Rynek i homo oeconomicus - o potrzebie etyki biznesu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek i homo oeconomicus - o potrzebie etyki biznesu - strona 1

Fragment notatki:
Rynek i homo oeconomicus - o potrzebie etyki biznesu5 października 201016:14
Hasło do kursu e-learningowego: eb2011
Przedsiębiorcy kierują się własnym interesem. Świadczą usługi nie z altruistycznych potrzeb, ale z troski o własny interes i maksymalizację zysków.
Egoizm przedsiębiorców często jest korzystny dla społeczeostwa, "niewidzialna ręka runku" prowadzi przedsiębiorców do celów, których wcale nie mieli zamiaru osiągad, a które są korzystne dla ogółu. Cele te są realizowane niejako "przypadkiem", w czasie realizowania innych, czysto egoistycznych planów.
Idea wszechmocnej "niewidzialnej ręki" jest utopijna, gdyż sam egoizm przedsiębiorcy jest niewystarczający dla pełnego i harmonijnego rozwoju społeczeostwa, a w szczególności gospodarki.Teza:  Działania człowieka są motywowane interesem własnymEgoizmEgoizm psychologicznyJest to każde działanie jest ostatecznie motywowane dążeniem do własnych korzyści. 
○ egoizm oświecony - działanie mające na celu długofalowe korzyści, nawet kosztem chwilowego 
poświęcenia.Wątpliwości dotyczące teorii egoizmu psychologicznego:
1. Korzyśd własna może nie byd głównym celem działania, a jedynie jemu towarzyszyd.2. Egoizm psychologiczny z definicji jest nieobalalny, nawet czysto teoretycznie. Czy zatem teoria, której w 
żaden sposób nie da się obalid, a każdy przykład ją potwierdza, jest właściwie sformułowana?
3. Nawet jeśli jakimś działaniem przypisuje się egoistyczne pobudki, nie musi tak byd w rzeczywistości.Egoizm jako stanowisko etyczne Ludzie postępują moralnie słusznie tylko wtedy, gdy zabiegają o własny interes.Wątpliwości dotyczące teorii egoizmu jako stanowiska etycznego:
1. Przeczy naszej intuicji moralnej, gdyż głosi, że działania interesowne są bardziej cenione, tymczasem:
 A pomaga bezinteresownie B  - jest to pogląd oceniany wyżej A pomaga B, mając na uwadze swoje korzyści
Zatem intuicja moralna podpowiada nam wbrew tej definicji.
2. Egoizm ten wiązałby się z uznaniem, że nie ma nic z gruntu złego w zabójstwie, kradzieży, kłamstwie, etc. 
(dopóki nie zbadamy pobudek). W niektórych przypadkach np. zabójstwo mogłoby byd moralne.Konflikty interesów
• Konflikty wewnątrz form (pracownicy mają swoje cele i ambicje, czasem sprzeczne z celami firmy)• Konflikty wewnątrz gospodarstw domowych (np. problem brakujących kobiet)• Konkurencja rynkowa• Negatywne efekty zewnętrzne (strona trzecia ponosi niechciane koszty, np. wsi zalane błotem ze zbiorników hut 
na Węgrzech, zanieczyszczenia czy odpady składowane przez duże fabryki i szkodzące okoliczne ludności)
• Dobra publiczne - są 

(…)

… nie jest dyspozycją, która sprzyja powodzeniu człowieka tylko w jednym rodzaju sytuacji
• Cnoty uzdalniają człowieka do realizacji właściwego mu dobra
• Cnoty są wzajemnie powiązane (np. osoba sprawiedliwa będzie prawdopodobnie mężna i
prawdomówna, etc.)
Dóbr wewnętrznych nie da się osiągnąd "na skróty"!
Cnoty kardynalne
• Roztropnośd (zdolnośd podejmowania właściwych decyzji, dokonywania właściwego oglądu
sytuacji…
… rozwój intelektualny
Planowad, kontrolowad i diagnozowad swoje postępowanie
Etyka biznesu Strona 6
Oszustwa podatkowe - o uniwersalności zasad moralnych.
Kantyzm i utylitaryzm.
1 listopada 2010
20:25
Jeżeli wolno komuś oszukiwad, to powinno byd wolno każdemu znajdującemu się w podobnej sytuacji.
Imperatyw kategoryczny Immanuela Kanta
Immanuel Kant uważa, że tylko wola jest dobra sama w sobie. Dobra wola…
… (Milton Friedman), to nie może
byd podmiotem odpowiedzialności moralnej. Odpowiedzialnośd moralna spoczywa na
właścicielach. Tylko indywidualni ludzie mogą ponosid odpowiedzialnośd, mogą mied
prawa i obowiązki (J. Locke)
b. Skoro korporacja jest niezależnym organizmem i może podejmowad decyzje, to powinna
ponosid za nie odpowiedzialnośd, również moralną
2 elementy życia korporacyjnego:
i. Rozbudowany…
… się zobowiązany tak działad.
2. Działanie zgodne z obowiązkiem - jeżeli kupiec nie oszukuje, bo np. nie chce stracid klientów, nie opłaca mu się to,
etc.
Tylko człowiek jest w stanie działad w skutek przedstawienia praw. Inne istoty kierują się instynktem, nie mogą byd
dobre albo złe (np. pies).
Obowiązki moralne według Kanta
• Subiektywne = maksymy (osobiste)
np. nie spóźniam się na zajęcia, nie kłamię, etc…
… nas,
w jaki sposób powinniśmy postąpid, jeżeli chcemy osiągnąd dany cel.
○ Bezwarunkowe (imperatywy kategoryczne)
nie ma odniesienia do żadnego celu, powinnośd nie jest zrelatywizowana do osiągnięcia żadnego celu.
- Dlaczego mam spełnid obowiązek?
- Bo taki jest twój obowiązek.
Formuły imperatywu kategorycznego
1. Formuła prawa powszechnego - postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcied, aby
stała…
… zależy na uświadomieniu
klientów, czy tylko na odfajkowaniu przepisu.
CSR jako metoda zarządzania firmą
Nie można się tu doszukiwad wyższych wartości - jest to czysty pragmatyzm. Określa się oczekiwania
Etyka biznesu Strona 13
Nie można się tu doszukiwad wyższych wartości - jest to czysty pragmatyzm. Określa się oczekiwania
interesariuszy i stara się je wypełnid .
Również tutaj jest miejsce…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz