Materiały do rusztowań drewnianych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały do rusztowań drewnianych - strona 1 Materiały do rusztowań drewnianych - strona 2 Materiały do rusztowań drewnianych - strona 3

Fragment notatki:

Materiały do rusztowań drewnianych
Do rusztowań powinno się używać wyłącznie drewna zdrowego o małej liczbie sęków, drob-nosloistego i przeważnie miękkiego, jak sosna, świerk i jodła. Nie wolno używać drewna zmur­szałego, nadgniłego lub z próchnicą oraz drew­na nieokorowanego i desek zrzynkowych (obladrów). Nie wolno też stosować drewna kręto-słoistego, wykazującego skłonność do dalszego skręcania się, gdyż z takiego drewna wysuwają się gwoździe.
Do rusztowań powinno być używane drew­no tarte nie gorsze niż klasy K-21 wg PN--82/D-94012. Na poszczególne elementy rusz­towań należy stosować tarcicę sortowaną wy­trzymałościowo klasy nie niższej niż wykaza­na w tabl. 7.3. Do budowy rusztowań stojako­wych powinny być używane dłużyce sosnowe oraz żerdzie sosnowe proste długości 94-15 m o średnicy nie mniejszej niż 14 cm w cieńszym końcu.
Do budowy drabin należy stosować na szcze­ble tarcicę sosnową nieobrzynaną K-27. Stojaki nie mogą mieć sęków. Dopuszcza się w stoja­kach nieliczne sęki o średnicy nie większej niż 10 mm, przy czym na krawędziach przekroju sęki są niedopuszczalne. Do rusztowań zewnętrznych należy używać drewna półsuchego o wilgotności 184-23%. Drewno do rusztowań powinno być zaimpre­gnowane w celu ochrony przed korozją biolo­giczną przez nasycenie materiałami odpowiada­jącymi świadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. Gwoździe do rusztowań powinny być przynaj­mniej 24-3 razy dłuższe niż grubość przybi­janego elementu, przy czym długość ich nie powinna być mniejsza niż 75 mm. Przekro­je śrub i jarzm powinny odpowiadać wyma­ganiom norm przedmiotowych. Wszystkie ele­menty rusztowania powinny być oznakowane i zapisane w książce inwentarzowej budowy. Wydawanie elementów na budowę powinno od­bywać się wyłącznie za pokwitowaniem, a po demontażu elementy powinny być zwrócone do magazynu, oczyszczone i posegregowane. Elementy rusztowań powinny pod względem materiałowym odpowiadać poniżej podanym wymaganiom.
Rusztowania drabinowe. Stojaki drabiny powinny być z tarcicy sosnowej klasy K-21; II długości 6 lub 8 m, o przekroju po ostruganiu 50 x 100 mm.
Szczeble drabiny należy wykonywać z tarcicy sosnowej o przekroju po ostruganiu 32 x 63 mm, niemającej sęków, skrętu włókien i pęknięć. Rozstaw osiowy szczebli w drabinie - 50 cm. Tężniki powinny być z desek gru­bości nie mniejszej niż 25 mm i szerokości co najmniej 125 mm.
Na pomost należy używać bali sosno­wych grubości 63 mm i szerokości minimum 150 mm. Poręcze powinny być z desek sosno­wych grubości 25 mm, a szerokości co najmniej 125 mm. Podkładki pod drabiny wykonywać należy z desek grubości 324-50 mm, szerokości 140 mm i długości ok. 1 m. Rusztowania stojakowe jednorzędowe i dwu­rzędowe. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz