Rusztowania stojakowe jednorzędowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rusztowania stojakowe jednorzędowe - strona 1 Rusztowania stojakowe jednorzędowe - strona 2 Rusztowania stojakowe jednorzędowe - strona 3

Fragment notatki:

Rusztowania stojakowe jednorzędowe
Wysokość rusztowania jednorzędowego (rys. 7.6) zarówno z krawędziaków, jak i dłu­życ, liczona od poziomu otaczającego terenu, na którym ma być ustawione rusztowanie, do górnej krawędzi ustawionych stojaków, nie powinna być większa niż 15,0 m. Rozstaw stojaków, należy przyjmować nie więk­szy niż:
— 2,4 m w kierunku równoległym do ściany,
— 1,5 m w kierunku prostopadłym do ściany. Wysokość kondygnacji rusztowania, liczona od wierzchu jednego pomostu do wierzchu drugie­go, powinna wynosić od 2,0 do 2,2 m. Nachylenie stojaków w stronę muru powinno wynosić ±2%. Stojaki należy ustawiać na cią­głych podwalinach, usztywnianych ze stojakami za pomocą klamer; można też stojaki wkopy­wać w ziemię na głębokość co najmniej 60 cm i opierać je na podkładach (rys. 7.7) lub pod­walinach. Stojaki łączy się ze sobą w sposób pokazany na rys. 7.8. Stojaki należy usztywniać - w płasz­czyźnie pionowej równoległej do ściany budyn­ku - tężnikami połączonymi sztywno ze stoja­kami przez wpuszczenie ich w stojak na głę­bokość ok. 20 mm, przymocowanie ża pomocą śrub lub gwoździ (co najmniej 3 gwoździe). Tężniki powinny spełniać następujące wymaga­nia: a) przy wysokościach rusztowania do 10 m tężniki daje się tylko w skrajnych polach rusz­towania, b) przy rusztowaniach wysokości po­wyżej 10 m tężniki powinny być umieszczo­ne we wszystkich polach rusztowania, c) odle­głość miejsc łączenia tężników ze stojakami, li­czona wzdłuż stojaków, nie może być mniejsza niż 2,5 m w polach skrajnych i 5 m w polach środkowych, b) skrzyżowania tężników w po­lach środkowych powinny być wykonywane tyl­ko w miejscach łączenia ze stojakami, d) kąt nachylenia tężników do poziomu powinien wy­nosić 50-=-60° (pożądany 45°). Podłużnice przymocowuje się do stojaków po­ziomo, od strony budynku, za pomocą specjal­nego jarzma zaciskowego i klamer lub za po­mocą linki stalowej. Podłużnice i stojaki oplata się linką wg rys. 7.9. Odstęp między podłuż-nicami, liczony wzdłuż stojaków, nie powinien być większy niż 2,2 m. Przedłużenie podłużnicy na zakład wykonuje się wyłącznie w miejscach połączenia ze stojakami. Przy łączeniu (prze­dłużeniu) podłużnicy na jarzma zaciskowe cień­szy koniec jednej podłużnicy układa się pod grubszym końcem drugiej. Na długości styku powierzchnie podłużnicy należy ściosać i przy­mocować każdą podłużnicę klamrą do stojaka. Przy łączeniu za pomocą linek stalowych oba końce podłużnie należy powiązać oddzielnie. Podłużnice z krawędziaków - desek obrzyna­nych grubości 50 mm, szerokości co najmniej 175 mm - mają podpórki z desek obrzyna­nych grubości 38 mm, szerokości co najmniej 120 mm i długości co najmniej 400 mm, pod­pórka w miejscu połączenia desek podłużni­cy - bal grubości 76 mm, szerokości co naj­mniej 120 mm i długości co najmniej 400 mm (rys. 7.10). Leżnie (poprzecznice) układa się w ten sposób, że okrąglaki ciosane obustron­nie opiera się jednym końcem lub zamocowu-je w ścianie budynku, a drugim końcem przy­mocowuje do podłużnicy za pomocą dwóch gwoździ. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz