Ruch drgający i falowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ruch drgający i falowy - strona 1 Ruch drgający i falowy - strona 2 Ruch drgający i falowy - strona 3

Fragment notatki:

Ruch Drgający i Falowy __________________________________________________________________________________________ Praca kontrolna z fizyki 5 . R u c h   D r g a j ą c y   i   F a l o w y . 5 . 1 . D e f i n i c j e   p o j ę ć   –   o k r e s   d r g a n i a ,   p u l s a c j a ,   f a z a ,   f a z a   p o c z ą t k o w a ,  a m p l i t u d a ,   w yc h yl e n i e . O k r e s   d r g a ń    –   s t a ł y   d l a   d a n e g o   r u c h u   o k r e s   c z a s o w y,   w   k t ó r ym  p o ł o ż e n i e   l u b   s t a n   c i a ł a   p o w t a r z a   s i ę   w   j e d n a k o w yc h   o d s t ę p a c h   c z a s u . P u l s a c j a    –   o k r e s o w a   z m i a n a   w i e l k o ś c i   f i z yc z n e j   ( ω ). F a z a    –   w i e l k o ś ć   o k r e ś l a j ą c a   s t a n   r u c h u   d r g a j ą c e g o   w   d a n e j   c h w i l i  ( ω t). F a z a   p o c z ą t k o w a    –   w i e l k o ś ć   o k r e ś l a j ą c a   s t a n   r u c h u   d r g a j ą c e g o   w  c h w i l i   t = 0   ( ϕ ). A m p l i t u d a    –   m a k s ym a l n e   w yc h yl e n i e   c i a ł a   d r g a j ą c e g o   o d  p o ł o ż e n i a   r ó w n o w a g i   ( A ) . Wy c h y l e n i e    –   w i e l k o ś ć   o p i s u j ą c a   o d l e g ł o ś ć   c i a ł a   d r g a j ą c e g o   o d  p o ł o ż e n i a   r ó w n o w a g i   ( x ) . Ruch Drgający i Falowy __________________________________________________________________________________________ 5 . 2 . W z o r y   n a   w yc h yl e n i e ,   p r ę d k o ś ć   i   p r z ys p i e s z e n i e   w   r u c h u  h a r m o n i c z n ym . X = A   s i n   ( ω t+ϕ) V = dt dx a = dt dV 5 . 3 . E n e r g i a   d r g a ń   s w o b o d n yc h . C a ł k o w i t a   e n e r g i a   d r g a ń   h a r m o n i c z n yc h   p u n k t u   m a t e r i a l n e g o  s k ł a d a   s i ę   z   e n e r g i i   p o t e n c j a l n e j   d r g a n i a : E p = 2 2 kx o r a z   e n e r g i i   k i n e t yc z n e j   d r g a n i a :

(…)

… w j e d n a k o w yc h o d s t ę p a c h c z a s u .
Pulsacja – okresowa zmiana wielkości fizycznej ( ω).
Faza – wielkość określająca stan ruchu drgającego w danej chwili
(ωt).
Faza początkowa – wielkość określająca stan ruchu drgającego w
chwili t=0 (ϕ).
Amplituda

maksymalne
wychylenie
ciała
drgającego
od
położenia równowagi (A).
Wychylenie – wielkość opisująca odległość ciała drgającego od
położenia równowagi (x).
Ruch Drgający i Falowy
__________________________________________________________________________________________
5.2.Wzory
na
w yc h y l e n i e ,
prędkość
i
przyspieszenie
w
ruchu
harmonicznym.
X=A sin (ωt+ϕ)
V=
dx
dt
a=
dV
dt
5 . 3 . E n e r g i a d r g a ń s w o b o d n yc h .
Całkowita energia drgań harmonicznych punktu materialnego
składa się z energii potencjalnej drgania:
kx 2
Ep=
2
oraz energii kinetycznej drgania:
Ek=
mV 2
2
Czyli wzór na energię drgań swobodnych przedstawia się
następująco:
Ec=Ep+Ek=
kx 2 + mV 2 kA2
=
2
2
W swobodnym ruchu drgającym energia potencjalna i energia
kinetyczna zmieniają się w taki sposób, że ich suma jest zawsze stała.
W ruchu tym straty energii nie występują.
Ruch Drgający i Falowy…
… u l s a c j ą r e z o n a n s o w ą . O d p o w i a d a j ą c a j e j
a m p l i t u d a n a z yw a s i ę a m p l i t u d ą r e z o n a n s o w ą .
5.5.Metoda wektorowego dodawania amplitud.
Załóżmy, że punkt materialny wykonuje jednocześnie dwa drgania
harmoniczne
wzdłuż tej
samej
prostej, o tej
samej
pulsacji,
lecz
różniące się fazą. Drgania te możemy opisać wzorami:
X1=A1cos(ωt+ϕ1)
X2=A2cos(ωt+ϕ2…
… o w e f a l i p ł a s k i e j s ą
płaszczyznami, a promienie fali liniami prostymi równoległymi do
siebie.
Fala
kulista
rozchodzi
się
we
w s z ys t k i c h
kierunkach
w yc h o d z ą c y c h z j e d n e g o p u n k t u b ę d ą c e g o ź r ó d ł e m f a l i . P o w i e r z c h n i e
falowe fal kulistych są sferami a promienie są promieniami tych sfer.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz