Rynek kontroli przedsiebiorstw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek kontroli przedsiebiorstw - strona 1

Fragment notatki:

Rynek kontroli przedsiębiorstw (market for corporate control) - rynek kontroli korporacji lub rynek przejęć:
rynek, na którym dokonywane są transakcje kupna-sprzedaży praw do kontroli przedsiębiorstw
jest częścią rynku kapitałowego
Kontrola - zdolność decydowania o finansowej i operacyjnej polityce przedsiębiorstwa w celu czerpania korzyści z jego działalności.
Wywieranie znacznego wpływu - spółka wywiera znaczy wpływ na inny podmiot, gdy posiada zdolność do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w zakresie polityki finansowej i strategicznej przedsiębiorstwa, w którego akcje(udziały) dokonano lokaty, lecz nie kontrolowania jego polityki.
Kontrola przedsiębiorstw występuje, gdy podmiot dominujący:
- posiada większość głosów w spółce zależnej
- jest udziałowcem w podmiocie kontrolowanym oraz posiada prawo do powoływania lub odwoływania większości zarządu
- wywiera znaczący wpływ na spółkę kontrolowaną na drodze umowy
- wywiera znaczący wpływ na podmiot kontrolowany na drodze zapisów statutowych
- kontroluje większość akcji w efekcie umowy z innym akcjonariuszem
- oraz spółki zależne są kierowane w sposób zunifikowany
Jaki pakiet udziałów/akcji gwarantuje kontrolę?
większość bezwzględna (50% + 1 głos) - dotyczy większości głosów na WZA
większość kwalifikowana
- wprowadzenie istotnej zmiany w przedmiocie działalności spółki - 2/3
- zmiana statutu, umorzenie akcji, podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego, zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, rozwiązanie spółki - ¾
- wycofanie akcji z obrotu publicznego - 4/5
- przymusowy wykup akcji 95/100
struktura akcjonariatu (skoncentrowany/rozproszony)
Struktura rynku kontroli przedsiębiorstwa Podaż  Przedsiębiorstwo - przedmiot obrotu  Popyt
- inwestorzy branżowi - podmioty towarzyszące - inwestorzy branżowi
- inwestorzy finansowi (dostawcy kapitału, - inwestorzy finansowi
- inwestorzy funduszowi doradcy) - inwestorzy funduszowi
- inwestorzy spekulacyjni - regulatorzy ( UOKiK, - inwestorzy spekulacyjni
- właściciele firm rodzinnych Państwo, KNF) - menedżerowie, pracownicy
- Skarb Państwa - inni interesariusze - Skarb Państwa
(pracownicy, dostawcy, klienci) (incydentalnie)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz