Rusztowania ramowe metalowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rusztowania ramowe metalowe - strona 1 Rusztowania ramowe metalowe - strona 2 Rusztowania ramowe metalowe - strona 3

Fragment notatki:

Rusztowania ramowe metalowe
Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi rusztowań ramowych (PN-M-47900-3:1996) są ramy stojakowe (rys. 7.35). Wymagania od­nośnie do podłoża i posadowienia ruszto­wań są jak dla rusztowań stojakowych z rur stalowych, z tym że w przypadku ramo­wych rusztowań wieżowych na rolkach jezd­nych nachylenie terenu nie może być większe niż 1%. Rozstaw podłużny ram piono­wych, rozstaw stojaków ram w kierunku po­przecznym oraz szerokość pomostu w za­leżności od wielkości znamionowej wg PN--M-47900-l:1996 zestawiono w tabl. 7.7. Wysokość powtarzalnej kondygnacji rusztowań ramowych powinna wynosić 2 m, licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierz­chu pomostu następnej kondygnacji. Stężenia rusztowań ramowych powinny być wykonane tak jak w przypadku rusztowań stojakowych z rur, zgodnie z PN-M-47900-2.1996. Maksymalna wysokość rusztowania ramowego nieruchomego nie może być większa niż 30 m. Wysokość rusztowania ramowego przeznaczo­nego do eksploatacji wewnątrz budynku nie może być większa niż 12 m, natomiast prze­znaczonego do eksploatacji w terenie otwartym i narażonego na działanie wiatru nie większa niż 8 m.
Układanie pomostów roboczych, wykonanie pionów komunikacyjnych i wysięgników trans­portowych oraz urządzeń piorunochronnych przebiega tak jak przy rusztowaniach stojako­wych z rur stalowych. Przykład rusztowań ra­mowych najnowszej generacji typu Baumann Mostostal wysokości powyżej 30 m pokazano na rys. 7.36. Są to:
— rusztowania wysokości 30 m 30 m jest wy­magana kontrola geodezyjna poziomu i pionu ram w obydwu kierunkach. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań wysokości większej niż 30 m, według której na­leży te rusztowania montować, przewiduje mię­dzy innymi konieczność wykonywania stężeń: podłużnych (rys. 7.37), poziomych ukośnych (rys. 7.38) i pionowych ukośnych (rys. 7.39).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz