Rynek ubezpieczeniowy - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek ubezpieczeniowy - opracowanie - strona 1 Rynek ubezpieczeniowy - opracowanie - strona 2 Rynek ubezpieczeniowy - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Rynek ubezpieczeniowy (pojęcie, istota i funkcje ubezpieczeń) :
Ubezpieczenie - to forma finansowej ochrony osób fizycznych i prawnych oraz ich mienia, lub wykonywanej, przez nich czynności przed ryzykiem, objętym, przedmiotem ubezpieczenia.
Istota ubezpie czenia :
Podstawowe zadanie ubezpiecz eń to ochrona ubezpieczonego podmiotu przed ryzykiem , sprowadza się do przejęcia ryzyka od ubezpieczonego i roztoczenia nad nim tzw. ochrony ubezpieczeniowej .
Ochrona ubezpieczeniowa - usługa świadczona przez ubezpieczyciela, polegająca na refinansowaniu szkód objętych ubezpieczeniem w formie jednorazowego odszkodowania lub cyklicznego świadczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie prowadzi do uniknięcie szkody, lecz zapewnienia w razie jej wystąpienia, uniknięcie jej ujemnych finansowych następstw.
Funkcje ubezpieczeń :
Funkcja kompensacyjna - polega na wyrównywaniu skutków zakłóceń, jakie powstały w wyniku zaistniałego zdarzenia, objętego ubezpieczeniem. Skutki powstałe w wyniku rzeczowych i finansowych, procesach działania podmiotów ubezpieczonych, są kompensowane przez wypłatę świadczenia. Funkcja stabilizacyjna - ubezpieczenia wpływają na gospodarkę stabilizująco już poprzez funkcję kompensacyjną, inną formą funkcji stabilizacyjnej jest funkcja redystrybucyjna. Funkcja redy strybucyjna - są to działania na rzecz wyrównywania szkód losowych oraz wypłaty odszkodowań i świadczeń. Ubezpieczenia dokonują wtórnego podziału na rzecz ubezpieczonych. Mechanizm redystrybucji uruchamia się w momencie nabycia ubezpieczenia, gdy dokonują się przesunięcia dochodów w przestrzeni i czasie. Wykupienie polisy jest zmianą konsumpcji bieżącej na oszczędności, a te na polisy ubezpieczeniowe. Polisy dają prawo do wypłat w okresach przyszłych, gdy wystąpi wypadek ubezpieczeniowy, lub inne okoliczności uprawniające ubezpieczonego do wypłaty świadczenia. Funkcja prewencyjna - zwana też interwencyjną, polega na ochronie przedmiotu świadczenia, ubezpieczyciele wykonują ją w ramach swojej podstawowej działalności. Funkcje i przesłanki działania ubezpieczycieli - referat dla KP Funkcje ubezpieczycieli: Funkcja prewencyjna - ubezpieczyciele w swoim działaniu kierują się minimalizacją kosztów ubezpieczeń, stosują bodźce i narzędzia do zmniejszania zagrożeń, na jakie mógłby być narażony przedmiot ubezpieczenia:
Wywierają presję na ubezpieczonych , by ci z większą dbałością chronili ubezpieczone przedmioty .
Stosują bonifikaty za dotychczasową bezszkodowość w użytkowaniu ubezpieczonych przedmiotów.
Funkcja kontrolna - wiąże się z każdą czynnością finansową, W przypadku ubezpieczycieli instytucji finansowej kontrola odnosi się do

(…)

… zakłady ubezpieczeniowe (powołane z woli państwa - ustawowo):
Działające na zasadach rynku:
Np. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) - działa w formie spółki akcyjnej z decydującym udziałem państwa
Działające na zasadach pozarynkowych
Np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Pośrednicy ubezpieczeniowi:
Agent - przedstawiciel ubezpieczyciela, działa na rzecz i w imieniu ubezpieczyciela…
… i zapewnia pewność świadczenia (Np. ubezpieczenia transportowe OC i OC rolników)
Ubezpieczenia dobrowolne - są dobrowolne
Przedmiot ubezpieczenia:
Ubezpieczenia osobowe - po spełnieniu warunków ubezpieczający uzyskuje świadczenie ubezpieczeniowe, które może przyjąć postać umówionej kwoty pieniężnej, renty lub innej formy świadczenia.
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia chorobowe
Ubezpieczenia zdrowotne…
… na życie i zdrowotne.
Źródło:
„Finanse i bankowość w gospodarce rynkowej”, H. Zadora, rozdziały 7.1, 7.2, 7.3
2

…, dystrybucja, promocja) potrzeb klienta
Zgłoszenie zapotrzebowania na dany produkt
Przedstawienie oferty rynkowej
Rozpoczęcie procesu negocjacji
Zawarcie transakcji kupna-sprzedaży w wyniku, której ubezpieczający akceptuje składkę ubezpieczeniową, a ubezpieczyciel zobowiązuje się do przejęcia ryzyka.
Jeżeli zdarzenie, będąca przedmiotem transakcji nie wystąpi w czasie okresu ubezpieczenia to relacje…
… przed zdarzeniami (Np. ogniotrwałe materiały, wały przeciwpowodziowe, szczepienia ochronne)
Ekonomiczne - obniżki taryfowe dla ubezpieczających, stosujących różne zabezpieczenia lub podwyżki w przypadku braku zabezpieczeń (Np. przeciwogniowych, przeciwpowodziowych)
Prawne - wszelkie normy prawa, które nakładają na obowiązek stosowania określonych norm bezpieczeństwa (Np. przepisy BHP)
Działalność finansowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz