiem. Chodzi tu oczywiście o szkodę osobową, a więc narusze­nie istotnego dobra człowieka jakim jest jego zdrowie, życie czy też zdolność do pracy. Obok szkody osobowej, w teorii ubezpie­czeniowej wyróżnia się także szkodę rzeczową, polegającą na uszkodzeniu, utracie, zaginięciu, zniszczeniu mienia. Pojęcie „ry­zyko" ma w dziedzinie ubezpieczeń, oprócz powyższego, jeszcze dwa znaczenia. Tak więc:
oznacza ono konkretne, indywidualne zagrożenie,
typ tego zagrożenia (czyli wyodrębnioną, w oparciu o wybrane kryterium, kategorię potencjalnych wypadków ubezpieczenio­wych - tzw. „rodzaj ryzyka", „grupa ryzyka"),
miarę zagrożenia wypadkiem ubezpieczeniowym, którego ubezpieczenie dotyczy, tj. prawdopodobieństwo zajścia tego wypadku (to także prawdopodobieństwo nastąpie­nia zdarzenia obiektywnie pozytywnego, np. dożycie okreś­lonego wieku).
Od ryzyka (niebezpieczeństwa), jako abstrakcyjnej możliwości zajścia zdarzenia grożącego szkodą, odróżnia się okoliczności ry­zyka (niebezpieczeństwa), czyli wszystko to, co nie pozostaje bez wpływu na powstanie, wielkość i intensywność danego zdarzenia.
Okoliczności ryzyka (niebezpieczeństwa), które wypływają z właściwości przedmiotu ubezpieczenia, to obiektywne okoliczności ryzyka, te zaś, które mają swoje źródło w osobie ubezpieczonego (wynikają z jego zachowania się, sposobu życia, charakteru, skłonności), to okoliczności ryzyka o charakterze subiektyw­nym. Natomiast okoliczności ryzyka (niebezpieczeństwa) pochodzące z przeszłości, np. rok urodzenia, przyczyna śmierci rodziców ubezpieczonego, nazywane są niezmiennymi, w przeciwieństwie do zmiennych okoliczności ryzyka (niebezpieczeństwa), które ulegają zmianom, np. stan zdrowia, wykonywana praca, miejsce pobytu. Okoliczności powyższe wyznaczają stopień ry­zyka, ten zaś ma bezpośredni wpływ na decyzję zakładu ubezpieczeń w sprawie wniosku ubezpieczeniowego oraz na wysokość
składki i sumy ubezpieczenia. 2. Ocena ryzyka UNDERWRITING
Bezpośrednim celem underwritingu jest przeciwdziałanie samoselekcji dokonywanej przez osoby, które zamierzają zawrzeć ubezpieczenie.
Underwriting obejmuje proces oceny ryzyka klienta, w ciągu którego zakład ubezpieczeń decyduje czy:
• przyjąć do ubezpieczenia na zwykłych warunkach ubezpieczenia;
• przyjąć do ubezpieczenia na specjalnych warunkach ubezpieczenia;
• odmówić przyjęcia do ubezpieczenia.
W procesie tym zakład stara się uzyskać niezbędne informacje pozwa­lające na taką ocenę. Niekiedy będzie to proste pytanie o stan zdrowia, a niekiedy szczegółowa analiza stanu zdrowia oparta na danych zawar­tych w określonych dokumentach, także analiza warunków życia oraz ocena sytuacji finansowej.

(…)

… otwierają się w związku z postępem w genetyce, któ­ry prowadzi do ujawnienia na szerszą skalę relacji między wadami gene­tycznymi a zapadaniem na różne groźne choroby (np. chorobę Alzheimera, pląsawicę Huntingtona, raka okrężnicy i wątroby). Lekarze zamierzają to wykorzystać do wcześniejszej i precyzyjnej diagnozy groźnych chorób, aże­by ratować ludzi nimi zagrożonych. Z drugiej strony ci sami ludzie…
… i przebyte schorzenia,
7) uwarunkowania genetyczne.
Wraz z wiekiem rośnie prawdopodobieństwo zarówno śmierci jak i wypadków oraz ryzyko zachorowania. Wpływ wieku na prawdopodobieństwo śmierci ilustrują tablice trwania życia.
Wpływ płci przejawia się w tym, że kobiety żyją dłużej i starzeją się wolniej od mężczyzn, głównie dzięki ochronnej roli hormonów płciowych (estrogenów). Zmniejszają one prawdopodobieństwo wystąpienia miażdżycy, chorób układu krążenia. Zjawisko wyższej śmiertelności wśród mężczyzn określamy pojęciem nadumieralności mężczyzn. Również wpływ płci na prawdopodobieństwo śmierci ilustrują tablice trwania życia, co ma bezpośredni wpływ na taryfy składek. Mimo zmieniających się relacji w różnym wieku, większość zakładów na świecie przyjęło uproszczoną zasadę uwzględniania tego wpływu…
…, nikiel, azbest; uważa się, że 4-9% wszystkich raków ma pochodzenie zawodowe, w tym ok. 15% raka płuc u mężczyzn;
zagrożenia natury psychologicznej związane ze stresem (powodujące depresje, trudności ze snem, choroby serca);
zagrożenie wypadkiem w związku z takimi zajęciami, jak testowanie samolotów, samochodów, nurkowanie, praca na wysokości (murarze, dekarze, myjący okna), praca pod ziemią (górnicy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz