Ryczałt od przychodw ewidencjonowanych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryczałt od przychodw ewidencjonowanych - strona 1 Ryczałt od przychodw ewidencjonowanych - strona 2

Fragment notatki:

Kiedrowska. Notatka składa się z 2 stron.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Opodatkowaniu podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie lub w formie spółki, a suma przychodów wspólników nie przekroczyła 150 00 EUR (kurs z dnia 30.09) i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej. Od tej formy opodatkowania ustalone są wyłączenia podatników (lombardy, kantory, apteki, „akcyza”).
Wyróżniamy stawki ryczałtu od przychodów: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% 3,0% (str. 12). Stała stawka podatku niezależnie od skali.
Schemat obliczania podatku od przychodów:
Podatek brutto = (Przychody - Odliczenia) * stawka podatku
½ Straty z lat ubiegłych (firma, która w poprzednich latach była opodatkowana na zasadach ogólnych)
Składki ZUS zapłacony za siebie
Darowizny (max. 6% dochodu)
Na rzecz organizacji pożytku publicznego Jednostek kultu religijnego
Podatek = Podatek brutto - ubezpieczenie zdrowotne (7,75%)
Zaliczka na podatek płatna jest do 20 dnia następnego miesiąca, grudniowa płatna do 31.12.
Wysokość podatku zależy od wielkości i rodzaju przychodów i odliczeń.
Ewidencja na podstawie faktur lub wystawionych dowodów wewnętrznych.
Ewidencja może być prowadzona łącznie z ewidencją podatku od towarów i usług. Wymogi ewidencyjne (rzetelna, niewadliwa) Ewidencja przychodów Prowadzona według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia (z podziałem na stawki podatkowe),
Jeżeli nie dokonamy podziału na stawki podatkowe, zostanie naliczony podatek według najwyższej stawki obowiązującej dla dennej działalności,
Od nieujawnionych przychodów podatnik zapłaci 5-krotność stawki podatku, ale nie więcej niż 75% przychodu,
Ewidencja prowadzona chronologicznie (na podstawie wystawionych dowodów),
Ewidencja prowadzona na bieżąco (przychody trzeba wpisywać w tym samym dniu)
Zbiorczo dowodem może być wydruk z kasy fiskalnej na koniec dnia lub/i dzienne zestawienie faktur
Obowiązek prowadzenia powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie r.o.p.e.,
Ewidencję należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika(ów), jako ich siedziba (spółka) lub w biurze rachunkowym W przypadku umowy z biurem rachunkowym, w ciągu 7 dni należy poinformować naczelnika US o miejscu przechowywania ewidencji
Błędy akceptowalne przez US:
Niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodów łącznie nie przekraczają 0,5% przychodu wykazanego w ewidencji za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym US stwierdził te błędy,


(…)

… uzupełnił zapisy w ewidencji przed rozpoczęciem kontroli przez US,
Błędne zapisy są skutkiem oczywistej pomyłki, a podatnik posiada dowody księgowe (czeski błąd, umknie zero) Posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów
Wykaz ŚT oraz WNiP
Przy sprzedaży płaci się podatek
Może przejść na zasady ogólne
Karta przychodów
Wypełniane nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca
Dla każdego pracownika…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz