Rynki finansowe - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3892
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki finansowe - opracowanie - strona 1 Rynki finansowe - opracowanie - strona 2 Rynki finansowe - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:...Formy nabycia KPD
 bezpośrednio od emitenta (rola agenta ograniczona tylko do kojarzenia zleceń),
 zakup przez agenta emisji, a następnie odsprzedaż inwestorom,
 zakup od innego inwestora za pośrednictwem agenta (rynek wtórny),
 zakup od innego inwestora papierów pozostających w depozycie bankowym z pominięciem agenta emisji,
 bezpośredni zakup od inwestora papierów w postaci materialnej – zbycie w drodze umowy cywilno – prawnej (przypadek bardzo rzadki)...

...Sposoby emisji obligacji przedsiębiorstw
 Publiczna subskrybcja o co najmniej rocznym terminie wykupu
 Subskrybcja o terminie wykupu krótszym od roku – dotyczy wyłącznie wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi pod warunkiem, powiadomienia w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem emisji Komisji Nadzoru Finansowego,
 Publiczna subskrybcja o wartości nominalnej nie mniejszej niż 40 000 euro, do której nie stosuje się prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi pod warunkiem powiadomienia 30 dni przed rozpoczęciem emisji KNF,
 Prywatna (zamknięta) propozycja nabycia skierowana do konkretnego odbiorcy (np. do akcjonariuszy, kontrahentów handlowych itp.)...

(…)

… ubezpieczeniowe, fundacje) osoby fizyczne w szczególnych przypadkach
W procesie emisji i sprzedaży papierów dłużnych dużą rolę odgrywa rating
Pozwala na ocenę jakości instrumentów i emitenta Jest wykonywany przez wyspecjalizowane agencje ratingowe, przyznające emitentom stosowne noty W Polsce ratingiem pozaskarbowych papierów dłużnych zajmuje się powstała w 1996r. agencja Fitch Polska SA. Etapy procedury emisji…
… wyłącznie informacyjny. Koszty emisji KPD
Koszty związane z przygotowaniem programu emisji - Prowizja banku za przygotowanie programu - płatna jednorazowo za cały okres programu - ok. 0,25% wartości emisji (przy dużych emisjach możliwa jest obniżka), prowizja dla agencji ratingowej za przygotowanie oceny wiarygodności emitenta, inne prowizje (np. za uczestnictwo w obrocie wtórnym, kwotowania itp koszty…
… zagranicznych - przez nierezydentów danego kraju w walucie tego kraju
Emitowane na eurorynkach - przez nierezydentów w walucie innej niż kraj emisji
Możliwość transformacji
Zwykłe
zamienne
Obligacje zamienne
Nabywca tych obligacji ma prawo do zamiany ich na akcje emitenta w określonym czasie
W ogólnych warunkach emisji emitent podaje sposób przeliczania wartości obligacji na akcje (współczynnik zamiany)
Inwestor może skorzystać z prawa zamiany lub nie, w zależności jak kształtuje się cena rynkowa akcji w stosunku do zamiany obligacji. Cechy obligacji zamiennych
Sposoby emisji obligacji przedsiębiorstw
Publiczna subskrybcja o co najmniej rocznym terminie wykupu Subskrybcja o terminie wykupu krótszym od roku - dotyczy wyłącznie wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się prawa o publicznym…
… natomiast rachunki inwestycyjne swoich klientów (metodą elektroniczną lub tradycyjną Dowodem posiadania papieru jest świadectwo depozytowe wydawane inwestorowi przez dom maklerski, w którym ma on rachunek
Świadectwo depozytowe nie jest papierem wartościowym tylko zaświadczeniem odzwierciedlającym stan posiadania inwestora
Zalety obrotu niematerialnego
Koszty obsługi niższe niż w przypadku obrotu materialnego
Bezpieczeństwo obrotu
Szybkość i wygoda obrotu
Zadania KDPW S.A.
Przechowywanie i rejestracja papierów wartościowych będących w publicznym obrocie Prowadzenie rejestru kont depozytowych dla podmiotów przechowujących walory (domów maklerskich)
Nadzór nad zgodnością wielkości emisji z ilością papierów w obiegu Obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych Wystawianie świadectw…
… zbywalnością, niezbywalne przed terminem wykupu Zabezpieczenie - Niezabezpieczone - obligacje, papiery krótkoterminowe, zabezpieczone - obligacje hipoteczne, listy zastawne
Waluta - Złotowe, dewizowe - euroobligacje Nominał - O wysokim nominale - hurtowe, o niskim nominale - detaliczne
Podstawa prawna - Prawo wekslowe - KWIT (komercyjny weksel inwestycyjno-terminowy), weksel inwestycyjno - terminowy, WIK…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz