Rynek finansowy - opracowane pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 840
Wyświetleń: 5460
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek finansowy - opracowane pytania - strona 1 Rynek finansowy - opracowane pytania - strona 2 Rynek finansowy - opracowane pytania - strona 3

Fragment notatki:

Pytania na egzamin z Rynku Finansowego
Zarządzanie
Definicja rynku finansowego
Jest to rynek, na którym dokonuje się obrotu instrumentami finansowymi. Obok rynku dóbr i usług oraz rynku pracy, rynek finansowy jest trzecim najważniejszym segmentem gospodarki rynkowej. Rynek finansowy odgrywa kluczową rolę we wzroście gospodarczym i rozwoju gospodarki rynkowej.
Wymień instrumenty rynku pieniężnego, kapitałowego, kredytowego, instrumentów pochodnych
Rynek pieniężny
Rynek kapitałowy
Rynek
instrumentów pochodnych
Rynek depozytowo-kredytowy
Rynek walutowy
Lokaty miedzybankowe
Akcje
Forwards
Lokaty bankowe
waluty
Bony skarbowe
Obligacje (skarbowe, komunalne, przedsiębiorstw)
Futures
Kredyty bankowe
Bony komercyjne
Certyfikaty inwestycyjne
Opcje
Pożyczki
Certyfikaty depozytowe
Kwity depozytowe
swapy
Weksle
Omów instrumenty rynku pieniężnego takie jak: rynek międzybankowy, bony skarbowe
Rynek lokat międzybankowych kształtuje się głównie w zależności od wysokości nadwyżek ponadobowiązkowych rezerw gotówkowych banków komercyjnych.
Rynek międzybankowy jest rynkiem zorganizowanym a kwotowanie odbywa się na podstawie dwóch stawek, których nazwa jest uzależniona od rynku, np. w Londynie LIBOR/LIBID w Warszawie WIBOR/WIBID w Brukseli EURIBOR/EURIBID.
Bony skarbowe są krótkoterminowym papierem wartościowym emitowanym przez rząd w celu sfinansowania potrzeb budżetu państwa. Cechy:
Zerowy stopień ryzyka,
Relatywnie niskie oprocentowanie,
Wysoka płynność (dzięki funkcjonowaniu rynku wtórnego),
Sprzedawane z dyskontem,
Chętnie przyjmowane jako depozyt przy udzielaniu kredytów/pożyczek.
Certyfikat depozytowy to papiery wartościowy emitowany przez banki w celu pozyskania środków pieniężnych. Jest odmianą wkładów terminowych. Certyfikaty depozytowe w okresie do wykupu są zbywalne wraz z należnymi odsetkami. Przykładem certyfikatów depozytowych na polskim rynku mogą być certyfikaty Polskiego Banku Rozwoju emitowane w połowie lat 90-tych na okres 3 miesięcy i Banku Rozwoju Eksportu.
Weksel jest papierem wartościowym, w którym wystawca bądź wskazana przez niego osoba zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia w oznaczonym czasie i do rąk osoby wymienionej w wekslu (remitenta) określonej kwoty.
Omów instrumenty rynku kapitałowego takie jak: obligacja
Obligacja (obligato - zobowiązanie)- jest emitowanym w seriach dłużnym papierem wartościowym, w którym emitent, tj. wystawca potwierdza zaciągnięcie określonej pożyczki i zobowiązuje się do zwrotu właścicielowi obligacji

(…)

… (Europejski System Banków Centralnych)
Na poziomie globalnym MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy)
Bank Światowy Inwestorzy na rynku kapitałowym (wymień i omów)
Są inwestorzy indywidualni i instytucjonalni:
Instytucjonalni:
Banki komercyjne - na rynku kapitałowym odgrywają rolę w sposób pośredni, gdyż uczestnicząc w ustalaniu ceny na kapitał pożyczkowy określają zarazem granice rentowności inwestycji…
instrumentami bazowymi.
Co to są kontrakty terminowe? (narysuj profil wypłaty, zaznacz cenę transakcyjna)
Kontrakty terminowe to rodzaj transakcji finansowych. Przedmiotem obrotu nie są tutaj fizyczne przedmioty bądź papiery wartościowe lecz umowy (kontrakty) na transakcje, które zostaną wykonane w przyszłości (mówi się o nich instrumenty pochodne bądź derywaty). Cena na produkt, o którym jest mowa w umowie…
… dla kupującego opcje kupna i sprzedaży, zaznacz cenę transakcyjną, punkt opłacalności, premię opcyjną)
Opcje są pochodnymi papierów wartościowych, oznacza to, że są to instrumenty rynku finansowego, których wartość zależy od ceny instrumentu będącego przedmiotem transakcji. Może nim być, akcja, obligacja, bon skarbowy, waluta, indeks giełdowy, stopa procentowa itd.
Przedmiotem obrotu na giełdzie są kontrakty…
… pomocniczy instytucji pośredniczących w transakcjach)
Wymień i opisz rodzaje giełd
Wg zasięgu geograficznego:
regionalne;
krajowe;
międzynarodowe.
Według zakresu rzeczowego transakcji prowadzonych na giełdach:
Giełda towarów - Jest to rynek, na którym w określonym czasie i miejscu zawierane są transakcje kupna-sprzedaży towarów jednorodnych pod względem jakości. Przedmiotem handlu na giełdach towarowych
… kupna-sprzedaży akcji, obligacji (skarbowych i korporacyjnych), warrantów, opcji i certyfikatów inwestycyjnych.
Omów rodzaje indeksów giełdowych (cenowe, dochodowe)
Indeks cenowy - jest to indeks giełdowy liczony na podstawie wartości spółek danego portfela. Przy obliczaniu wartości bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, nie uwzględnia się zaś dochodów z akcji (dywidend, praw…
… kapitałowych. Instrumenty finansowe, którymi interesują się banki to: Obligacje Skarbu Państwa, Obligacje municypalne, Commercial papers, Akcje przedsiębiorstw
Domy maklerskie - W Polsce działalność maklerską mogą prowadzić koncesjonowane firmy inwestycyjne krajowe i zagraniczne.Domy maklerskie wykonując czynności pośredniczące, działając na zlecenie i w imieniu klienta, którego reprezentują, jednocześnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz